QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn báo Bình Phước

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

 •   26/02/2022 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 177
Trong năm 2021, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trọng tâm là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; triển khai và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cụ thể hóa xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết những vấn đề khiếu kiện, tố cáo của công dân gắn liền với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
Thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Nguồn: Báo Bình Phước

BÌNH PHƯỚC THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2021

 •   13/12/2021 06:47:00 AM
 •   Đã xem: 146
Trong năm 2021, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi kiểm tra việc cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Đồng Phú.Nguồn: Báo Bình Phước

Đồng Phú: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 •   10/07/2021 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 258
Trong những năm qua, để đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo QCDC các cấp huyện Đồng Phú đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận, nghị định của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì làm việc với tổ rà soát, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử: nguồn Báo Bình Phước

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 120-KL/TW

 •   09/06/2021 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 246
Trong 05 năm qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngày càng phát huy. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ trong nhân dân có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy sức mạnh tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu do HĐND đề ra, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng

 •   06/05/2021 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 190
Với phương châm “dựa vào dân để xây dựng Đảng”, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương tiếp tục mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích, động viên nhân dân góp ý, tham gia xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến của nhân dân được tổ chức Đảng lắng nghe, tiếp thu. Các Đảng ủy cơ sở đã tổ chức chỉ đạo ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Bình phước vận hành hệ thống dịch vụ công trên môi trường điện tử nhằm nâng cải cách thủ tục hành chính: nguồn báo Bình Phước Online

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021

 •   24/12/2020 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 366
Trong năm 2020, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới tiến bộ hơn. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng được các cấp ủy đảng quan tâm tâm, đã xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, nhất là trong việc triển khai nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khóa XII).
Quầy giao dịch tại bộ phận một cửa điển tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước.nguồn Internet

Kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC cơ sở năm 2020

 •   30/11/2020 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 348
Trong năm 2020, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Chủ tịch, các PCT UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị UB. MTTQVN  lần thứ V, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

UBMTTQVN TỈNH LÀM TỐT CÔNG TÁC, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LỆNH 34 VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 •   26/09/2020 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 343
Trong 8 tháng đầu năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020, UBMTTQVN tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Hội nghị Người lao động năm 2020 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 •   22/06/2020 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 257
Hiện nay, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 40 đảng bộ cơ sở với 249 chi bộ trực thuộc đảng bộ, 1 đảng bộ bộ phận; 38 chi bộ cơ sở với 3.805 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao quà tặng già làng tiêu biểu và người có uy tín các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Phát huy vai trò người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 •   26/10/2019 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 351
Già làng, người uy tín có vai trò hết sức quan trọng trong nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian qua, phát huy vai trò, vị trí của mình, trong tỉnh Bình Phước có nhiều già làng, người uy tín gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Già làng Điểu Rôn, Điểu Li Đe là 2 trong nhiều tấm gương tiêu biểu.
Hội Nông dân xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước) phối hợp tổ chức hội thảo chuyển giao KHKT, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây điều

Mùa xuân ấm áp của nông dân Bình Phước

 •   26/10/2019 07:06:00 PM
 •   Đã xem: 458
Tết 2018 đã đi qua, nhiều nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được Hội Nông dân các cấp chăm lo và hỗ trợ để đón tết ấm áp, tươi vui. Bên cạnh đó, tín hiệu vui từ cây điều báo hiệu một mùa bội thu, một năm sản xuất thuận lợi của nhà nông Bình Phước.
Ảnh minh họa

Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng CN lần thứ 4

 •   05/05/2017 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 168
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay761
 • Tháng hiện tại13,324
 • Tổng lượt truy cập338,775
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 141 | lượt tải:57

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 304 | lượt tải:115

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 679 | lượt tải:103

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 628 | lượt tải:115

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 338 | lượt tải:259
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây