Bình Phước: Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Thứ tư - 21/02/2024 16:27 3.717 0
Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU, ngày 5/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc một số nội dung cụ thể như sau:
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 (nguồn ảnh: Internet)
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 (nguồn ảnh: Internet)
Thứ Nhất là: Mục đích tuyên truyền
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị; tạo không khí phấn khởi.

Thứ Hai là: Chủ đề và nội dung tuyên truyền: với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”.

Nội dung tuyên truyền:
Bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.

Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.


Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, biên giới của tỉnh.

Thứ Ba là: Các hình thức tuyên truyền kỷ niệm
Tùy theo điều kiện cụ thể cấp ủy các chi, đảng bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như: gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; tổ chức biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; tổ chức tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống lịch sử và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ.

Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như: cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị;  các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; biểu dương “người tốt, việc tốt”, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt chú ý đến khu vực vùng sâu, biên giới, các đối tượng thanh niên, học sinh, người đồng bào dân tộc ít người.

Tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng Led. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ở các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ Tư là: Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)!
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!
3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!
4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!
5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!
6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!
7. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
8. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
9. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!
10. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!
11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
12. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!
13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn tin: Lê Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,452
  • Tháng hiện tại69,357
  • Tổng lượt truy cập1,552,599
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây