ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Thứ sáu - 17/02/2023 02:57 228 0
Thực hiện Kế hoạch số 27 - KH/BDVTU - BCSĐ ngày 12/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp công tác dân vận chính quyền năm 2023; ngày 14/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH – UBND về việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023. Mục đích nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 06 - CTr/BDVTU - BCSĐ ngày 14/01/2022 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022 – 2026; Cụ thể hóa các nội dung thuộc trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 27 - KH/BDVTU - BCSĐ ngày 12/01/2023 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội; Triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; trọng tâm là phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 gồm có 7 nội dung, bao gồm:
Một là, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân  vận chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận  chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, chính  quyền các cấp.  

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận, các chương trình, kế hoạch, đề án  của tỉnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân  vận cơ quan, đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị để những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trở thành cơ chế, chính sách của  địa phương, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ  quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu  nhiệm vụ, tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và đẩy  mạnh phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,  dân thụ hưởng”.

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực phụ trách, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế làm  việc, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, các chế độ, chính  sách, công tác cán bộ. Chỉ đạo triển khai các quy định mới về xây dựng và thực  hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp với tình  hình thực tiễn. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên  chức và Nhân dân.

Hai là, phối hợp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, thực hiện tốt các chính  sách an sinh xã hội.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án  phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên  tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; triển khai các giải pháp  tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bảo vệ
môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  quần chúng, nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân ở các địa  phương trong toàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đổi  mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cuộc vận động “xây dựng xã đạt  chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến  cấp cơ sở, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng của quần  chúng Nhân dân; tập trung triển khai các chương trình mục tiêu phát triển của  ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp về lồng ghép  nguồn lực để triển khai kịp thời, đầy đủ các dự án, chính sách hỗ trợ của Chương  trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội;  đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đặc biệt là phát huy các nguồn lực xã  hội hóa; Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm  nhìn đến năm 2030; tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách trợ giúp  thường xuyên và đột xuất theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021  của Chính phủ.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính với chính quyền địa  phương để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh  nông thôn, an ninh kinh tế. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Ba là, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặc biệt là  công tác cải cách hành chính nhà nước.
Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021  của Chính phủ; Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban  nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai  đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày  26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành  chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi  số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục thực hiện  các nhiệm vụ theo kế hoạch về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn  thông tin mạng.

Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm và  tăng cường kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm ngay thủ tục hành  chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Có biện pháp quyết  liệt để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI,  Papi, Par Index. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành  chính công. Triển khai xây dựng, thực hiện Đề án tăng cường năng lực đội ngũ  công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030.  

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực công  nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm  2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công khai,  minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Thông tin đầy đủ kịp thời về các vấn đề được  dư luận, xã hội quan tâm. Tăng cường tiếp xúc đối thoại, nhất là về cơ chế,  chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh  nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân  thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước thông qua việc nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên đề, chuyên  mục, các tin, bài viết về tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về công  tác dân vận; cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng  sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn  giáo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân  sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bốn là, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý  nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và  hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền,  về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan và mỗi công chức, viên chức, người  lao động trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần  gũi với Nhân dân.

Tích cực phát huy vai trò của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán  bộ, công chức, viên chức là một kênh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp  hành, hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước và đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và  các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng  viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân và chấp hành các quy định pháp luật  của Nhà nước.

Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gắn với vị trí, yêu cầu  nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân  dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan đến  quyền lợi của Nhân dân.  

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm  của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 06-QC/TU về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa  bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; Đổi mới và  thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có  trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”“làm dân tin”; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản  ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận  quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người  dân. Tăng cường đi cơ sở để gần gũi với Nhân dân, kịp thời nắm bắt những tâm  tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong quần chúng  Nhân dân để có những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa  điểm, phân công cán bộ, công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp  công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp  luật. Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo với chủ động theo  dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc  thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên  ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên  kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận  giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Sáu là, tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã  hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.  
Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong phạm vi chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ  thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát theo chương trình, kế hoạch  hằng năm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức thực  hiện kiến nghị và trả lời kiến nghị sau giám sát đầy đủ, kịp thời theo quy định.  Công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn về phát  triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chế độ, chính sách có phạm vi tác động sâu  rộng trong xã hội (trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nước) thuộc chức năng,  nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến Nhân dân; đồng thời gửi  đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lấy ý kiến phản biện theo  quy định. Tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và  các tổ chức chính trị - xã hội chuyển đến. Nghiên cứu, đánh giá đầy đủ ý kiến  đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các  tầng lớp Nhân dân trước khi ban hành các chương trình, dự án, đề án, chế độ,  chính sách theo quy định.

Bảy là, công tác kiểm tra, tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp loại thực hiện  công tác dân vận chính quyền đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh.
Tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc  triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành và  phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm và công  khai kết quả xử lý đối với các trường hợp có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật  và vi phạm quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; góp phần nâng cao niềm  tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ  quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh; sơ kết, tổng kết việc thực hiện  các văn bản có liên quan đến công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà  nước các cấp; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác chấm điểm, đánh  giá, xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với UBND các huyện,  thị xã, thành phố và các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời  xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ, hiệu quả theo Kế hoạch này. Kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để Kế hoạch  được thực hiện đồng bộ, thông suốt, hiệu lực. Tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp  loại thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 đối với các sở, ban,  ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị  xã, thành phố.

Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận, nâng cao chất lượng các  chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về  công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan hành chính  nhà nước, chính quyền các cấp. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả về  Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch này và trên cơ sở  chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định xây dựng và ban hành kế hoạch  triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn  vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện gắn  với định kỳ theo dõi, kiểm tra, đánh giá; Tổ chức tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/11/2023; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Kế  hoạch này 06 tháng (trước ngày 10/5/2023), 01 năm (trước ngày 10/11/2023) và  các báo cáo chuyên đề, đột xuất khi có yêu cầu.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,349
  • Tổng lượt truy cập1,107,483
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây