Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 03/09/2020 07:52 170 0
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh, khả năng đóng góp của phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều mục tiêu về bình đẳng giới đạt kết quả rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động, đạt nhiều thành tích trên mọi mặt đời sống xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp hội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả đã góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả…
Ảnh Minh họa. nguồn Internet
Ảnh Minh họa. nguồn Internet
Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 3/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X, kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, địa phương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ và ý thức, trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng có tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực mới; tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật.
Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ…
2- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt nội dung Đại hội cấp mình. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội 5 năm qua; khẳng định những thành quả đóng góp của các tầng lớp phụ nữ; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình, xác định cơ hội và thách thức của hội, của phụ nữ trong 5 năm tới. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, mỗi cấp hội xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả cao hơn phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, toàn diện đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong bối cảnh mới; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của hội với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ.Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm.Các cấp hội cần đẩy mạnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền; mở rộng hoạt động ngoại giao nhân dân.
3- Lãnh đạo chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Đảng và điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lãnh đạo hội các cấp; đồng thời giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Chính quyền. Phân công cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất tốt, có uy tín, trực tiếp phụ trách công tác hội và ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp.
4- Chính quyền các cấp, các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức Đại hội thành công, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãnh phí. Thời gian tiến hành Đại hội:
- Cấp cơ sở: từ Quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021
- Cấp huyện, thị, thành phố: hoàn thành trong Quý III/2021
- Cấp tỉnh: tổ chức vào quý IV/2021
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ Tỉnh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, kịp thời đưa thông tin đến phụ nữ, người dân, nhất là phụ nữ khó khăn, yếu thế, ít có điều kiện tiếp cận thông tin, để đại hội thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Chỉ đạo các cấp hội phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
6- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nguồn tin: M.H(TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay721
  • Tháng hiện tại13,064
  • Tổng lượt truy cập338,515
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 141 | lượt tải:57

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 304 | lượt tải:115

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 679 | lượt tải:103

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 628 | lượt tải:115

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 338 | lượt tải:259
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây