ĐỒNG XOÀI: Những kết quả bước đầu thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” trên địa bàn thành phố.

Thứ hai - 30/10/2023 23:50 197 0
Thành phố Đồng Xoài là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là là 167,71 km2, dân số 114.395 người (theo niên giám thống kê năm 2022), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 3,43% dân số; có 06 phường, 02 xã với 52 ấp, khu phố. Đảng bộ thành phố có 47 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (gồm 10 đảng bộ với 120 chi bộ trực thuộc và 37 chi bộ cơ sở), với 4.081 đảng viên. Đảng viên là người dân tộc thiểu số 142 đồng chí chiếm 3,47%, đảng viên là người có đạo 46 đồng chí chiếm 1,12%. Tổ chức bộ máy khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể thành phố gồm 11 cơ quan và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; khối Nhà nước gồm 11 phòng, ban chuyên môn và 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại với doanh nghiệp năm 2023 do thành phố Đồng Xoài tổ chức (Ảnh: Báo Bình Phước Online)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại với doanh nghiệp năm 2023 do thành phố Đồng Xoài tổ chức (Ảnh: Báo Bình Phước Online)
Ngày 13/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU về thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư - lắng nghe dân nói” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, theo đó mô hình được triển khai tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn phường Tân Phú và xã Tiến Hưng. Trên cơ sở Kế hoạch của Thành uỷ, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia khi cấp ủy, chính quyền xã, phường tổ chức thực hiện hội nghị ở khu dân cư nơi cư trú. Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố triển khai đến đoàn viên, hội viên, tích cực tuyên truyền cho nhân dân nắm được mục đích của kế hoạch. UBND thành phố chủ động chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động, kịp thời cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ xã, phường trong việc giải quyết các nội dung, lĩnh vực thuộc đơn vị mình phụ trách khi có vấn đề nằm ngoài khả năng giải quyết của xã, phường; ban hành Công văn số 984/UBND- TH ngày 19/4/2023; Công văn số 2072/UBND-TH ngày 13/7/2023; Công văn số 2275/UBND-KT ngày 31/7/2023; Công văn số 22639/UBND-KT ngày 24/8/2023 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cử cán bộ tham dự tại khu dân cư.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình, các đơn vị được triển khai thí điểm đã kịp thời xây kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện. Đảng uỷ xã TIến Hưng ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 14/3/2023 về thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư - lắng nghe dân nói” trên địa bàn xã Tiến Hưng; Đảng ủy phường Tân Phú đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 04/04/2023 về triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư - lắng nghe dân nói” trên địa bàn phường. Kịp thời chỉ đạo các cấp uỷ chi bộ trực thuộc tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch đến toàn thể đảng viên trong chi bộ; UBND, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp, tuyên truyền trực tiếp, trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các nhóm zalo (của chi bộ, hội, nhóm khu dân cư...). Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, toàn thể công chức chuyên môn và ban điều hành cùng các đoàn thể ở khu dân cư nghiêm túc tham gia đầy đủ, đúng thành phần để kịp thời nắm bắt, giải đáp các vấn đề phản ánh, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến những nội dung, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình đạt hiệu quả, sau khi ban hành kế hoạch, Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ thường xuyên theo dõi công tác triển khai thực hiện. Thực hiện việc xếp lịch cử các đồng chí UVBTV Thành uỷ phụ trách đơn vị trực tiếp tham gia, theo dõi các hội nghị, đảm bảo việc tổ chức bám sát mục đích, yêu cầu và nội dung của kế hoạch. Kịp thời chấn chỉnh những bất cập, khắc phục những điểm chưa phù hợp trong quá trình thực hiện để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Hàng tháng, ngay từ tuần đầu làm việc, trên cơ sở kế hoạch Đảng uỷ các phường, xã chủ động thống nhất chọn khu dân cư để tổ chức hội nghị và ban hành thông báo việc tổ chức Hội nghị Ngày thứ bảy về với khu dân cư - lắng nghe dân nói” đến khu dân cư cụ thể, để UBND, MTTQ, các đoàn thể và Chi uỷ chi bộ khu dân cư chủ động chuẩn bị nội dung và thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại cho Nhân dân biết, chuẩn bị ý kiến và bố trí thời gian tham gia. Bên cạnh đó, trước khi tổ chức hội nghị, cấp uỷ, chính quyền đều có văn bản báo cáo và đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc thành phố cử đại diện tham dự các hội nghị để nắm bắt, giải đáp đối với các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và báo cáo UBND thành phố kịp thời. Đồng thời, đăng ký xếp lịch để các đồng chí UVBTV Thành uỷ phụ trách địa phương về tham dự. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường chuẩn bị về cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu liên quan, phân công cán bộ trả lời các lĩnh vực phụ trách; dành thời gian thích hợp để kiểm tra thực địa theo ý kiến phản ánh của công dân.

Qua thời gian thực hiện mô hình, các đơn vị được chọn thí điểm đã tổ chức 11 hội nghị “Ngày thứ bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” (Đảng uỷ phường Tân Phú 05 hội nghị; Đảng uỷ xã Tiến Hưng 06 hội nghị) với gần 750 lượt người tham gia, với 106 ý kiến, kiến nghị; các ý kiến tập trung chủ yếu vào các nhóm lĩnh vực như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, đất đai, quản lý xây dựng, vệ sinh môi trường, bồi thường- giải phóng mặt bằng.

Qua quá trình triển khai thực hiện mô hình trên các địa bàn được chọn làm thí điểm cho thấy các cấp uỷ, chính quyền đã nghiêm túc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện mô hình đảm bảo công khai, khoa học, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không hình thức. Việc thực hiện mô hình đã thể hiện là hình thức sinh hoạt dân chủ, là diễn đàn để người dân trực tiếp nói lên tiếng nói của mình. Việc tổ chức thực hiện mô hình đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của xã, phường trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; tăng cường công tác quản lý, điều hành linh hoạt của chính quyền, đồng thời xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Mô hình được triển khai thực hiện gắn với các phong trào, các mô hình đang triển khai ở khu dân cư; đồng thời tuyên truyền, chia sẻ những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề của địa phương, đơn vị. Việc thực hiện mô hình đã thể hiện sự tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, nắm bắt nguyện vọng chính đáng phát sinh tại cơ sở để xử lý kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, góp phần nâng cao kết quả công tác cải cách hành chính tại địa phương; khắc phục tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần, khiếu kiện vượt cấp.

Mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư - lắng nghe dân nói” đã đem lại những hiệu quả thiết thực, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn thí điểm cũng như toàn Thành phố đánh giá cao và đề nghị tiếp tục duy trì, triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn thành phố để thực hiện đồng bộ.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,564
  • Tổng lượt truy cập1,381,627
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây