MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thứ sáu - 16/06/2023 04:25 346 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh đất nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam các cấp không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để động viên Nhân dân đồng thuận, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã tạo hiệu ứng tích cực có tính lan tỏa cao; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo niềm tin, khát vọng và động lực mới để thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang và Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương chủ trì hội nghị (nguồn: Mặt trận Bình Phước)
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang và Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương chủ trì hội nghị (nguồn: Mặt trận Bình Phước)
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai của Trung ương, của Tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý; gửi văn bản góp ý đến các cơ quan, tổ chức đơn vị, MTTQVN các cấp; Thành viên các Hội đồng tư vấn của MTTQVN tỉnh; các vị Ủy viên UBMTTQVN tỉnh; tổ chức lấy ý kiến trên Công thông tin điện tử UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên; các Trang, Nhóm nội bộ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành lập, để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nỗ lực thực hiện với nhiều cách làm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương, những vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm, bức xúc. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên giáo
Trong những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tuyên truyền trên internet (website), nhất là trên mạng xã hội (trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, các nhóm Zalo…). Tới thời điểm hiện tại đã có 11/11 huyện, thị, thành phố; 96/111 xã, phường, thị trấn đã xây dựng và vận hành trang Fanpage của Mặt trận và cung cấp đường Link cho Mặt trận tỉnh; có 07/09 huyện, thị thành phố, 69/96 xã, phường, thị trấn tham gia hệ thống vận hành Trang Fanpage của Mặt trận. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ năm 2019 đến nay đã đăng tải 2.617 tin bài trên trang Website (http://mattranbinhphuoc.org.vn), thu hút hơn 123.800 lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin và hơn 6.278 tin, bài trên “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) tiếp cận trên 1.425.725 lượt tương tác.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các cấp thường xuyên tham dự các cuộc họp với khu dân cư nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền. Các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, mở rộng tổ chức, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia làm nòng cốt trong các hoạt động ở địa bàn dân cư.

Công tác tổ chức xây dựng đảng
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Từ năm 2019 đến nay, UBMTTQVN tỉnh bầu bổ sung, thay thế  11 vị; UBMTTQVN cấp huyện bầu bổ sung, thay thế  34 vị; UBMTTQVN cấp xã bầu bổ sung 08 chức danh Chủ tịch và 12 chức danh Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã.Tính đến thời điểm hiên tại, cấp tỉnh có 85 Ủy viên UBMT, cấp huyện 553 Ủy viên UBMT; cấp xã  3.731 Ủy viên UBMT;  851Trưởng ban CTMT. Biên chế bộ máy được tinh gọn, chú trọng đến hiệu quả công tác; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị, thành phố đều là Ủy viên Ban Thường vụ; Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp, Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị, thành phố; Tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn thường xuyên được kiện toàn nhân sự, củng cố về tổ chức, mở rộng thành phần và hoạt động từng bước được nâng chất. Ngoài ra, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của Mặt trận. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư trên địa bàn của tỉnh, thông qua Cuộc vận động đã phát huy được sự đoàn kết trong toàn dân góp phần xây dựng thôn, ấp, khu phố phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, số hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” và khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư văn hóa” đều tăng qua từng năm; 100% khu dân cư đều duy trì hiệu quả việc tổ chức Ngày hội đoàn đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQVN; các chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững được các địa phương thực hiện đạt hiệu qu. Kết quả, đã vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc ủng hộ trên 22 tỷ đồng, hiến tặng 84 ngàn m2 đất, 23 ngàn ngày công để thực hiện các công trình dân sinh tại địa phương; theo nhu cầu đăng ký của các địa phương, nhân dân cùng với nhà nước đã làm được 2.408 km đường bê tông xi măng (năm 2019: 1.000km, năm 2020: 700km, năm 2021: 508km, 6 tháng đầu năm 2022: 200 km) đạt 100% chỉ tiêu đề ra.Thông qua Cuộc vận động, MTTQVN các cấp đã vận động vốn vay với trên 6 tỷ đồng, 266 ngàn cây giống, 19 ngàn con giống, 11 ngàn ngày cồng giúp cho hơn 09 ngàn lượt hộ nghèo, khó khăn để có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh tính đến cuối tháng 12/2021 xuống còn 1,67% và góp sức đưa toàn tỉnh tính đến tháng 12/2021 đạt 70 xã về đích nông thôn mới và dự tính năm 2022 sẽ đạt 7 xã; 78 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên.  Trong những năm qua, MTTQVN các cấp tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo nhằm tạo nguồn quỹ để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Vận động được 214 tỷ 119 triệu đồng và các hàng hóa quy ra tiền là 24 tỷ 961 triệu đồng; thông qua Quỹ, MTTQVN các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 2.919 căn nhà nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở (Trong đó, tổng quỹ Vì Người nghèo chi xây dựng được 1.807 căn: Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh xây được 1.530 căn, các mạnh thường quân xây dựng được 277 căn; sửa chữa được 64 căn), hỗ trợ 779 hộ phát triển sản xuất với 4,5 tỷ đồng, trao học bổng cho 7.407 học sinh với 8 tỷ 634 triệu đồng. Ngoài ra, Phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng vận động xây 25 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 1 tỷ 560 triệu đồng, tặng cho các gia đình quân nhân, cựu quân nhân Biên phòng, vận động được 01 tỷ 720 triệu đồng mua 80 con bò giống, 20 cặp dê giống hỗ trợ cho hộ nghèo tại khu vực biên giới của tỉnh.

 MTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày biên phòng toàn dân”, “Ngày Quốc phòng toàn dân”; “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, thực hiện hiệu quả việc chuyển hóa địa bàn…; tổ chức tuyên truyền về chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam; về chương trình hành động phòng, chống tội phạm, mua bán người; vận động nhân dân có nhận thức đúng đắn về âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong việc cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để kịp thời xử lý góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng khối đại đoàn kết và các tổ chức hội
Hàng năm, Ủy ban MTTQVN các cấp chủ trì tham mưu tổ chức họp mặt giữa Lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo; già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Qua 03 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.609 cuộc họp mặt  với 8.502 lượt người dự, tặng 4.482 phần quà với tổng trị giá 3.200 triệu đồng. đây là một kênh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, trao đổi thông tin hai chiều, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN các cấp đã triển khai được 56 mô hình mới trong vùng đồng bào các DTTS và 98 mô hình được triển khai trong vùng đồng bào tôn giáo. Bình Phước hiện có khoảng 20 ngàn kiều bào đang sinh sống, kinh doanh, học tập, làm việc ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó, chủ yếu sinh sống tại nước bạn Campuchia, đa số có cuộc sống khó khăn. Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, MTTQVN các cấp đều phối hợp tổ chức thăm, tặng quà, động viên kiều bào có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên truyền, vận động, tập hợp kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài về đầu tư kinh doanh tại địa phương, toàn tỉnh hiện có trên 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Việt kiều, với tổng số vốn đạt trên 850 tỷ đồng.

Việc triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm (18/11) đã được tổ chức nề nếp, rộng khắp ở 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, kẻ vẽ pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền tại các trung tâm của tỉnh, huyện, xã, khu dân cư. tuyên truyền về nội dung lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thành quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh. Qua đó, làm cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu và nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi người, mọi nhà trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa bàn KDC, thực sự trở thành phương thức điển hình để tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay2,473
  • Tháng hiện tại69,378
  • Tổng lượt truy cập1,552,620
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây