CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN QUAN TRỌNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ (2015 – 2020)

Thứ năm - 15/10/2020 05:26 321 0
Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân và công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn đặt nhiệm vụ công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, công tác dân vận đã đạt được những kết quả nổi bật, khá toàn diện, với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở thực sự “gần dân” để nắm rõ “dân tình”, hiểu rõ “dân tâm”; từ đó ban hành nhiều quyết sách phù hợp, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết những yêu cầu bức thiết đã và đang đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của nhân dân về đời sống, việc làm, thu nhập, an sinh xã hội và môi trường sống. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.
Các cá nhân, tập thể được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.
Các cá nhân, tập thể được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.
Các cấp ủy Đảng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, trong đó có đổi mới hình thức tổ chức quán triệt, thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định… của Trung ương về công tác dân vận. Công tác dân vận của các cấp chính quyền được tăng cường và có sự đổi mới. HĐND các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. UBND các cấp đã ban hành nhiều quyết định, chương trình, đề án quan trọng, phù hợp thực tiễn của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. UBND các cấp, các sở, ngành tăng cường tiếp xúc, đối thoạt với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt, việc thực hiện hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh là một bước tiến quan trọng, thực chất trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn hơn. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tăng cường, tỷ lệ giải quyết đơn trung bình hàng năm đạt trên 90%, nội dung các đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng,.... UBND tỉnh, huyện và các xã đã chủ động phối hợp với hệ thống Ban Dân vận cùng cấp, Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng quy chế phối hợp liên tịch theo nhiệm kỳ và từng năm, định kỳ 6 tháng, năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp. Các cấp chính quyền luôn thực hiện tốt và tạo cơ chế giám sát cho Mặt trận, các đoàn thể đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nhất là các dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác tôn giáo, dân tộc tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ đúng pháp luật; quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân đảm bảo.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, coi trọng tuyên truyền thuyết phục là chính, với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, “xây dựng đơn vị dân vận tốt” bám sát nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh và giải quyết ngay từ cơ sở. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương củng cố tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể ở cơ sở; thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, phòng tránh, khắc phục thiên tai, khám chữa bệnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà Nước; hướng các hoạt động về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cách làm hiệu quả trong công tác vận động quần chúng. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trong đó thông qua hoạt động giám sát của đại biểu dân cử; giám sát của MTTQ, các đoàn thể đối với việc thực thi chính sách pháp luật; việc thực hiện các chương trình dự án; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thu chi các loại quỹ của các trường học trên địa bàn. Nhìn chung, hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã có một số kết quả thiết thực, những phát hiện, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở tiếp thu, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh nhựng kết quả đạt được, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng to lớn của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền như: một số cấp ủy đảng, chính quyền chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, chưa quan tâm đúng mức và đầu tư thỏa đáng cho công tác dân vận. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân của một số cơ quan có thẩm quyền chưa quyết liệt, kịp thời, dứt điểm; vai trò tham mưu của khối dân vận cơ sở trong việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở chưa kịp thời; hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở một số cơ sở chưa có sức hấp dẫn, hiệu quả còn thấp.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2025, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ hai, Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 114 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”; tăng cườn đối thoại với nhân dân; mở rộng và phát huy hơn nữa dân chủ trong nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; chính sách đối với người có công; chính sách dành cho vùng đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội với UBND, các sở, ngành và lực lượng vũ trang.

Thứ ba, Hướng dẫn và tạo điều kiện, khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tập hợp lực lượng của nhân dân tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức đoàn thể phát động; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; chủ động tham mưu, làm nòng cốt trong nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng, phát triển lực lượng nòng cốt ở các khu vực, địa bàn trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập và nâng cao hiệu quà hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; sự đồng thuận và hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị để phục vụ nhân dân. Quan tâm giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ của Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có khả năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc phát hiện, dự báo, giải quyết tốt các vấn đề mới, vấn đề khó phát sinh ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả hoạt động tổ dân vận thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nối truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn tin: Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,077
  • Tháng hiện tại5,307
  • Tổng lượt truy cập434,351
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 260 | lượt tải:77

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 431 | lượt tải:129

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 760 | lượt tải:123

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 695 | lượt tải:134

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 409 | lượt tải:307
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây