Kết quả 10 năm việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 28/07/2023 04:53 644 0
Sau 10 năm triển khai Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả cơ bản và toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Các cấp, các ngành, các địa phương đã ban hành hệ thống văn bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các Quyết định của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đạt được những kết quả cơ bản góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã làm tốt việc tạo cầu nối giữa nhân dân với đảng, chính quyền, giúp cho đảng, chính quyền hiểu, nắm bắt và giải quyết tốt hơn những ý kiến đề xuất, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu trong Hội nghị giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại Huyện ủy Lộc Ninh
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu trong Hội nghị giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại Huyện ủy Lộc Ninh
Sau khi Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW. Ngày 12/5/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 164-KH/TU về tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, các Quyết định, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ được tuyên truyền, triển khai tới các chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ đó tạo sự thống nhất về phương pháp, cách thức triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương. Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1358-QĐ/TU, ngày 26/9/2014 về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 845-QĐ/TU, ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 780-QĐ/TU, ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với Nhân dân; Công văn số 2665-CV/TU, ngày 26/02/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.  Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo triển khai, thực hiện các Quyết định trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn của các đoàn thể Trung ương thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW đến cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, cụ thể:

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng
Trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống MTTQVN tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, trong đó có góp ý đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt trách nhiệm của mình và động viên, phát huy Nhân dân tham gia góp ý hiệu quả đối với cấp ủy Đảng, cá nhân, đảng viên Kết quả: từ năm 2014 đến năm 2022, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý được 5.558 cuộc đối với đảng viên, trong đó, MTTQVN cấp tỉnh đã tham gia góp ý 152 cuộc (Góp ý định kỳ là 18 cuộc; Góp ý thường xuyên 130 Cuộc; góp ý đột xuất 0 cuộc; MTTQVN cấp huyện đã tham gia góp ý được 410 cuộc (Góp ý định kỳ là 189 cuộc; Góp ý thường xuyên 146 Cuộc; góp ý đột xuất 75 cuộc; MTTQVN cấp xã đã tham gia góp ý được 5.000 cuộc (Góp ý định kỳ là 2.125 cuộc; Góp ý thường xuyên 1877 Cuộc. Từ đó, giúp cho cấp ủy Đảng kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương; những tồn tại, yếu kém, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Góp ý xây dựng chính quyn
Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh linh hoạt vận dụng 03 hình thức góp ý đối với Chính quyền và các cơ quan, tổ chức (Góp ý định kỳ, góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất) kết hợp với đổi mới phương thức góp ý: Góp ý thông qua việc góp ý định kỳ trước mỗi kỳ họp HĐND giữa năm, cuối năm (thông qua Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền trình bày tại kỳ họp HĐND cùng cấp, trong các thông báo đều có các nội dung kiến nghị, góp ý xây dựng chính quyền đối với HĐND, UBND và các cơ quan tham mưu); tham gia góp ý thông qua việc định kỳ mỗi quý/một lần tổng hợp kiến nghị phản ánh của Nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của UBND (từ năm 2022 đến nay thực hiện mỗi năm 2 lần); thông qua việc tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL, các Quy chế tổ chức, hoạt động của các cơ quan thuộc UBND các cấp; việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội (kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với các cơ quan tham mưu về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương, cơ sở); thông qua các hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong hệ thống MTTQVN các cấp; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; việc phối hợp tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng (khi phát hiện các vụ việc đều xem xét chuyển và kiến nghị vụ việc đến cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết) Từ năm 2014 đến năm 2022, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý được được 5.117 cuộc đối với cơ quan, tổ chức, trong đó, MTTQVN cấp tỉnh đã tham gia góp ý được 609 cuộc (Góp ý định kỳ là 61 cuộc; Góp ý  thường xuyên 211 cuộc; góp ý  đột xuất 337 cuộc; MTTQVN cấp huyện đã tham gia góp ý 587 cuộc (Góp ý định kỳ là 156 cuộc; Góp ý thường xuyên 251 cuộc; góp ý đột xuất 180 cuộc); MTTQVN cấp xã đã tham gia góp ý 3.921 cuộc (Góp ý định kỳ là 1.570 cuộc; Góp ý thường xuyên 1646 cuộc; góp ý  đột xuất 705 cuộc). 

Góp ý đối với cá nhân
Cùng với việc tham gia hiệu quả góp ý xây dựng đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền, thời gian qua, MTTQVN các cấp tham gia hiệu quả việc góp ý đối với các cá nhân, đảng viên theo Quyết định số 218-QĐ/TW, Đề án 845 và Quyết định 780 và các văn bản có liên quan thông qua góp ý phân loại cán bộ, công chức hàng năm. Kết quả Từ năm 2014 đến năm 2022, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý được 4.316 cuộc đối với đảng viên, cá nhân; trong đó, MTTQVN cấp tỉnh đã tham gia góp ý 179 cuộc (Góp ý định kỳ là 18 Cuộc; Góp ý thường xuyên 130 Cuộc; góp ý  đột xuất 31 Cuộc; MTTQVN cấp huyện đã tham gia góp ý 442 Cuộc (Góp ý định kỳ là 194 cuộc; Góp ý  thường xuyên 164 Cuộc; góp ý đột xuất 84 Cuộc; MTTQVN cấp xã đã tham gia góp ý được 3.695 Cuộc (Góp ý định kỳ là 1.652 Cuộc; Góp ý  thường xuyên 1.040 Cuộc; góp ý  đột xuất 639 Cuộc.

Việc thông báo, cung cấp thông tin đ thực hiện góp ý tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý
Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về các chủ trương, chính sách, các dự thảo Nghị quyết, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý, tổ chức phản biện xã hội. Nhiều ý kiến góp ý, phản biện đã được các cấp ủy, chính quyền tiếp thu và bổ sung vào các văn kiện, chương trình, dự án, đề án… Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền; sắp xếp thời gian định kỳ tiếp dân, tiếp xúc cử tri và làm việc với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội của cấp ủy, Chính quyền, các ngành chức năng trong thời gian qua cơ bản thực hiện tốt. Các ý kiến góp ý, kiến nghị phản ánh của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng nghiêm túc tiếp thu, giải trình và thông tin, báo cáo kết quả đến MTTQVN tỉnh theo đúng quy định; các nội dung tiếp thu, giải trình, trả lời góp ý, phản biện đều được UBND các cấp rà soát trước khi thông tin kết quả cho MTTQVN các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thông tin trả lời kiến nghị của MTTQVN tỉnh, một số cấp ủy địa phương, các ngành chức năng chưa được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, do đó, góp phần vào đến kết quả thực hiện chung của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Việc chủ trì, phi hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn th chính trị - xã hội tổ chức đối thoại, góp ý
Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị với các tầng lớp Nhân dân được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình. Văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tỉnh, Văn Phòng HĐND và UBND huyện, thị, thành phố và công chức phụ trách văn phòng UBND, HĐND xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp thực hiện hiệu quả việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân để góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền với những kết quả rất tích cực, đáng khích lệ và ngày càng thực chất. Từ năm 2014 đến năm 2022, Văn phòng cấp ủy, Chính quyền các cấp đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức được: 1.965 đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân;  trong đó có 1.014 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để góp ý xây dựng Đảng; 951 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để góp ý xây dựng chính quyền. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW trong thời gian tới Tỉnh ủy Bình Phước đề ra các Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trương cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của địa phương cơ sở.  

Hai là, Chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hàng năm, có chương trình phối hợp cụ thể với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, giải trình, giải quyết những kiến nghị của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy hơn nữa vai trò chủ trì trong thực hiện quy chế góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn. Chỉ đạo cơ quan thành viên, các cấp đoàn, hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Định kỳ 06 tháng, 01 năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm báo cáo kịp thời kết quả tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân cho cấp ủy đảng, chính quyền.

Bốn là, Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy định của Bộ Chính trị ở các cấp, ngành, địa phương; từ đó chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục. Biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, tập thể xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay6,141
  • Tháng hiện tại94,338
  • Tổng lượt truy cập1,272,327
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây