SỞ XÂY DỰNG: HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ sáu - 20/05/2022 23:05 355 0
Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở công sở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.
Công đoàn Sở Xây dựng trao tặng nhà tình thương cho hộ anh Điểu Sơn tại thôn 7, xã Long Giang, thị xã Phước Long
Công đoàn Sở Xây dựng trao tặng nhà tình thương cho hộ anh Điểu Sơn tại thôn 7, xã Long Giang, thị xã Phước Long
Sở xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá và được triển khai mạnh mẽ theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở Xây dựng đã tích cực, chủ động đưa ra nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong cải cách hành chính trên cả 6 nội dung gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.

Điểm nhấn trong cải cách hành chính là việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa điện tử”. Đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở tập trung rà soát các quy định, thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, kịp thời phát hiện những thủ tục còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời. Bộ thủ tục hành chính của ngành được xây dựng trên tinh thần đổi mới, các thủ tục hành chính đều được đơn giản hóa qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong công tác tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, sở đã tích cực trong việc cung cấp thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trưc tuyến. Đến nay, bộ thủ tục hành chính của ngành xây dựng có tổng số 66 thủ tục (trong đó có 53 thủ tục cấp tỉnh; 13 thủ tục cấp huyện) và 100% thủ tục hành chính của ngành đã được nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, đồng thời 65/66 thủ tục (đạt 98,5%) thủ tục hành chính của ngành xây dựng đã dược tích hợp, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở đã thực hiện giảm 356/1206 ngày (chiếm tỷ lệ 30%) thời gian thực hiện so với quy định của trung ương. Trong đó tập trung cắt giảm thời gian thực hiện chủ yếu ở thủ tục giấy phép xây dựng (cấp tỉnh giảm 50%, cấp huyện giảm 33,4%); thủ tục về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình giảm xuống còn 50% thời gian so với quy định của trung ương.

Sở luôn xác định việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất, minh bạch nhất trong hoạt động phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, lấy kết quả sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mỗi công chức, viên chức. Do vậy, yêu cầu mỗi công chức, viên chức của sở phải tự đổi mới phương thức làm việc, tự hoàn thiện bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện tốt mục tiêu trên, Ban giấm đốc sở thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Qua đó, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính, kiên quyết không để hồ sơ trễ hạn theo quy định.

Thực hiện kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy của cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách, góp phần cải cách hành chính, giảm bớt trình tự, thủ tục trong chỉ đạo, điều hành và giảm bớt thời gian giải quyết công việc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết công việc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.
Tất cả thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, địa chỉ http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn. Thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính đều được kiểm soát, theo dõi qua phần mềm dịch vụ công, đảm bảo công tác kiểm soát tiến độ giải quyết công việc của từng giai đoạn, giúp cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính không bị trễ hạn. Đồng thời, hiện nay Sở Xây dựng đang triển khai áp dụng phần mềm cấp phép xây dựng. Phần mền này giúp cho tổ chức, công dân kiểm soát được công chức giải quyết trực tiếp giấy phép đó, bỏ qua được các bước liên quan không cần thiết tới cấp phép xây dựng và rút ngắn được thời gian giải quyết.

Hiệu quả về giải quyết công việc: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm mới (tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng hạn đạt từ 96,6% - 99,9%). Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì. Nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức được nâng lên. Các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, công dân được công khai, minh bạch, giúp công chức, viên chức và toàn thể nhân dân được biết, thực hiện và được kiểm tra, giám sát. Qua đó, sẽ giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo  và những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. Sản phẩm phần mềm hệ thống cấp phép xây dựng của tỉnh được triển khai tại Sở Xây dựng và các huyện, thị, thành phố làm thay đổi các quy trình xử lý công việc từ xử lý thủ công sang xử lý trên mạng máy tính. Hiệu quả công tác điều hành của lãnh đạo được nâng cao. Quy trình tiếp nhận, xử lý được thực hiện hoàn toàn trên mạng máy tính làm giảm thời gian xử lý.

Hiệu quả về quản lý: Lãnh đạo theo dõi được tình hình hoạt động của cơ quan để có thể chỉ đạo kịp thời, thông suốt công việc của cơ quan. Các phương thức, công cụ, tiện ích trong hệ thống cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các đối tượng người dùng sử dụng thông tin một cách hiệu quả nhất.

Hiệu quả về cải cách hành chính: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép xây dựng. Việc giải quyết công việc bằng hồ sơ trên mạng sẽ tạo điều kiện để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính bằng cơ chế “một cửa”, là một nội dung của cải cách hành chính. Hệ thống cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh là bước đi cho việc hình thành chính phủ điện tử.

Việc website của sở đăng tin bài về hoạt động cải cách hành chính đã cung cấp những thông tin hữu ích để trao đổi, chia sẽ những kinh  nghiệm, cách làm hay về cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương.
         

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,417
  • Tổng lượt truy cập1,398,480
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây