QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

LỘC NINH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

LỘC NINH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 •   26/10/2023 09:05:05 PM
 •   Đã xem: 32
Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Dân vận Huyện ủy, Chương trình mở lớp năm 2023 của Trung tâm Chính trị huyện và Kế hoạch của Ban Dân vận Huyện ủy, sáng ngày 23/10/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Ninh phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận của hệ thống chính trị và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023.
HUYỆN LỘC NINH SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

HUYỆN LỘC NINH SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

 •   18/06/2023 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 162
Sáng ngày 16/6/2023, Huyện ủy Lộc Ninh long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại.
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 •   13/04/2023 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 216
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Để triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 346/QĐ – TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật.
UBND TỈNH: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2023

UBND TỈNH: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2023

 •   23/02/2023 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 300
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền vừa ký, ban hành Kế hoạch số 43/KH – UBND ngày 14/02/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.
Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, Quy chế Dân chủ, BCĐ vận động quần chúng liên ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

 •   02/02/2023 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 261
Trong năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở có chuyển biến tốt hơn; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm lợi ích gắn kết qua lại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và phát triển.
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

CTY CPCS ĐỒNG PHÚ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 •   12/12/2022 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 195
Hiện nay, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp Công ty có 07 đồng chí được phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, lĩnh vực công tác. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CB.CNLĐ thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, qua đó nhận thức của người lao động ngày một nâng lên.
Địa phương chú trọng phát huy nội lực “lấy sức dân để làm lợi cho dân”, từ đó thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM. Ảnh: Trần Trung

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP

 •   06/12/2022 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 980
Trong năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyên Bù Đốp triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện; chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND - UBND huyện và cơ sở ngày càng được nâng cao.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CAO SU SÔNG BÉ: KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ NĂM 2022

 •   04/12/2022 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 164
Công ty Cổ phần cao su Sông Bé được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé từ ngày 26/12/2018. Hệ thống quản lý điều hành và tổ chức của Công ty gồm có Hội đồng Quản trị,; Ban kiểm soát,; Tổng giám đốc,; Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Bộ phận nghiệp vụ có phòng Kế hoạch Kinh doanh,; Phòng Kế toán Tài chính,; Phòng Tổ chức,; Văn phòng,; Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp; Phòng Quản lý chất lượng,; Phòng Bảo vệ. Các đơn vị trực thuộc có: Nông trường Lộc Thạnh; Nông trường Nghĩa Trung; Nông trường Bù Đốp; Nhà máy Chế biến mủ Nghĩa Trung.
UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, chủ trì hội thảo cải thiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

 •   29/11/2022 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 221
Trong năm 2022, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời.
Nông trường cao su Quản Lợi (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long) khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.

CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở

 •   28/11/2022 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 175
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đã tham mưu và cụ thể hoá các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh; tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị qua đó tuyên truyền phổ biến các nội dung thực hiện quy chế dân chủ trong cán bộ CNVC-LĐ.
Đồng chí Võ Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Trưởng Ban chỉ đạo QCDC thành phố Đồng Xoài – chủ trì cuộc họp

Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở thành phố Đồng Xoài: Họp triển khai tổng kết, đánh giá, xếp loại công tác QCDC ở cơ sở năm 2022

 •   16/11/2022 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 769
Sáng ngày 16/11/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố tổ chức họp triển khai tổng kết, đánh giá, xếp loại công tác QCDC ở cơ sở năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Võ Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo cùng các đồng chí là Thành viên và Tổ thư ký BCĐ thực hiện quy chế dân chủ.
Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Bù Đăng về tình hình kinh tế - xã hội của huyện những tháng đầu năm 2022.

BÙ ĐĂNG THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 •   16/06/2022 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 316
Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng công việc và từng mặt công tác, trong đó có trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Qua việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở bước đầu đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh ở địa phương được đảm bảo; tiếp tục thực hiện các mô hình, dự án, đề án phát triển sản xuất, mô hình kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình; cán bộ, đảng viên, công chức có sự đổi mới về tác phong, lề lối làm việc, có ý thức tự giác trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giới thiệu, đào tạo học nghề, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn có thu nhập; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định.
Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn báo Bình Phước

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

 •   26/02/2022 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 411
Trong năm 2021, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trọng tâm là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; triển khai và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cụ thể hóa xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết những vấn đề khiếu kiện, tố cáo của công dân gắn liền với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
Thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Nguồn: Báo Bình Phước

BÌNH PHƯỚC THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2021

 •   13/12/2021 06:47:00 AM
 •   Đã xem: 325
Trong năm 2021, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi kiểm tra việc cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Đồng Phú.Nguồn: Báo Bình Phước

Đồng Phú: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 •   10/07/2021 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 421
Trong những năm qua, để đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo QCDC các cấp huyện Đồng Phú đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, nghị định của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì làm việc với tổ rà soát, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử: nguồn Báo Bình Phước

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 120-KL/TW

 •   09/06/2021 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 400
Trong 05 năm qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngày càng phát huy. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ trong nhân dân có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy sức mạnh tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu do HĐND đề ra, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng

 •   06/05/2021 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 331
Với phương châm “dựa vào dân để xây dựng Đảng”, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương tiếp tục mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích, động viên nhân dân góp ý, tham gia xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến của nhân dân được tổ chức Đảng lắng nghe, tiếp thu. Các Đảng ủy cơ sở đã tổ chức chỉ đạo ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Bình phước vận hành hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử nhằm nâng cải cách thủ tục hành chính: nguồn báo Bình Phước Online

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021

 •   24/12/2020 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 527
Trong năm 2020, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới tiến bộ hơn. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng được các cấp ủy đảng quan tâm tâm, đã xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, nhất là trong việc triển khai nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khóa XII).
Quầy giao dịch tại bộ phận một cửa điển tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước.nguồn Internet

Kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC cơ sở năm 2020

 •   30/11/2020 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 562
Trong năm 2020, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây