ĐỒNG PHÚ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ MÔ HÌNH “CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN” SAU 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 43 -KL/TW

Thứ tư - 23/08/2023 03:27 718 0
Căn cứ Kế hoạch số 140-KH/BDVTU, ngày 07/08/2023 về kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kết luận số 43 -KL/TW. Sáng ngày 17/8/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt nam và các đoàn thể tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp Thường trực Huyện ủy Đồng Phú và Đảng ủy xã Tân Tiến.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu
Thành phần của Huyện ủy Đồng Phú và Đảng ủy xã Tân Tiến gồm có: Thường trực huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể của huyện; đại diện Thường trực đảng ủy, UBND xã; khối trưởng, khối phó Khối Vận, MTTQ và các đoàn thể xã.

Căn cứ Kế hoạch 168 -KH/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 -KL/TW, ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/BDVTU, ngày 07/08/2023 về kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kết luận số 43 -KL/TW.

Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo của Huyện ủy Đồng Phú và Đảng ủy xã Tân Tiến cho thấy: Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Huyện ủy Đồng Phú đã xây dựng Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 23/10/2013 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Đảng ủy xã Tân Tiến đã cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch số 21 - KH/ĐU, ngày 25/10/2013 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, cấp uỷ; chính quyền huyện, xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… từ đó đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Chỉ đạo chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thành lập Trung tâm điều hành thông minh huyện Đồng Phú (Trung tâm IOC)...
 
Qua 10 năm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong giai đoạn 2013-2022, UBND huyện tiếp nhận 3.174 đơn thư, trong đó có 101 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 22 đơn tố cáo, 79 đơn khiếu nại), 3.073 đơn khác (kiến nghị, đề nghị, tranh chấp…). Kết quả, đã giải quyết 22/22 đơn tố cáo, đạt 100%; 79/79 đơn khiếu nại, đạt 100%; 3.070/3.073 đơn khác, đạt 99.9%, còn 03 đơn mới phát sinh đang trong kỳ giải quyết.
 
Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy Đồng phú
phát biểu tại hội nghị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW và Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang huyện Đồng Phú quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của huyện, xã Tân Tiến thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kết luận được cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xã. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng được tăng cường ngày càng sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chính quyền và các cơ quan nhà nước đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Các lực lượng vũ trang luôn bám sát địa bàn giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị và các hoạt động dân vận ở cơ sở. Tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố về số lượng và nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu; phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ hiệu quả hơn. Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch triển khai, sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chậm; Việc giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân của một số phòng, ban chưa cao, chưa kịp thời; Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác giám sát, phản biện của ở cơ sở còn nhiều lúng túng, chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Nguyên nhân: Việc triển khai, sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Thời điểm sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW trùng với thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ nên một số cấp ủy chưa sắp xếp được thời gian. Một số quy định, hướng dẫn thực hiện còn chồng chéo, khó áp dụng, cơ sở dữ liệu thiếu đồng bộ, thiếu liên thông...; một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, tác phong lề lối làm việc còn chậm được cải tiến. Việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo Đề án 372 của Huyện ủy thời gian đầu đã phần nào ảnh hưởng tới tư tưởng của những người hoạt động không chuyên trách và làm công tác đoàn thể ở ấp, khu phố; cấp ủy và chính quyền cơ sở có nơi chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; Một số đoàn thể ở cơ sở chưa chủ động thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, thành phần của huyện, xã tham gia đầy đủ biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW và Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy, đồng thời cũng rất chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của huyện Đồng Phú trong đó có xã Tân Tiến, đồng thời lưu ý thời gian tới, để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, cấp ủy và chính quyền huyện, xã cần quan tâm một số nội dung đó là:

+ Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW, Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
+ Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 19 ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy). Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định... của Đảng về công tác dân vận, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo theo quy định. Tăng cường nắm tình hình nhân dân.

+ Tăng cường đổi mới công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước theo tinh thần Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về “tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

+ Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể các cấp vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" và Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân theo Quyết định số 217 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định 218 -QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân. Củng cố, tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện, tập luyện và tham gia tích cực vào Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 9/2023.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:
 
 

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,275
  • Tháng hiện tại69,180
  • Tổng lượt truy cập1,552,422
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây