BÌNH PHƯỚC: NHÌN LẠI 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 28/01/2008 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X) VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ năm - 02/11/2023 03:39 651 0
Qua 15 năm triển khai thực hiện, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp công đoàn, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy, của LĐLĐ tỉnh đã được triển khai nghiêm túc theo đúng mục đích và chỉ tiêu đạt yêu cầu đề ra. Việc tổ chức cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ học tập, quán triệt Nghị quyết và các chương trình hành động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức về bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức giác ngộ giai cấp; vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; các chế độ, chính sách và bảo hiểm, tiền lương, an toàn lao động; đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được nâng cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; Là hạt nhân nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức, và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ -Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho người lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú (Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử lao động và Công đoàn)
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ -Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho người lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú (Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử lao động và Công đoàn)
Đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Tổng số CNVCLĐ, năm 2008 là 65.500 người, năm 2013 là 84.305 người, năm 2018 là 94.446 người, đến hết tháng 5/2023 là 116.922 người, tăng 51.422 người so với năm 2008. Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỉ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, giảm tỉ trọng lao động nông nghiệp. CNVCLĐ luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, niềm tin với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn được giữ vững, nhất là từ sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền tỉnh với CNLĐ qua đại dịch Covid-19.

Về công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết:
Sau khi có Nghị quyết số 20-NQ/TW, Tỉnh ủy Bình Phước đã xây dựng Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 23/5/2008 để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết và kế hoạch của tỉnh đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Căn cứ nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động chỉ đạo, triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị; triển khai đến người sử dụng lao động và lao động trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối kết hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp quần chúng; tuyên truyền, động vận và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức và người lao động; tuyên truyền đến các doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng phù hợp nhằm thu hút, tập hợp CNVC - LĐ nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động; phối hợp tốt trong công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ trong CNVCLĐ. Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung xây dựng chương trình hành động với những mục tiêu cụ thể nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.

Sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết:
  Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ công đoàn khối hành chính, sự nghiệp được các cấp ủy quan tâm; cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động công đoàn được các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện; các chính sách xã hội về lao động, việc làm, đào tạo nghề luôn được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, các cấp, các ngành làm tốt công tác động viên, chia sẻ, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp người lao động yên tâm làm việc, hăng hái thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân:
Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh thường xuyên đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động, nhất là CNLĐ trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Công đoàn các cấp đã phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động cho người lao động theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận. Đến nay, toàn tỉnh có 23 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành; 557 tủ sách và 221 giỏ sách pháp luật về lao động và công đoàn trong các khu lưu trú, khu nhà trọ đông công nhân.

Hàng năm, được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan như: Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, Hội LHPN, BHXH, Sở LĐTB&XH,…tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các địa phương, khu công nghiệp có đông công nhân lao động. Các cấp công đoàn cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như tuyên truyền trực tiếp, tổ chức hội thi, hội diễn, sân khâu hóa… Từ năm 2008 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 26.617 cuộc, có hơn 578.365 lượt người lao động tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, giúp người lao động nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng:
Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động công nhân tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia với chính quyền, chuyên môn xây dựng kế hoạch khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện để người lao động được nâng cao trình độ về mọi mặt; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý để phát huy tài năng, tính sáng tạo của người lao động. Kết quả, 15 năm qua, tổ chức công đoàn đã phối hợp với chính quyền các cấp, người sử dụng lao động tạo điều kiện cho trên 124.984 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia học bổ túc văn hóa, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các lớp học tập trung, tại chức. Riêng đối với các doanh nghiệp đều đảm bảo tạo điều kiện cho trên 70% công nhân được qua đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp trước khi vào làm tại doanh nghiệp.

Bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân:
Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh thường xuyên triển khai đến 100% công đoàn các cấp tổ chức cho đoàn viên công đoàn đóng góp ý kiến xây dựng các chế độ, chính sách của Trung ương, tỉnh liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng, công đoàn các cấp; phối hợp chính quyền, chủ sử dụng lao động thực hiện nghiên việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai…

Tích cực thực hiện các chính sách, pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật; tham gia giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động trên địa bàn, đúng quy định pháp luật, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân lao động. Phối hợp các đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục, xử lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm việc thực hiện chính sách và pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động…

Kịp thời thực hiện các chính sách đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động. Nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm, Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Tết Nguyên đán, Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các đợt cao điểm tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động, huy động được sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tập trung chăm lo cho người lao động. Công đoàn các cấp tham gia tích cực và chủ động trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; giúp nâng cao vị thế của người lao động tại doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Thực hiện các chương trình chăm lo phúc lợi và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, hàng năm vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Công đoàn thành phố luôn hướng về cơ sở, tặng quà tri ân cán bộ công đoàn hưu qua các thời kỳ, trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh. Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng vì khủng hoảng kinh tế; thăm, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệptuyên dương các CĐCS có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác ATVSLĐ.

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân:
Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương các cấp ủy Đảng đã chú trọng lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân, nêu cao quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết và phân công, giới thiệu cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia lãnh đạo tổ chức Công đoàn. Định kỳ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các cấp Công đoàn hoạt động. Thông qua vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên và đảng viên đảm nhận vị trí lãnh đạo Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở tạo điều kiện tiền đề phát triển đảng viên, thành lập chi bộ lãnh đạo đội ngũ công nhân, công đoàn trong các doanh nghiệp.

MTTQ và các đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động các cấp  trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau 15 năm triển khai, thực hiện, Nghị quyết đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt được triển khai được thực hiện; công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân trên địa bàn tỉnh; nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về giai cấp công nhân được nâng lên. Từ những kết quả trên, Tỉnh ủy tiếp tục để ra một số nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết được tiếp tục và tốt hơn trong thời gian tới đó là:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết số 20 - NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X), tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ CNVC - LĐ trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là cơ sở phải xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh có tay nghề, trình độ cao, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giúp giai cấp công nhân vững vàng, kiên định lập trường, không giao động trước những âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; giáo dục cho công nhân, người lao động hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hiểu biết cơ bản về tổ chức Đảng, công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trong doanh nghiệp.

3. Có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân. Nhân rộng mô hình xã hội hóa việc xây nhà trọ gắn với phát triển các tổ công nhân tự quản; xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp tập trung; hình thành các câu lạc bộ công nhân. Thực hiện tốt Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa VIII về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.  Tạo điều kiện cho đoàn viên trong các doanh nghiệp, công ty TNHH… có môi trường phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lao động và tổ chức đại diện của người lao động. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia góp ý kiến để hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn. Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với công đoàn tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn trên địa bàn tỉnh.

5. Phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm chăm lo tốt đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.

Nguồn tin: Khánh Liên - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,906
  • Tổng lượt truy cập1,381,969
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây