Bình Phước: Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt Công tác tôn giáo của Đảng ở khu vực biên giới

Thứ tư - 28/09/2022 19:31 454 0
Những năm qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát, nắm chắc đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt công tác tôn giáo của Đảng, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Phước
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Phước
Trên khu vực 15 xã biên giới tỉnh Bình Phước có 06 tôn giáo chính, gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo và Hồi Giáo. Thời gian qua hoạt động tôn giáo trên địa bàn biên giới ổn định, các tôn giáo hoạt động thuần túy chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật tín gưỡng tôn giáo và các quy định của địa phương.

Đạo Công giáo ở khu vực biên giới có 2.629hộ/10.585 khẩu giáo dân; 08 giáo sứ (04 giáo xứ thuộc giáo phận Phú Cường, 04 giáo xứ thuộc giáo Phận Buôn Mê Thuột), có  07 Linh mục quản xứ và 14 Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo sứ; có 10 cơ sở thờ tự (07 nhà thờ, 03 nhà nguyện). Tín đồ Công giáo: Chiếm 8,1% dân số khu vực biên giới.

Đạo Tin lành ở khu vực biên giới có 1.831/7.653 tin đồ với 14 hệ phái, 72 điểm nhóm, 50 mục sư nhiệm chức và nhóm trưởng, 12 cơ sở thờ tự. Tín đồ Đạo Tin lành chiếm 11,6 % dân số khu vực biên giới.

Phật giáo trên khu vực biên giới hiện có 2.310 hộ/11.063 phật tử, 12 cơ sở thờ tự (10 chùa, 01 phật đường, 01 am thờ), 13 chức sắc tôn giáo. Tín đồ Phật giáo chiếm 8,3% dân số trong khu vực biên giới.

Ngoài ra còn có các tôn giáo như: Hòa hảo, Hồi giáo, Cao đài, với 94 hộ/431 tín đồ, không có cơ sở thờ tự và chức sắc.

Những năm qua, nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, thông qua những chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp, nên đời sống đồng bào ở khu vực biên giới đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, khu vực biên giới là địa bàn còn nhiều khó khăn. Hiện tượng vượt biên, buôn bán chất ma túy, vũ khí, hàng hóa trái pháp luật,... ở khu vực biên giới có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng những vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”,…để chống phá quyết liệt. Để khắc phục những khó khăn, cùng với các giải pháp tổng thể khác, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định: tham gia thực hiện tốt công tác tôn giáo của Đảng ở khu vực biên giới vừa là nhiệm vụ cơ bản, là yêu cầu cấp bách của thực tiễn, vừa là tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng.

Với nhận thức đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp giữa giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với bồi dưỡng đạo đức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về việc thực hiện công tác tôn giáo của Đảng. Đây là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị công tác. Theo đó, các đơn vị đã tập trung bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác tôn giáo trong tình hình mới; về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới; Luật Biên giới quốc gia, Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản của Nhà nước liên quan đến tôn giáo và lãnh thổ, biên giới quốc gia. Đồng thời, tập trung làm rõ các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền đạo trái pháp luật, kích động, lôi kéo đồng bào vượt biên trái phép, di cư tự do,... của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm với xây dựng các chương trình, kế hoạch để tiến hành công tác tôn giáo, đảm bảo vừa đáp ứng nội dung, yêu cầu về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

Để thực hiện tốt công tác tôn giáo của Đảng ở khu vực biên giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn.

Kết quả đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 136 buổi/5.240 người tham gia; phát huy tốt vai trò chức sắc, chức việc của các tôn giáo trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực đấu tranh với các quan điểm, hành vi sai trái của các thế lực lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn biên giới làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới và những người có đạo hiểu rõ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng để các tổ chức tôn giáo trên khu vực biên giới hoạt động đúng pháp luật. “Sống tốt đời đẹp đạo; Sống phúc âm giữa lòng dân tộc; Kính chúa yêu nước”. Thực hiện đúng theo tôn chỉ hiến chương của các tôn giáo đã đề ra.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống cho nhân dân. Đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới, đồng thời tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến dân tộc tôn giáo, an ninh nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả đã tổ chức trao tặng 12 con bò giống cho 12 hộ nghèo trị giá 140 triệu đồng; 04 căn nhà tình thương và nhà đồng đội trị giá 250 triệu đồng cho 04 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở; hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất trị giá 120 triệu đồng, 01 hệ thống năng lượng mặt trời, 06 bộ máy nước nóng trị giá 240 triệu cho 25 hộ dân, tặng hũ gạo tình thương của các đơn vị cho 150 hộ nghèo với hơn 5 tấn gạo; duy trì 01 lớp học xóa mù chữ/30 học viên, 07 “Con nuôi đồn Biên phòng”, tổ chức lao động giúp dân thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai được 2.460 ngày công. Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới được 01 đợt/300 lượt người, trị giá 120 triệu đồng; Tham gia cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh được 35 đợt, tiêm chủng mở rộng được 232 người. Trạm xá quân dân y khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 1.482 người; cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 24 triệu đồng; tổ chức duy trì đàn bò giống cho hộ nghèo phát triển tốt.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đỡ đầu thường xuyên cho 70 cháu học sinh (Trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Campuchia ở địa bàn đối diện) với số tiền 500.000 đồng/01cháu/tháng; vận động 82 cháu học sinh trở lại trường; tặng 1.985 phần quà, sách vở, dụng cụ học tập, 25 xe đạp trị giá 535 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã biên giới. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đã phối hợp với công đoàn, viên chức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp. Hồ Chí Minh tặng 01 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho 01 hộ phụ nữ nghèo trị giá: 60.000.000 đồng, tặng 370 phần quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình gặp thiên tai, lốc xoáy trị giá 133.000.000 đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thăm, tặng 10.000 phần quà trị giá  hơn 10 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người uy tín, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu, phối hợp với địa phương bố trí 05 đồng chí cán bộ tăng cường cho 05 xã biên giới và 90 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, ấp. Tham gia cùng địa phương củng cố 26 chi bộ, 12 ban ngành đoàn thể. Triển khai thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, các đơn vị đã phân công được 316 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.461 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phối hợp với Đoàn thầy thuốc tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị kết nghĩa, các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân hai biên giới được 05 đợt/1.500 lượt người, trị giá 710 triệu đồng. Tham gia cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh được 14 đợt, tiêm chủng mở rộng được 343 người, các trạm xá Quân dân y kết hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho  10.358 lượt người dân các xã biên giới.

Những việc làm trên đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với đồng bào khu vực biên giới, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi công dân đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng như đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nguồn tin: Ngọc Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,976
  • Tháng hiện tại79,431
  • Tổng lượt truy cập1,257,420
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây