TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG NẮM TÌNH HÌNH NHÂN DÂN, DÂN TỘC, TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ tư - 18/10/2023 03:17 224 0
Ngày 12/10/2023, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, chỉ đạo buổi làm việc với Ngành Dân vận Bình Phước
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, chỉ đạo buổi làm việc với Ngành Dân vận Bình Phước
Trước khi Tỉnh ủy Bình Phước ban hành chỉ thị quan trọng này, ngày 21/6/2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp với Ngành Dân vận; đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Thành phần tham dự buổi làm việc gồm có: Lãnh đạo Ban và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; công tác dân vận của hệ thống chính trị được nhận thức đầy đủ hơn, tổ chức bộ máy các cấp ngày càng hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn.
 
https://danvanbinhphuoc.vn/uploads/news/2023_06/image-20230622153256-1.png
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng luôn sâu sát, hướng về cơ sở, nắm chắc địa bàn dân cư, đa dạng hóa các hình thức mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Thông qua các cuộc vận động đã phát huy được sự đoàn kết trong toàn dân góp phần xây dựng thôn, ấp, khu phố phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được 1.758 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong các đơn vị, cộng đồng với những mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước tích cực triển khai tốt công tác dân vận chính quyền, tập trung tổ chức triển khai thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, phát huy vai trò nhân dân trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
https://danvanbinhphuoc.vn/uploads/news/2023_06/image-20230622153256-2.jpeg

 
https://danvanbinhphuoc.vn/uploads/news/2023_06/image-20230622153256-3.jpeg
          Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc
 
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong đó, trọng tâm xác định công tác dân vận chính quyền là khâu then chốt, cần phải đổi mới, để nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến, đột phá; gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, số hóa và chuyển đổi số. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, để làm tốt vai trò là nhịp cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23 -QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Triển khai Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kế hoạch số 53 -KH/TU ngày 17/11/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế số 19 -QC/TU, ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của MTTQ và đoàn thể ở xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm, củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ Ban Dân vận các cấp, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Thường xuyên tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận trong cơ quan nhà nước chính quyền các cấp; Tăng cường công tác phối, kết hợp, trong đó công tác dân vận cần phải tập trung hướng về cơ sở nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền vận động mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định 218 -QĐ/TW của Bộ chính trị; Quy định số 124 -QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập mới phát sinh để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận.
 
https://danvanbinhphuoc.vn/uploads/news/2023_06/image-20230622153256-4.jpeg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (giữa) chụp hình lưu niệm với cán bộ Ngành Dân vận Bình Phước
 
Sau buổi làm việc với ngành Dân vận, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 1704-TB/TU ngày 04/7/2023 (Phiên họp thứ 23/2023) về việc giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo: “Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu dự thảo chỉ thị và tiến hành lấy ý kiến đóng góp vào nội dung chỉ thị, cụ thể như sau:

1. Kết quả lấy ý kiến đóng góp lần thứ nhất: Ngày 12/7/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 490-CV/BDVTU gửi lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Kết quả có 19 văn bản tham gia đóng góp ý kiến.

2. Kết quả lấy ý kiến đóng góp lần thứ hai: Ngày 04/8/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì, tổ chức hội nghị trực tiếp đóng góp ý kiến vào nội dung Chỉ thị. Kết quả có 18 ý kiến tham gia đóng góp. Đa số các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp vào nội dung. Sau hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Chỉ thị.

3. Kết quả lấy ý kiến đóng góp lần thứ ba: Ngày 08/8/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Công văn số 516-CV/BDVTU gửi Các Ban xây dựng đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung Chỉ thị. Theo đó, Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp nội dung Chỉ thị từ Thôn, Ấp, Khu phố; Xã, Phường, Thị trấn trở lên. Kết quả có hơn 6.325 đại biểu tham dự đóng góp ý kiến. Đa số các ý kiến đóng góp đều thống nhất cao với nội dung Chỉ thị, cho rằng nội dung được xây dựng, chuẩn bị tốt, đã phản ánh, đánh giá đúng tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, những vấn đề đang đặt hiện nay ở cơ sở.

Sau đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp thu và bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành.

Phải khẳng định rằng, Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới là hết sức quan trọng. Theo Chỉ thị, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình Nhân dân vẫn còn những hạn chế: Việc nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo của một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương chưa được chú trọng, thiếu nhạy bén, chưa kịp thời; phương pháp nắm tình hình và dự báo chưa đạt hiệu quả cao; một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể chưa sâu sát cơ sở, chưa nắm chắc địa bàn và diễn biến tâm trạng của nhân dân; công tác vận động, tuyên truyền có thời điểm chưa tốt. Chế độ thông tin báo cáo chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ; sự phối hợp giải quyết một số tình huống dân vận cụ thể thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Đề nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ấp ủy, tổ chức đảng thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy, đưa nội dung công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo vào báo cáo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Yêu cầu Thường trực huyện, thị, thành ủy chủ trù tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo ở địa phương, cơ sở ít nhất 01 lần/quý. Cấp tỉnh, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình Nhân dân (quý/01 lần).

Định kỳ hằng quý, sáu tháng, chín tháng và năm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,596
  • Tổng lượt truy cập1,263,585
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây