Bình Phước: Một số kết quả nổi bật trong công tác dân vận của chính quyền gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Thứ sáu - 30/06/2023 19:01 240 0
6 tháng đầu năm 2023, các cấp chính quyền tiếp tục làm tốt công tác quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; các hoạt động chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội có điều kiện vui xuân đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được các địa phương quan tâm thực hiện tốt.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Chơn Thành hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID (Ảnh: Báo Bình Phước Online)
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Chơn Thành hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID (Ảnh: Báo Bình Phước Online)
Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU- BCSĐUBND về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/01/2023 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Thông qua ký kết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện chính quyền, cơ quan, đơn vị thân thiện, “của dân, do dân, vì dân”, “vì Nhân dân phục vụ”; cán bộ, công chức, viên chức có phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Nhất là trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiêu số, vùng đồng bào theo tôn giáo của địa phương. Với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, căn cứ vào các kết luận, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 03/KH-TU ngày 17/11/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 98/KH-BDVTU ngày 01/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tổ chức hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Bình Phước năm 2023; kịp thời phát hiện bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo được sự lan tỏa trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm gắn công tác dân vận chính quyền với cải cách hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 06/4/2023.

Về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được lồng ghép trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 24/3/2023 về kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính trong các buổi họp cơ quan, trong ngày pháp luật định kỳ hàng tháng; qua hệ thống quản lý văn bản và trên trang Website của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; trên loa truyền thanh; tuyên truyền bằng pano áp phích; thông qua hình thức thông tin lưu động tuyên truyền tại các cấp cơ sở. 6 tháng đầu năm, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện 25 chương trình truyền hình và 25 chương trình phát thanh với thời lượng 20 phút/chương trình. Thực hiện, biên tập và phát sóng 124 tin, 50 phóng sự có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trên báo in, báo điện tử, hạ tầng số: Đã thực hiện và đăng tải 127 tin, bài viết chuyên sâu trên báo in, báo điện tử, hạ tầng số về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06/CP; hệ thống dịch vụ công của tỉnh đã chính thức kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ xác thực thông tin công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính…

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách TTHC, Kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, căn cứ các Quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương về công bố TTHC, UBND tỉnh đã ban hành 13 Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Có 21 TTHC công bố mới; 292 TTHC sửa đổi, bổ sung; 23 TTHC bãi bỏ và 12 TTHC thay thế.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/02/2023 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023 để làm căn cứ thực hiện. Theo đó, tại Kế hoạch đã đưa ra các mục tiêu về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế sốxã hội số, như: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 70%; tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến (toàn trình) đạt 60%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%; tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng “Binhphuoc today” đạt 70%... Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục ký kết và đang triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại tỉnh, như: Tập đoàn VNPT, Viettel, Công ty FPT...

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều có mạng nội bộ (LAN), kết nối internet với đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng hoặc đường cáp quang để triển khai các ứng dụng phục vụ công việc; 100% cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành. Là nơi tích hợp hệ thống chuyên dụng, bao gồm cả phần cứng (các hệ thống máy chủ, hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, hệ thống nguồn điện dự phòng) và các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, các hệ thống chuyên ngành đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 111/111 UBND cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, tỉnh có 1.468 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 1.076 dịch vụ công toàn trình của tỉnh đã kết nối lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉnh đã thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại 11/11 cấp huyện, 111/111 cấp xã. Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long) đã kết nối, giám sát các cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị tại địa phương, nhu cầu của doanh nghiệp, người dânphục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. IOC tỉnh đã kết nối, giám sát các cơ sở dữ liệu gồm: Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh; giám sát an toàn thông tin, giám sát kết quả thực hiện dịch vụ công; giám sát số lượng trường, lớp, học sinh các cấp; giám sát quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tình; giám sát Chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội; tình hình an toàn giao thông, an ninh, trật tự công cộng…

Có thể đánh giá 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính nhà nước được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đã dần được cải thiện; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hiệu quả, hồ sơ trễ hạn giải quyết cho người dân, tổ chức giảm dần; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được đẩy mạnh, số hồ sơ nộp và giải quyết trực tuyến tăng; công tác thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính ngày càng được tăng cường.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại78,965
  • Tổng lượt truy cập1,256,954
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây