ĐỒNG PHÚ: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Thứ tư - 01/06/2022 12:35 318 0
Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trên cơ sở chương trình, kế hoạch phối hợp của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Huyện uỷ Đồng Phú đã phối hợp với UBND huyện xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận trong từng giai đoạn và hàng năm; thường xuyên tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong huyện nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của huyện về công tác dân vận và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Trong đó, xác định công tác dân vận chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là thực sự cần thiết, quan trọng, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt được thông tin về quy trình, thủ tục giải quyết TTHC của các cơ quan Nhà nước; đồng thời thông qua đó người dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cơ quan Nhà nước những nội dung liên quan đến TTHC để tạo sự thuận lợi, giảm bớt thời gian, thủ tục giấy tờ để cơ quan nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề về đất đai và phát động phong trào “Đồng Phú chung tay cải cách thủ tục hành chính”
Huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề về đất đai và phát động phong trào “Đồng Phú chung tay cải cách thủ tục hành chính”
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính ở địa phương như: Tiếp tục thực hiện việc rà soát TTHC không còn phù hợp, văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC đã hết hiệu lực hoặc gây phiền hà cho tổ chức, công dân để kịp thời sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định TTHC, trên cơ sở đó xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định; niêm yết công khai, rõ ràng bộ TTHC cấp huyện, cấp xã tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Nghiêm túc thực hiện quy định về xin lỗi người dân đối với hồ sơ trễ hạn, trễ hẹn.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt UBND xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động bố trí làm thêm giờ để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; phát động và triển khai tốt phong trào “Thanh niên Đồng Phú chung tay cải cách thủ tục hành chính”… qua đó đã góp phần nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính Nhà nước (Par Index).
Ngoài làm việc theo ngày, giờ hành chính, cán bộ, công chức xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú) còn luân phiên nhau làm việc ngày thứ bảy, không để bộ hồ sơ nào trễ hẹn.
Nguồn Báo Bình Phước online
Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính; kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã các cơ quan chuyên môn có áp dụng thủ tục hành chính và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đồng Phú để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính năm 2021: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 46.703 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 42.245 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, tiếp nhận 8.983 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 5.325 hồ sơ .
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế đó là: Thủ tục hành chính trễ hạn thuộc lĩnh vực đất đai chưa được khắc phục triệt để với lý do: Số lượng hồ sơ tặng đột biến, sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai chưa đồng bộ, hiệu quả; một bộ phận công chức, viên chức, người lao động chưa tận tụy, trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết TTHC. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, đề ra những giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.
Để thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, tạo niềm tin của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước trong thời gian tới Ban Dân vận Huyện uỷ tiếp tục phối hợp với UBND huyện thực hiện công tác dân vận chính quyền trong đó, đề ra một số nhiệm vụ sau:
           Một là: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân; Tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch 07-KH/HU ngày 23/12/2015 của Huyện ủy thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
           Hai là: Thực hiện cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; bãi bỏ những rào cản, hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.
Ba là: Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; giảm tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức đối với hồ sơ trễ hạn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.
           Bốn là: Niêm yết, công khai các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, trọng tâm là TTHC thuộc các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm, thuế, hải quan, công an, tư pháp, ... và TTHC thuộc những lĩnh vực khác có số lượng, tần suất giao dịch lớn.
           Năm là: Rà soát, đơn giản hóa TTHC; đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kiến nghị bãi bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham ô, tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ những thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Vận hành, kết nối và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.Thực hiện việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
           Sáu là: Phối hợp hoàn thành kết nối Cổng Dịch vụ công tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành và thanh toán các khoản phí liên quan đến kiểm tra chuyên ngành trên Cổng Dịch vụ công. Hoàn thành xây dựng và vận hành có hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay4,327
  • Tháng hiện tại45,647
  • Tổng lượt truy cập1,449,870
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây