PHƯỚC LONG: Cần tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nhằm có những giải pháp để phục vụ tốt nhất cho người dân

Thứ tư - 21/09/2022 12:27 250 0
Đó là ý kiến đề nghị của đ/c Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy- Trưởng đoàn kiểm tra tại buổi kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Phước Long.
Đ/c Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy- Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Phước Long
Đ/c Ma Ly Phước- TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy- Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Phước Long
Những tháng đầu năm 2022, tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, UBND thị xã đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện như: Công văn số 164/UBND-NC ngày 21/2/2022 về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; phối hợp Ban Dân vận Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDVTU-UBND ngày 28/2/2022 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thị ủy và UBND thị xã về công tác dân vận năm 2022; ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 16/6/2022 triển khai thực hiện QCDC và công tác DVCQ năm 2022.

Qua việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền đã góp phần không nhỏ vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã đến nay đã được kiểm soát, đến thời điểm hiện tại thị xã không còn ca F0 cách ly, điều trị. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng được triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đạt tiến độ. Hiện đã giải thể khu điều trị F0 mức độ nhẹ và không triệu chứng tại Trung tâm chính trị thị xã và các trạm y tế lưu động và giải thể Bệnh viện dã chiến khu vực Phước Long; cho kích hoạt lại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã. Tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho người trên 18 tuổi được 24 đợt (mũi 1: 46.000 người, đạt 105,8% và mũi 2: 45.337 người, đạt 98,55%), 11 đợt tiêm mũi nhắc lại (23.709 người, đạt 51,2%) và mũi bổ sung (13.642 người); trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được 03 đợt (mũi 1: 7.458 người, đạt 99% và mũi 2: 7.143 người, đạt 94,8%); trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được 4 đợt (mũi 1: 3.978 người, đạt 50,07%).

Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi; các chỉ tiêu về y tế cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được duy trì thực hiện; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Tổng số cơ sở được kiểm tra giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm là 174 cơ sở. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn đón Tết được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tổng số phần quà: 3.640 phần, trị giá 1.641.750.000 đồng; Thị ủy Phước Long hỗ trợ riêng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ là 166 phần quà bằng tiền mặt, trị giá 166.000.000 đồng (trị giá mỗi phần quà 1.000.000 đồng; cụ thể: 56 hộ nghèo, 99 hộ cận nghèo, 11 đối tượng trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ). Công tác giải quyết việc làm, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Giải quyết việc làm cho 2.585 lao động, đạt 73,86% (kế hoạch giao 3.500 lao động); phân bổ và giải ngân 13.125.000.000 đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho 240 lao động. Tổ chức đào tạo nghề cho 225 lao động, đạt 64,3% (kế hoạch giao 350 lao động). Giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã từ 0,39% xuống còn 0,23%; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 0,69% xuống còn 0,48% vào cuối năm 2022 (cụ thể thực hiện giảm 23 hộ nghèo; 30 hộ cận nghèo). Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022, kết quả rà soát 07/07 xã, phường không có hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới.

Quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã; kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số CCHC” thị xã Phước Long năm 2022 và thành lập Ban chỉ đạo CCHC thị xã. Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã; Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp thị xã, xã, phường và khu dân cư, các Tổ công tác của thị xã, xã, phường đã xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022;

Bộ phận một cửa điện tử thị xã và xã, phường tiếp tục tham mưu tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 21.473 hồ sơ, trong đó: tiếp nhận mới là 20.854 hồ sơ (trực tuyến 5.670 hồ sơ, trực tiếp 15.184hồ sơ), kỳ trước chuyển sang 619 hồ sơ), đã giải quyết 21.114 hồ sơ (sớm và đúng hạn 20.861 hồ sơ, chiếm 98,8%, quá hạn 253 hồ sơ, chiếm 1,2%), đang giải quyết 357 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 5.670/5.670 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% so với số hồ sơ cho phép nhận trực tuyến (mức 3,4). Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 5.670/20.854 hồ sơ tiếp nhận mới, đạt tỷ lệ 27,19% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp (mức 2,3,4). Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiên hà cho nhân dân.

Tại buổi kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 vừa qua, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Phước Long cần tiếp tục chủ động hơn trong việc phối hợp cụ thể hóa, triển khai,quán triệt các quan điểm của Đảng về đổi mới công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 19 ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy), Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về “tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, trong công tác dân vận của chính quyền gắn với cải cách hành chính, Phước Long cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nhằm có những giải pháp để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay755
  • Tháng hiện tại47,630
  • Tổng lượt truy cập1,451,853
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây