VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Thứ ba - 28/06/2022 10:58 196 0
Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hệ thống MTTQVN các cấp đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Thông qua việc thực hiện dân chủ, nhân dân tiếp tục phát huy được quyền làm chủ của mình trong những vấn đề dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát; từ đó vận động nhân dân chấp hành tốt hơn chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư; góp phần vào việc xây dựng củng cố chính quyền nhân dân, xây dựng và phát triển hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
UVBTVTU – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác mặt trận. Đề nghị mặt trận phải luôn là cầu nối giữa “ý Đảng – lòng dân”. Nguồn Báo Bình Phước
UVBTVTU – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác mặt trận. Đề nghị mặt trận phải luôn là cầu nối giữa “ý Đảng – lòng dân”. Nguồn Báo Bình Phước
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hướng dẫn
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, cụ thể: Thông báo số 139/TB-MTTW-BTT, ngày 26/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022; Chương  trình số 12-CTr/BCĐ, ngày 14/2/2020  của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh về Chương trình công tác của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Công văn số 786-CV/TU, ngày 10/3/2022 về  báo cáo chuyên đề về vấn đề làm củ của nhân dân; Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 01/6/2022 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện và cơ sở thực hiện quy chế dân chủ như: Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT, ngày 13/01/2022 hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022, trong đó có hướng dẫn cụ thể về nội dung tuyên truyền, phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng Hương ước, Quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2022 đối với các huyện, thị và cơ sở; Kế hoạch số 232 /KH-MTTQ- BTT, ngày 15/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống MTTQVN các cấp trong tỉnh năm 2022, đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ là một nội dung trong nội dung thi đua của MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương, cơ sở.
Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
 Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp chủ động tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyền và lợi ích chính của Nhân dân, trong đó, có việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, kết quả: đã tham gia góp ý được 60 đợt với 87 lượt văn bản (Riêng, MTTQVN tỉnh đã phối hợp tổ chức góp ý đối với 36 lượt văn bảnTrong đó: có 04 dự thảo Luật: Dự thảo thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thanh tra (sửa đổi); 10 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2022; 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và 20 văn bản dự thảo Chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân); trong đó, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương về việc đề nghị tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong tỉnh với các hình thức phong phú, thiết thực kết quả: đã tổ chức 77 cuộc với 535 lượt tổ chức, cá nhân tham gia, góp ý 105 ý kiến đối với dự thảo Luật.
Công tác tuyên truyền, phổ biến vận đồng nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở
Trong 6 tháng đầu năm, MTTQVN các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã đến với toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, phong phú, thiết thực; kết quả: đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 184 cuộc với 22.386 lượt người tham gia; cắt dán hàng ngàn băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở được hơn 1.380 giờ; qua đó, giúp cho nhân dân nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan, tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, cụ thể: MTTQVN các cấp tiếp tục vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tính đến ngày 01/6/2022, toàn tỉnh đã vận động nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt trên 47 tỷ đồng (Riêng Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 45 tỷ đồng). Tổ chức xây dựng, ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng Nhà đại đại đoàn kết năm 2022  đối với 624 căn tổng trị giá hơn 49 tỷ đồng từ nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Vận động nhân dân đóng góp trên 33,2 tỷ đồng để láng nhựa và sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn với tổng chiều dài trên 37 km đường; vệ sinh, phát quang bụi rậm được 1.101 km đường; vận động nhân dân đóng góp 911 triệu đồng để tu sửa nhà văn hóa; hiến 28.062 m2 đất; đồng thời, giám sát việc thực hiện dân chủ của chính quyền cơ sở.
Bên cạn đó, MTTQVN các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật luật liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật, pháp lệnh có liên quan trực tiếp đến hoạt động của MTTQVN, các tổ chức thành viên, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, kết quả: tổ chức được 190 cuộc với 10.192 lượt  người tham dự, tuyên truyền, phổ biến 78 văn bản pháp luật; cấp phát hàng ngàn tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu.
Phát huy vai trò các mô hình "Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" Với 59 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh và cấp huyện (gồm 11 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh; 48 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp huyện) và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp xã với tổng số 615 “tổ, nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư với hơn 4000 thành viên để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân ở cơ sở với nhiều mô hình hiệu quả, như: Điểm sáng thôn Bình Tân, xã Phước Minh (H. Bù Gia Mập); thôn Tân Hưng, xã Bù Nho (huyện Phú Riềng); Nhóm nòng cốt 07 thành viên của thôn Sơn Long, phường Sơn Giang (thị xã Phước Long); ấp Tân Phước, xã Tân Tiến (huyện Bù Đốp); ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh)...
Vai trò của MTTQVN trong giám sát và phản biện xã hội
Trên cơ sở Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 76-CV/TU, ngày 24/02/2022), Ban Thường trực đã chủ trì tổ chức được 03 đợt giám sát: 01 đợt giám sát việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 và một số nội dung có liên quan; 01 đợt giám sát về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 01 đợt giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Bình Phước (khóa X) ; hiện nay, đang thực hiện khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến kết nối ĐT 753B với đường Đồng Phú – Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước). Đối với cấp huyện và cơ sở: đã tổ chức 16 đợt giám sát đối với các 35 cơ quan, tổ chức. Nội dung giám sát: các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và các vấn đề Nhân dân quan tâm kiến nghị, nội dung giám sát: về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi ở cơ sở; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản vận động trong nhân dân; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở cấp huyện, cấp xã; công tác chấp hành pháp luật trong các Nhà tạm giữ - công an các huyện, thị xã, thành phố; công tác quản lý, theo dõi thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị trấn.
Phối hợp với Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 với 17 đợt giám sát; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát được 04 đợt; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức giám sát được 05 cuộc; phối hợp tổ chức với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức giám sát định kỳ được 04 cuộc về công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự tại các cơ sở giam, giữ và cơ quan thi hành án hình sự tỉnh.  Bên cạnh đó, MTTQVN các cấp giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát được tổ chức 224 cuộc giám sát, kiến nghị 89 nội dung, vụ việc, kết quả có 49 vụ việc đã được giải quyết; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 407 cuộc với 146 công trình, kiến nghị 67 nội dung, vụ việc, các ngành chức năng đã xem xét giải quyết xong 67 nội dung, vụ việc.
Vai trò của MTTQVN trong vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” và Việc thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân” được MTTQVN các cấp quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả, cụ thể: đã tổ chức được 60 hội nghị góp ý, có 146 ý kiến góp ý, đến nay, cấp ủy Đảng, đã tiếp thu, giải trình được 89 ý kiến, 57 ý kiến còn lại thuộc nội dung phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức đang tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, xác minh trả lời kiến nghị theo quy định; góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất 265 ý kiến; đối với tổ chức góp ý đối với cán bộ đảng viên ở khu dân cư, đã tổ chức góp ý được 180 cuộc đối với 401 cán bộ, đảng viên với 164 ý kiến góp ý chuyên đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen cho các tổ chức
có nhiều đóng góp cho quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội năm 2022.
Nguồn Bao Bình Phước
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc tuyên truyền, giám sát, phản biện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, như sau:
Một là, tiếp tục tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật; trong đó có các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của  dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân dân tạo sự chuyển biến nhanh trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám phản biện xã hội năm 2022; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 cho đến khi Luật thực hiện dân chủ cơ sở ban hành; những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phải được MTTQVN các cấp giám sát trả lời của các cấp chính quyền và các ngành chức năng; triển khai đồng bộ, thống nhất, sâu rộng và phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản có liên quan.
Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với triển khai thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như việc thực hiện Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua việc tham gia góp ý vào những dự thảo Nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân.
Bốn là, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, góp phần tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp vận động thực hiện và giám sát có hiệu quả việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Năm là, tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc triển khai pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế, giải pháp phù hợp, đồng bộ và toàn diện hơn để thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng thiết thực hiệu qu, đáp ứng niềm tin của nhân dân.
Sáu là, tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở địa phương. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức theo Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND-UBND – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN nhiệm kỳ 2021-2026; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay5,839
  • Tháng hiện tại94,036
  • Tổng lượt truy cập1,272,025
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây