KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022 GIỮA BTL BINH DOÀN 16 VỚI BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Thứ hai - 09/01/2023 20:42 275 0
Năm 2022, Binh đoàn 16 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận (sau đây viết gọn là Chương trình phối hợp) đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa lớn, các phong trào thi đua được cấp uỷ, các ban ngành, MTTQ, các đoàn thể quan tâm, phối hợp thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương; các vấn đề an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo thực hiện có hiệu quả; góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và Nhân dân trong vùng dự án, xây dựng “thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác Dân vận số 04-CTr/BDVTW-TCCT, ngày 22/01/2022 giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Kế hoạch phối hợp số 327/KH-BDVTU-BĐ ngày 20/01/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước và Binh đoàn 16 năm 2022. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 và Ban Dân vận Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban Dân vận cấp ủy các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là: Nghị quyết số 25 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương và Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI về công tác dân vận trong quân đội; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng ủy Binh đoàn về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Binh đoàn và Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp đã chủ động phối hợpTrung đoàn 717 ký kết với Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Ninh, Bù Đốp; Trung đoàn 719 ký kết với Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đăng; Bệnh viện Quân dân y 16 ký kết với Ban Dân vận Thành ủy Đồng Xoài.

Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các địa phương nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp trên địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, cơ quan, đơn vị, củng cố quan hệ đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

Kết quả triển khai thực hiện phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hoà bình"

Phối hợp, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân địa phương về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội gắn quốc phòng, an ninh; chính sách dân tộc, tôn giáo, đối ngoại; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cảnh giác trước sự xuất hiện của các tà đạo, đạo lạ, nhất là hoạt động của Pháp Luân Công, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.  Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đã phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, CNV, người lao động trong vùng dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước 172  buổi với 9.638 lượt người tham gia về các nội dung giáo dục pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - môi trường, nhiệm vụ QP - AN, phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...Tổ công tác tuyên truyền, vận động của Binh đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 07 buổi thông tin thời sự, tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về các nội dung cơ bản của các Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung), Luật Biên giới quốc gia, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đề chống phá chính quyền Nhà nước...cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và Nhân dân tại 07 xã của 3 huyện (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng). Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4 cho 110 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3, 4 cho 272 đồng chí.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng và công tác dân vận với cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình tỉnh Bình Phước. Chuyên mục Kinh tế quốc phòng đã phát trên Đài truyền hình tỉnh Bình Phước gồm 12 chuyên mục KT-QP và 258 tin, bài. Phát thanh nội bộ 422 lần góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành địa phương và Nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng của Binh đoàn, ủng hộ và chia sẻ mọi thuận lợi, khó khăn, giúp Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động thấy rõ giá trị của độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định để phát triển quê hương, đất nước, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg, ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn 120 cán bộ ở cơ sở; tham gia củng cố 19 tổ chức Đảng, 34 tổ chức chính trị - xã hội ở 14 xã/phường; trao đổi, thông báo theo Quy chế phối hợp 832 tin (181 tin loại 1),  phối hợp tuần tra biên giới 51 lần với 328 lượt người tham gia...

nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm và các cơ sở phúc lợi công cộng; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, CNV, người lao động tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, địa phương, Quân đội tổ chức, phát động, trọng tâm là: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 90); phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Quân đội chung tay vì người nghèo”... cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tổ chức thi công mới, tu sửa, nâng cấp 38 km đường các loại; hỗ trợ xây tặng 10 căn nhà đại đoàn kết, 05 căn “nhà đồng đội”, 05 căn nhà tình nghĩa , 01 công trình nước sạch phục vụ cộng đồng với tổng kinh phí hơn hơn 06 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

Trong đó, có một số kết quả nổi bật như:
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Binh đoàn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng đồng bào nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn 02 xã Đăng Hà, Thống Nhất, huyện Bù Đăng (mỗi xã 05 căn) tổng trị giá 800 triệu đồng; đồng hành cùng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam/Ban Tuyên giáo Trung ương dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, tổ chức thành công Chương trình “ Màu hoa đỏ” lần thứ 15 năm 2022 tại tỉnh Bình Phước. Chương trình trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách tại Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, khởi công xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn hai huyện: Bù Đốp, Lộc Ninh/Bình Phước với kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng (đã khánh thành, bàn giao cho các gia đình thụ hưởng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9).

Phối hợp triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, Chương trình MTQG 90, Binh đoàn phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát xây dựng phương án hỗ trợ cho 68 hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo tại 09 xã thuộc 03 huyện trên địa bàn tỉnh phát triển chăn nuôi, trồng trọt vươn lên thoát nghèo bền vững với kinh phí 1,677 tỷ đồng. Dự án Trung đoàn 717 triển khai hỗ trợ 49 hộ tại 02 huyện (huyện Lộc Ninh: các xã Lộc An, Lộc Hòa; huyện Bù Đốp: các xã Hưng Phước, Phước Thiện, Tân Tiến). Dự án Trung đoàn 719 triển khai hỗ trợ 19 hộ tại huyện Bù Đăng (các xã: Đường 10, Đắk Nhau, Bình Minh, Bom Bo).

Trước thềm năm học mới (2022 - 2023), các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các em học sinh nghèo, học sinh đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn 200 cặp sách, 2.000 cuốn tập trắng và nhiều đồ dùng học tập trị giá 75 triệu đồng. Nhận nuôi, nhận hỗ trợ 37 em học sinh đồng bào DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ lớp 1 đến lớp 12 tại 06 xã biên giới thuộc hai huyện Lộc Ninh, Bù Đốp. Huyện Lộc Ninh (xã  Lọc An): nhận nuôi 02 em, hỗ trợ 05 em; huyện Bù Đốp nhận nuôi 10 em, nhận hỗ trợ 20 em (xã Hưng Phước: 10 em; xã Phước Thiện: 03 em; xã Thiện Hưng: 07 em; xã Thanh Hòa: 07 em; xã Tân Thành: 03 em, giúp các em phấn đấu vươn lên, học tập tiến bộ để lập thân, lập nghiệp.

Phối hợp nghiên cứu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận; phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo và tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương

Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp thường xuyên trao đổi, thống nhất đổi mới nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận qua các Hội nghị rút kinh nghiệm, giao ban, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ, tổ, đội công tác dân vận; từ đó đã có nhiều phương thức hoạt động, mô hình mới phát huy hiệu quả tốt như: mô hình Hộ gia đình người Kinh gắn với hộ gia đình đồng bào DTTS”, “Vườn rau dân vận” ở Trung đoàn 717; “Vườn cây nghĩa tình”, Nâng bước học sinh nghèo vượt khó đến trường” của Trung đoàn 719; “Đồng hành cùng bệnh nhân nghèo” ở Bệnh viện quân dân y 16... góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc đạt được những kết quả tích cực. Việc quán triệt, thực hiện các văn bản pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng, chính sách với người có công, chính sách hậu phương quân đội ngày càng chặt chẽ, đầy đủ, chính xác, kịp thời; tính công khai, minh bạch, dân chủ được mở rộng; mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ được củng cố, chất lượng xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tiếp tục được nâng lên.

Các đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là những địa bàn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp thực hiện bồi dưỡng kiến tức dân tộc, tiếng dân tộc cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào DTTS; triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc của Chính phủ trong Quân đội; chăm lo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong Binh đoàn và địa phương nơi đứng chân.

Ở một số địa phương có dấu hiệu phức tạp, có thể phát triển thành “điểm nóng”, các tổ đội công tác, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đóng quân trên địa bàn đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình, bám địa bàn, kiên trì vận động thuyết phục Nhân dân nhận rõ đúng, sai, đấu tranh kịp thời với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần ổn định tình hình, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương
Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đóng quân trên địa bàn đã phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh; tích cực tham gia củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động 34 tổ chức chính trị - xã hội ở 14 xã, phường; tham gia bồi dưỡng, phát triển 68 đoàn viên, hội viên mới, nhất là ở các thôn, ấp vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Trong năm 2022, Chương trình phối hợp được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương trong vùng dự án.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trực thuộc Binh đoàn với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, địa bàn trọng yếu trong vùng dự án kinh tế - quốc phòng Binh đoàn 16.
 

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,870
  • Tổng lượt truy cập1,381,933
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây