Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW

Thứ bảy - 29/10/2022 18:18 393 0
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy vai trò và uy tín của MTTQ Việt Nam các cấp; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và phát triển. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giảm nghèo của tỉnh. Nguồn ảnh Báo Bình Phước
Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giảm nghèo của tỉnh. Nguồn ảnh Báo Bình Phước
Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trọng tâm Nghị quyết số 23-NQ/TW, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp gắn với học tập Nghị quyết số 23-NQ/TW góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và nâng cao tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Trong nhiệm kỳ VI,VII, VIII, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW thành Nghị quyết và chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh. Hằng năm đưa nội dung Nghị quyết vào Chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh và cơ sở. Đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh còn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh có hiệu quả, trong đó có một số nội dung cụ thể như: phối hợp với Sở văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch) tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (Nay là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đôi biên phòng tỉnh ký kết Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-MTTQ-BCH BĐBP thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động về “vận động nhân dân tham gia giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện “ngày biên phòng toàn dân”, phối hợp với công an tỉnh thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh hình mới” và các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2012-2015; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà báo, Báo Bình Phước, Đài PT-TH tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN giai đoạn 2015 -2019; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội -HĐND- UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp theo nhiệm kỳ…

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Tình hình tập hợp nhân dân trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và mở rộng, các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức hội ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Hoạt động của các tổ chức chính trị -xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp ngày càng thiết thực, luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết phấn đầu, tự lực, tự cường của hội viên, đoàn viên trong đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN các cấp và các tổ chức đoàn thể thành viên phát động, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… ngày càng có chất lượng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chức sắc, chức việc tín đồ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu dân cư.

Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước:
- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư trên địa bàn của tỉnh, thông qua Cuộc vận động đã phát huy được sự đoàn kết trong toàn dân góp phần xây dựng thôn, ấp, khu phố phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần; các chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững được các địa phương thực hiện đạt hiệu quả.

- Công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được chú trọng, UBMTTQVN các cấp đã vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 1.476 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở; trong đó xây mới 275 căn, sửa chữa 425 căn theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; trích quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 46 căn nhà cho thân nhân người có công, trị giá 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ gia đình người có công, trị giá 180 triệu đồng; UBMTTQVN các cấp đã tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách và người có công nhân dịp các ngày lễ, tết,… với số tiền 28 tỷ 595 triệu đồng.

- Thời gian qua, đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, UBMTTQVN các cấp đã chủ động tham mưu tổ chức các đợt phát động và tiếp nhận hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cùng túi an sinh xã hội, qua đó đã kịp thời phân bổ các nguồn lực hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng như nhân dân các tỉnh thành lân cận đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Đợt dịch từ năm 2020 đến 31/3/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận là 84.689.306.655 đồng, đã phân bổ sử dụng là 67.329.661.927 đồng; tổ chức 02 đợt xuất quân chuyển 220 tấn lương thực, thực phẩm cùng 6.352 túi an sinh xã hội trị giá 16,432 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chống dịch; trích quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ 3,3 tỷ đồng cho các tỉnh, thành lân cận (Thành phố Hồ Chí Minh 01 tỷ đồng, Đắk Nông 01 tỷ đồng, Bình Dương 0,3 tỷ đồng, Tây Ninh 01 tỷ đồng).

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được UBMTTQVN các cấp quan tâm thực hiện thông qua việc định kỳ kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp cũng như tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền đã được đổi với thông qua việc ứng dụng công nghệ 4.0, các “Hội chợ online” cũng được áp dụng rộng rãi để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng; các tổ chức thành viên chủ động tổ chức thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt và sản xuất hàng hóa an toàn có hiệu quả: 11/11 huyện, thị, thành phố duy trì hiệu quả Ban chỉ đạo Cuộc vận động; UBMTTQVN các cấp đã tuyên truyền 1.976 đợt với 97.433 lượt người tham dự, tuyên truyền 10.379 giờ trên loa phát thanh tại các khu dân cư, cấp phát 18.322 tờ rơi, áp phích, tờ gấp, băng rôn, pano với 230 nội dung các loại. Tổ chức 123 Hội chợ với 657 lượt doanh nghiệp tham gia thu hút 305.413 lượt người. Thông qua Cuộc vận động, UBMTTQVN các cấp đã nhân rộng 98 gương điển hình tiêu biểu có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện.

Từ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) trong thời gian qua, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm sau:

 Một là: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.  

Hai là: Sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của Đảng, sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền là nhân tố quan trọng quyết định thành công của công tác Mặt trận. Hoạt động của Mặt trận phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tất cả đều phải hướng tới mục tiêu thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước.

Ba: MTTQVN các cấp phải có Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) và tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, về vai trò, vị trí, chức năng của MTTQVN trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân.

Bốn: Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp phải không ngừng nâng cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong việc bám sát nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) để cụ thể hóa thành những mục tiêu và giải pháp thiết thực tham mưu Chương trình phối hợp thống nhất hành động cho UBMTTQVN cùng cấp triển khai thực hiện trong toàn hệ thống và các tổ chức thành viên.

Năm: Cơ sở để công tác Mặt trận xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân ở địa phương đạt kết quả là phụ thuộc vào hiệu quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vào phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công tác Mặt trận để tuyên truyền, vận động nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, xây dựng sự đồng thuận xã hội và khối đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - BDV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại78,999
  • Tổng lượt truy cập1,256,988
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây