Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội

Thứ năm - 13/04/2023 21:51 510 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đúng vậy, trong lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ
Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 29/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2021 - 2023”; Kế hoạch số 325/KH-MTTQ-BTT ngày 09/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh về thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội năm 2023. Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; trên cơ sở đó, 11/11 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai cho cơ sở, khu dân cư tổ chức thực hiện phong trào ngay từ đầu năm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy luôn được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/02/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dẫn bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới"; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh về “Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"; ĐỀ án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội gia đình và cộng đồng dân cư", Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương - trình phòng chong buôn người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030).

Công tác tuyên truyền, vận động ở địa bàn cơ sở được triển khai đồng bộ gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động khảo sát nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình tội phạm, ma túy, củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải ...được tiến hành đồng bộ ở khu dân cư. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã duy trì hoạt động 327 mô hình tại các khu dân cư thuộc 111 xã, phường, thị trấn và 48 mô hình trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các mô hình đã phát huy tốt tác dụng và hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Tiếng kẻng an ninh", "Tổ An ninh nhân dân tự quản”, “Giáo xứ an toàn về ANTT", "Tài hòa nhập cộng đồng”, “Khu dân cư không có tội phạm hoạt động hoặc nếu có thì phát hiện nhanh ngăn chặn kịp thời", “Đội xe ôm phòng, chống tội phạm”, “Khu nhà trọ công nhân an toàn về ANTT”, “Nữ chủ nhà trọ tham gia giữ gìn ANTT"... Kết quả: Tuyên truyền được 89 giờ và 2165 băng rôn, ápphich, Inforgraphich; đồng thời còn vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả 2.100 camera an ninh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền tiếp tục củng cố 111 Hội đồng tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường, thị trấn; phối hợp với ngành Công an và các tổ chức thành viên, tổ chức các đợt tuyên truyền chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần Quyết định số 380/QĐ-BCĐ ngày 4/3/2022 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ma túy ... ở các xã nông thôn mới. Thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã tổ chức cho 843/843 khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa và hộ gia đình đăng ký thực hiện “Gia đình văn hoá”, “Gia đình không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”. Đầu năm, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 95% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ở 68/86 xã. Riêng mô hình “Camera an ninh” được lực lượng Công an triển khai từ năm 2018 đến nay được UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đã triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 2.100 mắt; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả 59 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh và cấp huyện (gồm 11 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh, 48 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp huyện) và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp xã với tổng số 615 “tổ, nhóm nòng cốt”, “câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư với hơn 4.000 thành viên...Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng NVQS các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát Lễ giao, nhận quân đảm bảo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo sự an tâm phấn khởi đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ.

Về công tác tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật: Trong quý I/2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức góp ý đối với 55 văn bản dự thảo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành. Các chủ trương, chính sách pháp luật khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính thực thi cao.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Trong quý, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp được 45 lượt công dân đến liên hệ công việc, tiếp nhận 35 đơn kiến nghị của nhân dân. Các tổ hòa giải ở KDC đã tổ chức tiếp nhận và tiến hành hòa giải thành được 47 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân.

Với những kết quả đã đạt được. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Góp phần quan trọng cùng với lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,294
  • Tổng lượt truy cập1,398,357
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây