BCH TỈNH DOÀN: Kết quả 02 năm triển khai Kết luận số 01 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ hai - 24/04/2023 09:41 266 0
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TĐTN-TG- TTNTH ngày 14/6/2021 về tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-TG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(gọi tắt là Kết luận 01-KL/TW); Kế hoạch số 48- KH/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 58-KH/TĐTN-TG-TTNTH ngày 23/11/2021 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021- 2026; Hướng dẫn số 03-HD/TĐTN-TG- TTNTH ngày 17/3/2022 về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026. Hội LHTN Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 07-KH/UBH ngày 5/5/2022 về việc tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khoẻ hậu Covid-19. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai Kế hoạch số 68-KH/TĐTN-TG-TTNTH ngày 02/11/2022 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, tuyên truyền biển đảo, biên giới quốc gia và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đến nay, có 21/21 các huyện, thị, thành đoàn Đoàn trực thuộc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Viết nhật ký học tập làm theo lời Bác; tổ chức thi kể chuyện, thi báo tường; tiếp tục duy trì “Tủ sách Bác Hồ” trưng bày nhật và những đầu sách về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các hình thức như: các buổi sinh hoạt Chi đoàn, hội nghị, hội trại... Các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền chuyên mục Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốtgiúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp và lan tỏa những tấm gương tốt, những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các trang mạng xã hội đến với đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.
Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về học tập, quán triệt các chuyên đề, nghị quyết, chủ trương của Đảng, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2021, 2022 với sự tham gia của hơn 300 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tại điểm cầu cấp tỉnh là các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng hơn 3.000 cán bộ đoàn và 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên tại điểm cầu 21 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và Đoàn trực thuộc, 111 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Tại các Hội nghị cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã được nghe các báo cáo viên cấp Trung ương triển khai các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”... Sau các buổi hội nghị kết thúc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; đưa các nội dung được học tập vào sinh hoạt Chi đoàn, các buổi chào cờ đầu tuần của đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để lan tỏa những giá trị, nội dung của chuyên đề năm 2021, 2022.
Các cơ sở Đoàn cũng đã tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, quán triệt với các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ Đoàn và Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước trong đoàn viên. Những nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, từ đó thấy rõ trách nhiệm trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thông qua việc học tập chuyên đề, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nâng cao nhận thức về sự cần thiết tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bằng nhiều hình thức các sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị, tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân, làm chuyển biến tích cực mạnh mẽ về nhận thức, lý tưởng sống, hoài bão, ước mơ cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc của thanh niên. 100% các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, trong toàn tỉnh đều đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Viết nhật ký học tập làm theo Lời Bác; tổ chức thi kể chuyện về Bác, thi báo tường; tiếp tục duy trì “Tủ sách Bác Hồ” trưng bày nhật và những đầu sách về cuộc đời sự nghiệp của Bác; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về Bác thông qua các hình thức như: các buổi sinh hoạt chi Hội, các hoạt động, hội nghị, hội trại...
Phong trào Thiếu nhi Bình Phước thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” đã được Hội đồng Đội các cấp cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động phù hợp, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần vào sự thành công của phong trào thi đua đầy ý nghĩa với nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Với nhiều công trình phần việc gắn với phương châm Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” như: công trình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy” với 4.936 lớp học của 243 liên đội đã được treo ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy; các công trình “Tủ sách Bác Hồ” của liên đội TH-THCS trên địa bàn tỉnh... Thông qua những hoạt động trên các bạn hội viên, thanh niên và các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng đều được nghe về những câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó rút ra ý nghĩa, bài học về tấm gương sáng của Người, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào truyền thống Đoàn - Hội - Đội...
Trong 2 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Bình Phước, sự phối hợp của các cấp, các ngành và các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Kết luận số 01- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các phong trào thanh thiếu nhi, thực hiện nhiệm vụ chính trị... Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả quan trọng: hơn 2.500 các công trình, phần việc được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hoá qua việc triển khai các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp và rèn luyện phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...với tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng, tiêu biểu trong số đó có thể kể đến như:
100% cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên Làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 131,132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) (19/5/1890 -19/5/2022); ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948). Trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ lời Di chúc theo chân Bác; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... với nhiều hoạt động phong phú, linh hoạt như: Trồng cây nhớ Bác, kết quả 02 năm thực hiện trồng được 288.000 cây xanh; Xây dựng, đăng tải infographics, các bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với 15 bộ ấn phẩm tuyên truyền. Duy trì có hiệu quả chuyên mục Hành trình theo dấu chân Bác” trên website của Đoàn cấp tỉnh với hơn 500 tin, bài viết được đăng tải. Hưởng ứng tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đườnglần thứ IV, năm 2021 do Hội Sinh viên Việt Nam phát động. Qua 6 tuần thi (từ ngày 10/5/2021 - 18/6/2021), Bình Phước đạt 100% tỉ lệ sinh viên tham gia Hội thi.
Tuổi trẻ Bình Phước vinh dự có 03 cá nhân và 02 tập thể được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn trao tặng 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; 21 đại biểu được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Đông Nam bộ lần thứ XV, năm 2021; năm 2022, Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tỉnh Đoàn tổ chức định kỳ, thường xuyên 2 năm 1 lần. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng trao tặng 19 bằng khen và 30 giấy chứng nhận cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Bình Phước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; trong năm 2022, tỉnh Bình Phước vinh dự có 02 gương cán bộ Hội tiêu biểu, 02 gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu, 02 gương gia đình trẻ tiêu biểu, 01 gương Tỏa sáng nghị lực Việt được Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét trao tặng bằng khen... Những cán bộ Đoàn, Hội, Đội được tuyên dương, khen thưởng trong 2 năm qua là những cán bộ tài năng, nhiệt huyết; những gương thanh niên vượt khó trong lao động, tình nguyện cuộc sống cộng đồng; những chiến sỹ lực lượng vũ trang dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và những tập thể có nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác.
Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 04 bài lý luận chính trị mới cho ĐVTN được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 300 buổi thu hút 80.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức hơn 20 lớp 04 bài lý luận chính trị mới cho đoàn viên mới với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên.
Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”... qua đó nhằm tăng cường thông tin tích cực, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tiêu biểu như việc đẩy mạnh công tác tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”, tuyên truyền các gương thiếu nhi tiêu biểu “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”: tiêu biểu có em Đoàn Thành Lương và Lý Nguyên Phúc đang là học sinh lớp 6A1, Trường THCS&THPT Đăng Hà (huyện Bù Đăng) là 02 gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào; tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”, Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” điểm cấp khu vực. Qua đó, trao giấy chứng nhận và tuyên dương 263 gương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp tỉnh cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào Nghìn việc tốt” trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính tiên phong triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với tổng nguồn lực các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh huy động là hơn 27 tỷ đồng. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai một số chương trình, hoạt động tiêu biểu như: Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chuỗi 5 Chương trình Chia sẻ cùng em thơ - chung tay vượt qua đại dịch” với tổng trị giá 185 triệu đồng; phát động thiếu nhi cùng làm hơn 1.000 tấm kính chắn giọt bắn để trao tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; hưởng ứng Chương trình Sóng và máy tính cho em”, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội toàn tỉnh đã triển khai chương trình Cùng em học trực tuyến” qua đó, trao 14 máy tính, 623 điện thoại thông minh, 12 điện thoại thông minh cũ, còn sử dụng được; 259 sim 4G, 7 tai nghe với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng; thành lập 4 đội hình thanh niên “IT áo xanh” giúp học sinh học trực tuyến; phát động Chương trình Triệu túi an sinh”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã vận động và trao tặng 26.330 túi quà an sinh và 1.509 túi thuốc an sinh với tổng trị giá gần 7,1 tỉ đồng...
Các cấp bộ Hội, Đội cũng đã tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội cho các em thiếu niên, nhi đồng thông qua phong trào Thiếu nhi Bình Phước thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các mô hình Nuôi heo đất”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”. Trong 2 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 hoạt động về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ... cho gần 20.000 đội viên thiếu nhi; tích cực tham gia phong trào “Trần Quốc Toản”, “Áo lụa tặng Bà”, đảm nhận dọn vệ sinh, trang trí các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương; chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng. Kết quả toàn tỉnh đã tổ chức hơn 400 hoạt động Đền ơn đáp nghĩavới sự tham gia của hơn 5.000 thiếu nhi...
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Phước cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, định hướng thanh niên phấn đấu, rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu, đảm bảo các nội dung đã được đề ra theo từng năm, góp phần xây dựng thanh niên Bình Phước “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; Đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên từ tỉnh đến sở đã nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cán bộ, đoàn viên nhất người đứng đầu luôn nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm việc sáng tạo, trách nhiệm, có lối sống giản dị, hòa đồng, nói đi đôi với làm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, kiên trì thực hiện hiệu quả và thực chất Kết luận số 06-KL/TWĐTN - BKT ngày 10/01/2019 tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn" gắn với việc đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, đoàn viên đảng viên trẻ, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc quy định học tập lý luận chính trị bắt buộc nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị hằng năm gắn với việc cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng vị trí công tác.
Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của tổ chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là người bạn thân thiết, đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào; triển khai nghiêm túc chủ trương “1 + 2”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, Chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh việc làm cần thiết; chỉ đạo các Đoàn cấp huyện thực hiện tốt việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; bám sát thực tiễn, định kỳ , tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Hằng năm, tổ chức cho 100% đoàn viên mới kết nạp học tập 04 bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức; thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức mới; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đoàn viên; xây dựng và nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên mạng internet.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,335
  • Tổng lượt truy cập1,398,398
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây