Bình Phước: Cục thuế tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Thứ hai - 12/12/2022 16:50 398 0
Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận để tổ chức triển khai, thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực và coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Lãnh đạo Cục thuế tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  trong phong trào thi đua triển khai hóa đơn điện tử năm 2022 (Ảnh: QS)
Lãnh đạo Cục thuế tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua triển khai hóa đơn điện tử năm 2022 (Ảnh: QS)
Việc thực hiện công tác dân vận được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục chỉ đạo, triển khai trong toàn cơ quan, phát huy quy chế dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị để giải quyết kịp thời đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2022, Đảng uỷ Cục Thuế đã triển khai Kế hoạch số 37-KH/ĐUK của  về triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2022 tại Nghị quyết số 68/NQ-ĐU ngày 17/5/2022 đến các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức Đoàn thể để tuyên truyền đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành thực hiện công tác dân vân năm 2022 với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm. Trong đó phân kỳ thời gian thực hiện theo từng chủ đề như: Quý I/2022: Triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Đảng như: NQ TW 4 khoá XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Quý II/2022: Lãnh đạo, theo dõi các cấp uỷ, các tổ chức Đoàn thể trực thuộc việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận về công tác Dân vận của Đảng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân vận đối với các chi bộ trực thuộc; Quý III/2022: Lãnh đạo, theo dõi các cấp uỷ, các tổ chức Đoàn thực hiện Đại hội của cấp mình; Báo cáo sơ kết 6 tháng công tác Dân vận đối với các Chi bộ trực thuộc; Quý IV/2022: Lãnh đạo việc thực hiện báo cáo công tác Dân vận năm 2022. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan, đơn vị và ngành; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc quy định phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong bộ máy; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; nêu cao ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành, đảm bảo thời gian về thủ tục liên quan đến hóa đơn; Công tác phổ biến pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai thực hiện tốt. Tiếp tục rà soát, tham mưu các giải pháp nhằm giảm số lần nộp thuế, thời gian nộp thuế và tổng thuế suất; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh trong việc thu, nộp thuế; theo dõi, thực hiện quy định của trung ương về lệ phí môn bài; đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ; Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử.

Cục Thuế và 6 Chi cục Thuế trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt việc công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của đơn vị. Công tác hiện đại hóa và cải cách TTHC thuế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà ngành thuế phải tổ chức thực hiện và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể. Theo đó Cục thuế đã ban hành các văn bản chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện; thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ tại Cục Thuế. Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị những nội dung về công tác hiện đại hóa và cải cách TTHC bằng những công việc cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nâng cao công tác tuyên truyền hỗ trợ người nọp thuế bằng nhiều hình thức; tổ chức phối hợp với Trung tâm hành chính công tiếp nhận các TTHC cho người nộp thuế phải theo đúng quy trình nghiệp vụ; thực hiện niêm yết công khai bộ TTHC thuế (các quy trình nghiệp vụ liên quan đến NNT như kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế) bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, thông qua các kênh thông tin đại chúng kể cả trang web của Cục Thuế để thông báo rộng rãi cho mọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp biết để khai thác và thực hiện. Thực hiện công văn số 3297/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Thực hiện công văn số 532/TCT-PC ngày 08/02/2018 của Tổng cục Thuế về việc niêm yết thủ tục hành chính thuế. Cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế các khu vực, huyện cập nhật, niêm yết nội dung Quyết định số 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Chi cục Thuế theo quy định; niêm yết nội dung Quyết định số 1087/QĐ-BTC ngày 03/6/2021 tại bộ phận Một cửa. Chú trọng công tác tổ chức họp mặt Doanh nghiệp hàng quý bằng hình thức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và được chia thành 4 cụm (Đồng Xoài, Phước Long, Chơn Thành, Lộc Ninh) để đối thoại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí đi lại của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục khuyến khích người nộp thuế thực hiện hình thức giao dịch điện tử để trao đổi, tương tác với cơ quan thuế như: Điện thoại, gửi email để được giải đáp các vướng mắc; khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế thông qua Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tích hợp khai thuế, nộp thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn bằng phương thức điện tử. Mọi thông tin, tài liệu, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng CNTT hỗ trợ người nộp thuế và các văn bản hướng dẫn, trả lời các vướng mắc, các chính sách thuế mới đều được đăng tải đầy đủ trên mục “Thông báo”, “Hệ thống văn bản Cục Thuế” tại website Cục Thuế, địa chỉ http://binhphuoc.gdt.gov.vn để khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, Cục mở rộng đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành thuế Bình Phước, tập trung đôn đốc công tác đăng ký, khai, nộp và hoàn thuế qua mạng; kết quả đạt được: Trên 98% số lượng chứng từ nộp thuế điện tử, số tiền nộp vào NSNN bằng phương thức điện tử và số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, kể cả số lượng tờ khai nộp thuế điện tử (thể hiện trên 3 tiêu chí đều phải đạt >98%). Duy trì 100% hồ sơ hoàn thuế nộp bằng phương thức điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Thường xuyên cập nhật rà soát, đánh giá TTHC; từ đó phát hiện những TTHC giấy tờ rườm rà, không cần thiết, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC.

Việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân theo quy định của pháp luật đã được Đảng ủy, lãnh đạo Cục tiếp tục quan tâm. Năm 2022, toàn ngành thực hiện giải quyết 13 đơn: 06 đơn khiếu nại (05 đơn thuộc thẩm quyền cơ quan thuế nhận đơn, 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền cơ quan thuế nhận đơn), 05 đơn tố cáo (02 đơn mạo danh tố cáo công chức thuế, 01 đơn đích danh tố cáo công chức thuế nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế, 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền cơ quan thuế nhận đơn, 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan thuế nhận đơn), 02 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó: số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thuế: 05 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo và 02 đơn kiến nghị phản ánh; 01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo đã chuyển cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện nội quy tiếp công dân tại Bộ phận tiếp dân. Lãnh đạo phòng một tuần 02 ngày vào thứ 3 và thứ 5, Lãnh đạo Cục một tháng 02 ngày vào thứ 5 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4. Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng qua hình thức phát động tham gia thi tìm hiểu pháp luật phòng chống tham nhũng, kết quả có 18 bài dự thi của toàn ngành.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 2023, Cục Thuế đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng khoảng 7- 9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Tăng cường triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách giai đoạn 2021-2030 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt; Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế tổ chức thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ do Tổng cục Thuế ban hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngành, đổi mới phương pháp, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,505
  • Tháng hiện tại69,410
  • Tổng lượt truy cập1,552,652
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây