BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chủ nhật - 16/07/2023 08:28 240 0
Sáng 14.7 tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.
Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận với các bộ, ban, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương.

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở đó tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện.

Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với Tỉnh Bình Phước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác dân vận ngày càng được quan tâm
Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Dân vận và cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở... trong 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh uỷ Bình Phước đã triển khai ban hành 02 kế hoạch, 6 công văn, 01 Báo cáo. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 17 -CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 43 -KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23 -QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”…

Việc giao ban, làm việc với Ban Dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về tình hình nhân dân và công tác dân vận: Thường trực Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị giao ban với Ban Dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với 02 buổi (số lượng tham gia 180 người đại diện cho các đơn vị là Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị tỉnh) theo định kỳ quý I, 6 tháng đầu năm. Nội dung các buổi làm việc là đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị; đóng góp ý kiến về những kiến nghị, đề xuất; chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Tiến hành sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các văn bản của cấp trên về công tác dân vận: Sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận…từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những nội dung và giải pháp trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, cấp ủy đảng rất chú trọng đến việc chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu của Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể; quan tâm chỉ đạo công tác dân vận chính quyền. Định hướng chương trình xóa đói, giảm nghèo 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo việc đánh giá, phân tích kiểm điểm điều hành, lãnh đạo thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, PAPI; cho chủ trương và quyết liệt chỉ đạo xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh Bình Phước; xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân…

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp, MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt đảng viên, CBCC, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Việc kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành dân vận theo lĩnh vực như dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ, dân vận chính quyền… và các chương trình phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang.
 
Trong 6 tháng, Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân 22 kỳ, với 74 lượt tiếp, với 92 lượt người. MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tiếp được 582 lượt công dân đến liên hệ công việc. Các Tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải 582 vụ việc, trong đó hòa giải thành 365 vụ việc; có 84 vụ việc đã chuyển các ngành chức năng giải quyết; hòa giải không thành 52 vụ việc, còn 81 vụ việc trong thời gian tới sẽ hòa giải.

Chỉ đạo cấp ủy cấp dưới phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp lãnh đạo, định hướng hoạt động đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động của cơ quan đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị: 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội với nhiều hình thức góp ý đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Công tác phản biện xã hội được MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án của cấp ủy Đảng, nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:


Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay831
  • Tháng hiện tại47,706
  • Tổng lượt truy cập1,451,929
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây