Bù Đốp thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính công khai, minh bạch, phục vụ người dân

Thứ ba - 24/05/2022 18:23 292 0
Bù Đốp là huyện miền núi, biên giới, có 85,58 km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, dân số trên 60 nghìn người; có 17 dân tộc thiểu số, chiếm hơn 18% dân số toàn huyện và 6 tôn giáo hoạt động với 8.815 tín đồ, chiếm tỷ lệ 14,28% dân số. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là tình hình dịch Covid – 19, nhưng bằng quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể và nhân dân trong toàn huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của Bù Đốp đã đạt được những kết quả quan trọng về nhiều mặt: Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Thường trực huyện ủy Bù Đốp dự khai trương trung tâm phục vụ hành chính công huyện
Thường trực huyện ủy Bù Đốp dự khai trương trung tâm phục vụ hành chính công huyện
Đạt được những kết quả đó, có đóng góp quan trọng của công tác dân vận  nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Những năm qua, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực cả trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, nhất là ở lĩnh vực cải cách hành chính; xây dựng đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đã chú trọng phát huy tính dân chủ trong thực hiện chính sách, xây dựng cơ chế, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng qua đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền được gắn với nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức. Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn và tổ chức ký cam kết thực hiện cải cách hành chính giữa trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện. Tăng cường các cuộc thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã. Hằng năm, UBND huyện tổ chức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch năm về công tác CCHC của 13 phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù và 07 UBND cấp xã. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC nói riêng và công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện công vụ nói chung.
Các phòng chuyên môn và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã, cấp huyện thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành, đồng thời thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, UBND huyện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về cải cách thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.
Thực hiện công khai, niêm yết 100% thủ tục hành chính, phí, lệ phí áp dụng trong bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các cơ quan để tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.
Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xử lý công việc của từng cơ quan, đơn vị và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sử dụng phần mềm để tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản và thư điện tử trong trao đổi công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn và Trung tâm phục vụ hành chính công UBND huyện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử http://dichvucongbinhphuoc.gov. Huyện ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng, nâng cấp trụ sở, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hệ thống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn việc phục vụ cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC, thực hiện hỗ trợ theo quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh. Hoạt động của bộ phận “Một cửa” từ huyện đến xã đã đi vào nền nếp, mặc dù về điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng việc giải quyết thủ tục, hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đều được chính quyền giải quyết đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian quy định, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 100%. Đối với cấp xã thực hiện 390 thủ tục hành chính, cấp huyện thực hiện tiếp nhận 244 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, tránh phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc. Rà soát những hồ sơ đang giải quyết giải quyết, tránh để quá thời hạn trả kết quả theo giấy hẹn của các cơ quan chuyên môn. Riêng các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án chưa kịp bổ sung quy hoạch mà các doanh nghiệp cần phát triển thì UBND huyện xem xét tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện và tiến hành các thủ tục bổ sung quy hoạch theo quy định. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần. Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện, do cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện không có nhu cầu nên không tiếp tục thực hiện nội dung này.
Từ thực tiễn công tác dân vận chính quyền trong trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:
Thứ nhất, Đối với công tác dân vận của chính quyền nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng, sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu là mấu chốt tạo nên thành công trong quá trình thực hiện. Người đứng đầu phải luôn sát sao, chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận, cá nhân phụ trách thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận, các đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC, giải quyết hồ sơ công việc cho người dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên mọi lĩnh vực, phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của các phòng chuyên môn và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm không chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn.
Thứ hai, Cần thường xuyên tổ chức rà soát, thăm dò, lấy ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, người dân về nhu cầu cũng như về những vướng mắc, khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về cải cách thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Thứ ba, Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại các bộ phận nhạy cảm như bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, công tác quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng, quản lý dự án, tuyển dụng đào tạo ... Từ đó, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức cần mẫn, sáng tạo, không ngại khó khăn trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Đồng thời, phê phán và có biện pháp xử lý đối với những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi thực thi công vụ.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,767
  • Tháng hiện tại79,222
  • Tổng lượt truy cập1,257,211
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây