Sở Giao thông vận tải: 7 nội dung thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023.

Thứ sáu - 14/04/2023 04:43 681 0
Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: Đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền, Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, đã cụ thể hóa bằng văn bản và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận. Đặc biệt là những kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu  tại buổi kiểm tra công tác dân vận chính quyền của Sở năm 2022.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra công tác dân vận chính quyền của Sở năm 2022.
Năm 2023, thực hiện Kế hoạch số 44-KH/UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Sở Giao thông vận tải đã đề ra 7 nội dung chính để thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; cụ thể hóa bằng việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận cơ quan, đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trở thành cơ chế, chính sách của địa phương, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân. Chỉ đạo triển khai các quy định mới về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và công dân.

Hai là, công tác dân vận gắn với chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần, thực hiện đầy đủ các chính sách, hỗ trợ kịp thời ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào khó khăn và đặc biệt khó khăn trong công tác dân vận, khắc phục giảm nghèo bền vững. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, chính trị của tỉnh nhà. Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh'' của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp cận công nghệ số về công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phụ trách tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 31/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, Kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng ng nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tập trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bốn là, tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân và chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước gắn với vị trí, vai trò thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiên hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Năm là, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi của Nhân dân. Chỉ đạo bộ phận một cửa luôn luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở pháp luật cho phép; tuyên truyền vận động cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhằm cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Bộ ngành; hạn chế không để xảy ra trình trạng công dân phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa điểm, phân công cán bộ, công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo với chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Sáu là, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Thanh tra, kiểm tra, xử lý tiêu cực, tham nhũng, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền.  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận.

Bảy là, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, sơ, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận theo quy định.

Nguồn tin: Lê Toàn (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,798
  • Tổng lượt truy cập1,381,861
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây