Kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022

Thứ hai - 19/09/2022 09:52 323 0
Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTVTU – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nguồn Báo Bình Phước.
Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTVTU – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nguồn Báo Bình Phước.

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
 Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực ở cộng đồng dân cư trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Các nội dung của Pháp lệnh số 34 được các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT –CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tăng cường niềm tin đối với Đảng, chính quyền, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Việc thực hiện Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với Nhân dân (theo Quyết định 780-QĐ/TU của Tỉnh ủy) được các xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện; trong đó, chủ yếu tập trung vào việc đối thoại giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, dự án trên địa bàn. Công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân được chính quyền cấp xã quan tâm thực hiện theo quy định. Các xã, phường, thị trấn đều bố trí phòng tiếp dân, có nội quy tiếp dân và phân công cán bộ trực để nhận, hướng dẫn hoặc giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần đúng quy định. Các đơn thư thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài; các đơn thư không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi các ngành chức năng giải quyết theo quy định. Đến nay 111/111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mô hình một cửa điện tử liên thông. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, các xã, phường, thị trấn tiếp tục được củng cố, bồi dưỡng, tập huấn nâng dần chất lượng hoạt động. Qua đó đã góp phần tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân, những phản ánh, kiến nghị, đóng góp của nhân dân với chính quyền đều được quan tâm xem xét và trả lời kịp thời, thỏa đáng.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, Kế hoạch số 14-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính được các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là cải cách hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng  - an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong quản lý, điều hành, từng bước phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Đến nay,Cổng dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp 1.651 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 1.784 dịch vụ công của tỉnh  (đạt 92,54%);1.437 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố); tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử đạt 87,07%. Đồng thời, thực hiện tích hợp ứng dụng thanh toán trực tuyến vào cổng Dịch vụ công quốc gia, trong 8 tháng đầu năm, riêng thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai có hơn 26.600 giao dịch thành công với tổng số tiền thanh toán hơn 165 tỷ đồng(đứng đầu cả nước); bên cạnh đó dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại tất cả cấp huyện, cấp xã.

Công tác tiếp dân, nắm tình hình nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì, chỉ đạo thực hiện ngày càng tốt hơn, cụ thể: Trong  8 tháng đầu năm Trụ sở tiếp công dân tỉnh đón tiếp 223 lượt, với 225 lượt người, trong đó: Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 143 lượt tiếp, với 145 lượt người; Phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân 24 kỳ (02 kỳ tháng 12 chuyển qua), với 80 lượt tiếp, với 80 lượt người, Trong đó: Thường trực TU tiếp 04 kỳ với 15 lượt tiếp, với 15 lượt người, trong đó: Bí thư Tỉnh ủy tiếp 02 kỳ: 09 lượt tiếp, với 09 lượt người và ủy quyền Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp: 01 kỳ: 05 lượt tiếp, với 05 lượt người và Ban Nội chính TU tiếp 01 kỳ, với 01 lượt tiếp, 01 lượt người; TT.HĐND tỉnh tiếp 05 kỳ: 23 lượt tiếp, với 23 lượt người; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01 kỳ: 08 lượt tiếp, 08 lượt người và ủy quyền Thanh tra tỉnh tiếp 12 kỳ: 29 lượt tiếp, với 29 lượt người. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp 2 kỳ: 05 lượt tiếp, 05 lượt người.Nội dung tiếp: Chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, phản ánh việc chậm triển khai thực hiện các dự án.

Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc
Thực hiện Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu theo Nghị định của Chính phủ. Đến nay, đã thực hiện dân chủ trong việc công khai tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công; quy định công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh; quy định nâng bậc lương đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động; công khai chế độ chính sách Nhà nước và hướng dẫn thực hiện đối với người lao động; quy định kỷ luật lao động, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; ban hành quy chế hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, quy ước xây dựng doanh nghiệp văn hóa. Nhiều chủ doanh nghiệp đã duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, phbiến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cho công nhân viên, người lao động; công khai các nội quy, quy định của đơn vị, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; công nhân viên, người lao động được bàn bạc các nội dung về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp sản xuất kinh doanh, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, công khai việc trích lập các loại quỹ trong công ty có liên quan đến người lao động. Nhiều doanh nghiệp tổ chức khá hiệu quả việc đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc đã góp phần giải quyết kịp thời kiến nghị của người lao động. Bên cạnh đó, việc tổ chức Hội nghị người lao động cũng được một số doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt. Đến nay có 11/11 đơn vị doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động (đạt 100%); có 188/394 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động theo quy định. Thông qua hội nghị có 08 bản thỏa ước lao động mới được ký kết; xây dựng nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng, cam kết thực hiện tốt các chính sách đối với công nhân lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức khen thưởng kịp thời các điển hình, tạo động lực cho công nhân lao động phát huy dân chủ, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,225
  • Tổng lượt truy cập1,398,288
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây