BÌNH PHƯỚC: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 28/07/2023 04:58 9.656 0
Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, diện tích tự nhiên 6.873,56 km2, có 41 dân tộc. Dân số trên 1.030.098 người, phân bố trên 11 đơn vị hành chính (có 01 thành phố, 03 thị xã và 07 huyện), với 111 xã, phường, thị trấn. Trải qua hơn 25 năm xây dựng kể từ ngày tái lập tỉnh (01/01/1997), từ xuất phát điểm rất thấp về kinh tế, Bình Phước ngày nay đang từng ngày đổi mới; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện với hệ thống giao thông thông suốt, kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh chóng, hình thành những khu công nghiệp; văn hóa - giáo dục phát triển vượt bậc, cộng đồng các dân tộc đoàn kết cùng phát triển... tạo nên một diện mạo xã hội mới.
Đồng chí Ma Ly Phước, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy  phát biểu tham luận tại hội thảo
Đồng chí Ma Ly Phước, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội thảo
Trong kết quả chung đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã và đang ngày càng khẳng định là vai trò là một bộ phận không thể tách rời trong quy trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Xác định, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, lối sống văn minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác này, xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị; là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, được coi là cầu nối quan trọng để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống.
Qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên; thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được hoàn thiện; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân có bước chuyển biến tích cực, góp phần vào đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mực đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả; Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chậm đổi mới. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa chuyển biến rõ nét.

Quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 30/7/2020 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU. Hàng năm UBND tỉnh ban hành các Quyết định về thành lập, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Đề án làm cơ sở, căn cứ để các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đồng thời thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với địa bàn và đối tượng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đã được chú trọng và khẳng định hiệu quả.  

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bám sát nhiệm vụ, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương; thực hiện phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức, phương pháp phong phú đa dạng phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương như phổ biến trực tiếp, tổ chức Hội nghị; họp giao ban, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... Việc phổ biến pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm, tăng về thời lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Hoạt động biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật đạt được những kết quả rõ rệt hơn với việc đa dạng hóa các loại tài liệu. Đặc biệt, hình thức tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sinh động, là sân chơi lành mạnh, thu hút được đông đảo số lượng cán bộ, công chức tham gia. Qua đó không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và toàn thể nhân dân. Công tác phổ biến pháp luật qua sóng phát thanh truyền hình ngày càng đi đúng hướng và đang trở thành kênh thông tin pháp luật không thể thiếu đối với người dân địa phương. Các chuyên đề, chuyên mục về pháp luật ngày càng được đầu tư cả về số lượng và chất lượng. 

Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 20.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp với 2 triệu lượt người tham gia; tổ chức hơn 100 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với gần 30.000 lượt người tham dự; phát hành gần 600.000 bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật các loại; tài liệu đăng tải trên mạng Internet là 25.000 bản; 135 Hội nghị được tổ chức với hơn 20.000 người tham dự.  

Nhiều mô hình, cách làm hay về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả. Cụ thể như thông qua các hình thức biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, tập huấn; phổ biến, giáo dục pháp luật qua các phiên tòa xét xử lưu động; phiên tòa giả định, thông qua cuộc họp cơ quan, tổ chức họp dân tại thôn, khu phố; qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; thông qua hoạt động hoà giải; qua hoạt động của câu lạc bộ pháp luật; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Phổ biến thông qua thông qua các chuyên mục trên Đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước như: Chuyên mục “Pháp luật cuộc sống”, “Giải đáp pháp luật”, biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán những hiện tượng vi phạm pháp luật. 

Song song đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn được tuyên truyền bằng trực quan sinh động thông qua các màn hình Led, bảng điện tử tại các điểm công cộng; tuyên truyền trên trang Fanfage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước; tuyên truyền qua việc cấp phát các tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn, khẩu hiệu; các nhóm mạng xã hội như Zalo, Facebook…của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội rất hiệu quả, tiếp cận nhanh và nhiều các đối tượng tuyên truyền lại tiết kiệm chi phí. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở đã phổ biến pháp luật trực tiếp đến tận người dân. Hiện toàn tỉnh đã thành lập được 843 tổ hòa giải ở cơ sở, với 5.071 hòa giải viên. Trong năm 2022, tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.344 vụ việc, trong đó đã hòa giải thành công 804 vụ việc.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật, luôn được các cơ quan, đơn vị cập nhật và trang bị thêm các đầu sách. Toàn tỉnh có 71 Tủ sách pháp luật tiếp tục duy trì thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có 19 Tủ sách bố trí tại xã đặc biệt khó khăn; có 52 Tủ sách pháp luật trong lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh); đối với các xã còn lại Tủ sách pháp luật được sáp nhập vào Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng của xã, mỗi xã có ít nhất 01 Tủ sách pháp luật. Hàng năm, tỉnh đều trang bị bổ sung các đầu sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng văn bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở cơ sở.

Ngoài ra, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật còn được thực hiện thông qua công tác xây dựng “cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến nay toàn tỉnh có 108/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có ảnh hưởng tích cực đến đời sống xã hội. Sau khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành và được triển khai, quán triệt tới cơ sở, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi công tác này là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao hiểu biết pháp luật. Đặc biệt, thông qua việc xác định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ sở pháp lý để đôn đốc triển khai và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, công dân. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước. Phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đang dần trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân, trở thành tiêu chí trong việc đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Gia đình văn hóa”... Tình hình khiếu nại, khiếu kiện nhất là khiếu kiện vượt cấp ngày càng giảm, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, là yếu tố quan trọng để Bình Phước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này còn có một số tồn tại, khó khăn như:
- Công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, chưa chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động còn mang tính “hình thức”.  

- Công tác phối hợp giữa các ủy viên Hội đồng vẫn còn hạn chế, chưa gắn kết được trách nhiệm của ủy viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật chưa đồng đều, một số báo cáo viên pháp luật hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị và ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. Công tác triển khai Ngày Pháp luật hàng tháng tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được chú trọng đúng mức.

- Việc xã hội hóa công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, công tác vận động, huy động các lực lượng xã hội nhất là kinh phí từ các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác còn thấp.

- Việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên.
- Nguồn kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu của công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW nghiêm túc, có chất lượng, trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nội dung sau đây:

Thứ nhất: Ban hành Nghị quyết chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Thứ hai: Rà soát, phát hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về các quy định trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu bối cảnh của đất nước trong tình hình mới.

Thứ ba: Tập trung ưu tiên nguồn lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội trên cơ sở lựa chọn các nội dung pháp luật phù hợp nhu cầu của các đối tượng đó và bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư: Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tinh gọn, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết; huy động sự tham gia của các chuyên gia pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường đa dạng hóa nguồn lực xã hội, nguồn tài chính từ doanh nghiệp và xã hội hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ năm: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy mạng xã hội, mạng viễn thông trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, có lộ trình phù hợp thực hiện chuyển đổi số trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng các diễn đàn đối thoại trực tuyến về chính sách pháp luật; sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hỏi đáp pháp luật.

Thứ sáu: Chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng vào cuộc.

Thứ bảy: Đổi mới về tư duy, nội dung, hình thức, cách làm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân; kết hợp giữa giáo dục pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật nhằm xây dựng thói quen tích cực, nét văn hóa trong chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Thứ tám: Sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả./.
 

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,612
  • Tổng lượt truy cập1,107,746
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây