KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 43 -KL/TW TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP

Thứ sáu - 18/08/2023 19:42 161 0
Căn cứ Kế hoạch số 140-KH/BDVTU, ngày 07/08/2023 về kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kết luận số 43 -KL/TW. Sáng ngày 17/8/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt nam và các đoàn thể tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Huyện ủy Bù Gia Mập và Đảng ủy xã Đăk Ơ.
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Lý Trọng Nhân
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Lý Trọng Nhân
Thành phần của huyện và xã Đăk Ơ gồm có: Thường trực huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể của huyện; đại diện Thường trực đảng ủy, UBND xã; khối trưởng, khối phó Khối Vận, MTTQ và các đoàn thể xã.

Căn cứ Kế hoạch 168 -KH/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 -KL/TW, ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/BDVTU, ngày 07/08/2023 về kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kết luận số 43 -KL/TW.

Nội dung kiểm tra: (1) Việc điều hành, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (2) Việc xây dựng Chương trình hành động quán triệt, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Kết luận số 43 -KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Công văn số 2804 -CV/TU, ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 43-KL/TW của Tỉnh ủy. (3) Những việc làm được và chưa được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW, sự chuyển biến, đổi mới về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện…

Qua kiểm tra thực tế và theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập và Thường trực Đảng ủy xã Đắk ơ cho thấy: Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Huyện ủy Bù Gia Mập đã xây dựng Chương trình hành động số 21–CT/HU, ngày 01/11/2013 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận. Đảng ủy xã Đăk Ơ đã cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch số 41 - KH/ĐU, ngày 7/11/2013 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch số 47 - KH/ĐU, ngày 21/10/2019 về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Bên cạnh đó, cấp uỷ; chính quyền huyện, xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện và ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. Ban hành một số chính sách, Đề án, Quyết định cụ thể nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở vùng dân tộc miền núi trên địa bàn toàn huyện: chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc Chương trình 135; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 59/QĐ-TTg; Quyết định số 755/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2008/QĐ-TTg; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg; chính sách trợ giúp pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Bù Gia Mập là huyện miền núi phía bắc của tỉnh Bình Phước, có diện tích tự nhiên là 106.464 ha, dân số có 81.366 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 36%, toàn huyện có 08 đơn vị hành chính cấp xã với 68 thôn; có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia dài trên 60 km; có 22 thành phần dân tộc, dân cư phân bố không đều, trình độ dân trí còn thấp, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng hạn chế, đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu chiếm trên 80%; là huyện nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi cao nguyên và vùng đồng bằng nên Bù Gia Mập có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, huyện có địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, tỷ lệ hộ  nghèo còn cao. Cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ; đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực vùng đồng bào DTTS, nhận thức của người dân còn hạn chế; cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, vui chơi, giải trí chưa đáp ứng. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tuy được giữ vững, n định song vẫn tiếm ấn nhiều nhân tố phức tạp như: vấn đề lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, các tệ nạn xã hội.... một bộ phận Nhân dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã còn nhiều bất cập.

Qua 10 năm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (tổng 995 lượt, 1467 người). Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn ra, nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến việc thu hi đt xâm canh, ln chiếm đất lâm phn, hỗ trợ cây trồng và yêu cầu trả lại đất cũ. Tổng số đơn thư đã tiếp nhận: Giai đoạn 2013 - 2018: UBND huyện đã tiếp nhận 690 lượt, 1102 người. Trong đó lãnh đạo tiếp 222 lượt, 348 người;  tiếp thường xuyên 468 lượt, 754 người. Giai đoạn 2019 - 2022: UBND huyện đã tiếp nhận 265 lượt, 365 người. trong đó lãnh đạo tiếp 57 lượt, 114 người; tiếp thường xuyên 208 lượt, 251 người.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW và Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của huyện, xã Đắk ơ thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kết luận được cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xã. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng được tăng cường ngày càng sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chính quyền và các cơ quan nhà nước đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Các lực lượng vũ trang luôn bám sát địa bàn giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị và các hoạt động dân vận ở cơ sở. Tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố về số lượng và nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu; phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ hiệu quả hơn. Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện Nghị quyết 25, Kết luận số 43, việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trong công tác dân vận ở một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa kịp thời, hiệu quả công tác dân vận ở một số nơi chưa cao. Việc nắm tình hình nhân dân, dự báo các vấn đề tiềm ẩn, yếu tố phức tạp, dễ phát sinh chưa kịp thời. Có nơi việc dân chủ chưa thực sự được phát huy triệt để, vì vậy vẫn còn xảy ra tình trạng thắc mắc, khiếu kiện nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng…Công tác dân vận chính quyền vẫn còn hạn chế, nhất là trong tư tưởng nhận thức. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thực hiện tốt, nhất là cấp cơ sở. Việc xây dựng các mô hình dân vận khéo còn gặp khó khăn, chưa tạo được nhiều mô hình mới phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các mô hình, điển hình chưa có tính bền vững và sức lan tỏa. Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức tới công tác dân vận, do đó việc triển khai, thực hiện còn chung chung, công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết tổng kết, kết quả thực hiện Nghị quyết còn mang tính hình thức. Bên cạnh đó một bộ phận cán bộ làm công tác dân vận, nhất là ở cơ sở thiếu nhiệt tình, tâm huyết; vai trò trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc các đoàn thể - chính trị ở một số nơi chưa phát huy tốt, việc chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân vận, đoàn thể chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

 
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW và Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy, đồng thời cũng rất chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của huyện Bù Gia Mập trong đó có xã Đăk Ơ, đồng thời lưu ý thời gian tới, để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, cấp ủy và chính quyền huyện, xã cần quan tâm một số nội dung đó là:

+ Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW, Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
+ Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 19 ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy). Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định... của Đảng về công tác dân vận, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo theo quy định. Tăng cường nắm tình hình nhân dân.

+ Tăng cường đổi mới công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới". Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về “tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

+ Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể các cấp vững mạnh.
+ Phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện, tập luyện và tham gia tích cực vào Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 9/2023.
+ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" và Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân theo Quyết định số 217 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định 218 -QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân. Củng cố, tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Mong rằng, bằng sự quyết tâm và tinh thần sáng tạo của cả hệ thống chính trị huyện Bù Gia Mập, biến khó khăn thành động lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

  

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,742
  • Tháng hiện tại79,197
  • Tổng lượt truy cập1,257,186
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây