Bình Phước: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”.

Thứ ba - 21/02/2023 20:41 1.355 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, những di sản, tư tưởng của Người để lại cho Đảng và dân tộc ta có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Các đại biểu nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Các đại biểu nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Đối với tỉnh Bình Phước, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã phát huy những giá trị truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước đạt được những kết quả to lớn và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Những thành tựu đó đã khẳng định sức mạnh to lớn của sự đoàn kết, của ý chí, niềm tin, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước, sức mạnh nội sinh đó cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, nhằm từng bước đưa tỉnh nhà phát triển đi lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, làm tiền đề vững chắc để tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong hai cuộc kháng chiến và 26 năm tái lập tỉnh Bình Phước là hiện thực sinh động khẳng định nội dung sức mạnh đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học xuyên suốt, là nguyên tắc căn bản trong đường lối cách mạng của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước đã và đang phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Bình Phước được biết đến là vùng đất có 41 dân tộc anh em chung sống hòa thuận từ lâu đời, cùng chung sức khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất truyền thống lịch sử. Trải qua những biến thiên của lịch sử, đã hình thành nên con người Bình Phước hiền hòa, thân thiện, giản dị, nhân nghĩa, bộc trực, mộc mạc, chân thành; luôn yêu thương, khiêm tốn học hỏi, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong lao động, sản xuất và trong chiến đấu. 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bình Phước, kế thừa và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt động của các hình thức tổ chức liên minh mặt trận trong kháng chiến, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã xây dựng khối đại đoàn kết trở thành ngọn cờ đầu tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các chức sắc, tôn giáo… chung sức, chung lòng kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng quê hương khỏi ách thống trị của ngoại xâm và chính quyền tay sai, đóng góp xứng đáng vào hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân của cả nước. Từ ngày giải phóng, nhất là qua 26 năm tái lập tỉnh, bằng tinh thần đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc anh em, tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân Bình Phước có bước phát triển mạnh mẽ, bền vững trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, con người…, đang thực sự bước vào một giai đoạn hội nhập và phát triển. Chính vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước nhanh chóng và bền vững.

Thời gian qua, Bình Phước đã chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các ngành, các cấp, các địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, ý thức nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nói riêng. Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, trước những yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, tỉnh Bình Phước luôn phát huy tinh thần ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân tỉnh nhà. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước giai đoạn mới. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức các cấp ủy đảng, chính quyền phải có quyết tâm chính trị cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện, nhưng có tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo động lực phát triển mới. Mặt khác, trên cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cho Bình Phước những kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; về phát huy nhân tố con người… đây chính là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và chính quyền hoạch định chủ trương, chính sách hội nhập và phát triển, bứt phá trong giai đoạn tới.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đi vào chiều sâu, có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, Bình Phước đã đề ra những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt và nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc ở tỉnh Bình Phước giai đoạn hiện nay.

Hai là, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc ở tỉnh Bình Phước vào chương trình, kế hoạch hằng năm của đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh, bền vững. Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đã nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở kết hợp hài hòa lợi ích chung với lợi ích của tập thể và từng cá nhân. Phát triển lực lượng công nhân có tay nghề, có ý thức tổ chức và kỷ luật lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời với việc xây dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh có tinh thần dân tộc, có văn hóa, đạo đức và trình độ quản lý kinh doanh giỏi, có khát vọng xây dựng quê hương Bình Phước giàu mạnh; đội ngũ trí thức từng bước lớn mạnh, góp sức cho lĩnh vực khoa học, công nghệ của tỉnh phát triển. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng vị thế của Hội Nông dân và người nông dân tương xứng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực, nhất là khoa học, công nghệ; duy trì và mở rộng hoạt động của đội thanh niên tình nguyện, thực sự là đội quân hành động, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ người dân, doanh nghiệp. Phát huy truyền thông cách mạng, tạo điều kiện để Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, giúp nhau làm kinh tế, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các tổ chức hội đặc thù, hội quần chúng hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, thiết thực và thực chất là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đấu tranh với những hành vi tiêu cực tại cơ sở, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nói lời hay, làm việc tốt.

Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc ở tỉnh Bình Phước.

Năm là, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiêu biểu, gương người tốt - việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nêu rõ: Thường xuyên kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là nhân sự Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai… việc thực hiện chủ trương của Đảng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời. Chủ động phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. Tăng cường giám sát việc khắc phục những khuyết điểm, vi phạm sau kết luận kiểm tra. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của truyền thông và quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quy định nêu gương.

Nguồn tin: Lê Toàn (Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,498
  • Tháng hiện tại69,403
  • Tổng lượt truy cập1,552,645
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây