Bình Phước: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết và trước hết

Thứ hai - 20/12/2021 21:40 248 0
Chúng ta biết rằng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh chữ “dân” được đặt vào vị trí tối thượng. Người luôn căn dặn: “Trong bầu trời không gì quí bằng Nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Mọi việc lớn nhỏ đều nhằm làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân. Đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân, để mưu cầu hạnh phúc cho dân, bởi dân là chủ thể, dân là thước đo chân lý. Thật vậy, quyền lực nhà nước là quyền lực của Nhân dân, do Nhân dân ủy thác cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Người căn dặn: "Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật".
Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05-CT/TW và công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số…(Ảnh: CTTĐTBP)
Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05-CT/TW và công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số…(Ảnh: CTTĐTBP)
Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức học tập, sinh hoạt một cách bài bản, nghiêm túc, với nhiều hình thức. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiêu biểu làm theo Bác được được tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm; việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh dạo, chỉ đạo, giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét. Thực hiện đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời lấy đó làm cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần phát hiện, đấu ranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như trong cả nước và của tỉnh, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Song với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đến nay Bình Phước cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, đạt “mục tiêu kép” và có nhiều điểm sáng: Kinh tế đã hạn chế được mức độ suy giảm và tăng trưởng được duy trì trên một số lĩnh vực quan trọng; điều hành ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ đề ra; xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển hợp tác xã đạt kết quả rất khả quan, tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; ý Đảng, lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Nổi bật là các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được thực hiện kịp thời, năm 2021 giảm được 2.000 hộ nghèo, tương đương với tỷ lệ hộ nghèo 0,73%, đạt 100% so Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh. Đảm bảo kinh phí hỗ trợ tiền điện năm 2021 cho 3.568 hộ nghèo với tổng kinh phí 2.354 triệu đồng; triển khai mới 35 mô hình giảm nghèo với kinh phí 13.676 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là chế độ cứu trợ xã hội, chăm sóc các đối tượng là người tàn tật, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chú trọng triển khai toàn diện. Đối tượng đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng là 20.052 người (là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…), trong đó đối tượng được nuôi dưỡng tập trung là 181 người tại 06 cơ sở; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng và được cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế. Các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh dự kiến hoàn thành 100% đối tượng hỗ trợ theo 12 chính sách của Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí là dự kiến khoản 210 tỷ đồng. Các chế độ chính sách cho người có công được luôn đảm bảo đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm 2021 đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết 3.066 hồ sơ người có công; bố trí  điều dưỡng tại nhà cho 1.828 đối tượng chính sách người có công. Những việc làm, kết quả cụ thể, thiết thực đó là minh chứng cho việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết và trước hết; khẳng định là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Bình Phước thực sự trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 08/11/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh tập trung thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, cụ thể: Học tâp, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thực hiện với phương châm trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; coi việc thực hành trách nhiệm nêu gương cùng với hoàn thành trách nhiệm công vụ là thước đo để đánh giá kết quả học và làm theo Bác hàng năm. Với các nhiệm vụ và phương thức thực hiện, trong đó tập trung: Tổ chức học tập, quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ, tổng kết việc thực hiện gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,710
  • Tổng lượt truy cập1,107,844
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây