MTTQVN TỈNH : HIỆU QUẢ TRONG VIỆC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, NẮM BẮT, NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI

Thứ hai - 06/11/2023 20:03 134 0
Trong 10 năm qua qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bình Phước và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các tổ chức thành viên và hệ thống Mặt trận các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” đã thể hiện được vai trò là trung tâm trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong phát huy dân chủ cơ sở, trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng (Nguồn ảnh
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng (Nguồn ảnh
Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”  (viết tắt là Kết luận 100-KL/TW) trên địa bàn tỉnh đã nổi bật lên một số kết quả nổi bật sau:

Kết quả trong tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội: Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Kết luận số 100-KL/TW. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội đối với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh ngày càng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nội bộ và nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Để công tác định hướng tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí được được quan tâm tăng cường.  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhằm khắc phục hạn chế trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các giải pháp đổi mới: Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, nhất là các chính sách liên quan đến hoạt động của các tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trí thức; kịp thời phản ánh với Tỉnh ủy và HĐND, UBND tỉnh; kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, giải trình theo quy định; Tổ chức khảo sát, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm nắm tình hình, cung cấp thông tin trong nhân dân để kịp thời nắm bắt những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, minh bạch hóa thông tin, gia tăng tương tác giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân qua các kênh trực tuyến; tăng cường phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Kết quả trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội và tình hình Nhân dân: Trong 10 năm qua, căn cứ tình hình thực tiễn, các chủ trương về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ đề công tác năm của tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên tham dự các cuộc họp với khu dân cư nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền. Các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, mở rộng tổ chức, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia làm nòng cốt trong các hoạt động ở địa bàn dân cư.
 
Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã linh hoạt vận dụng 03 hình thức góp ý kết hợp với đổi mới phương thức góp ý: Góp ý thông qua việc góp ý định kỳ trước mỗi kỳ họp HĐND giữa năm, cuối năm; tham gia góp ý thông qua việc định kỳ mỗi quý/một lần tổng hợp kiến nghị phản ánh của Nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của UBND. thông qua các hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong hệ thống MTTQVN các cấp; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; việc phối hợp tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng).

Nguồn thông tin dư luận xã hội được tổng hợp theo hệ thống Mặt trận từ cấp tỉnh đến cấp xã thông qua các đầu mối cung cấp thông tin: Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, ý kiến của các vị uỷ viên Uỷ ban, các Hội đồng tư vấn, người uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo. Hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh và hội đồng nhân dân các cấp; thông qua tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, trang cộng đồng Fanpage Mặt trận tổ quốc các cấp, thường xuyên theo dõi các trang mạng xã hội để nắm tình hình nắm bắt dư luận xã hội nhất là những vấn đề nảy sinh cần tổng hợp thông tin, chắt lọc và báo cáo kịp thời. Kết quả cụ thể:

- Nắm dư luận xã hội thông qua tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về xây dựng tổ chức Đảng: từ năm 2014 đến năm 2022, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý đối với tổ chức Đảng được 5.536 cuộc, trong đó, MTTQVN cấp tỉnh đã tham gia góp ý 151 cuộc (góp ý định kỳ là 23 cuộc; góp ý thường xuyên được 124 Cuộc; góp ý  đột xuất 04 cuộc; MTTQVN cấp cấp huyện đã tham gia góp ý 446 cuộc (góp ý định kỳ là 153 cuộc; góp ý thường xuyên 221 cuộc; góp ý đột xuất 92 cuộc; MTTQVN cấp xã đã tham gia góp ý 4.919 cuộc (góp ý định kỳ là 1.698 cuộc; góp ý thường xuyên 2.246 cuộc; góp ý  đột xuất 975 cuộc).

- Nắm dư luận xã hội thông qua tổ chức Góp ý xây dựng chính quyền: từ năm 2014 đến năm 2022, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý được 5.117 cuộc đối với cơ quan, tổ chức, trong đó, MTTQVN cấp tỉnh đã tham gia góp ý được 609 cuộc (góp ý định kỳ là 61 cuộc; góp ý  thường xuyên 211 cuộc; góp ý  đột xuất 337 cuộc; MTTQVN cấp huyện đã tham gia góp ý 587 cuộc (góp ý định kỳ là 156 cuộc; góp ý thường xuyên 251 cuộc; góp ý đột xuất 180 cuộc); MTTQVN cấp xã đã tham gia góp ý 3.921 cuộc (góp ý định kỳ là 1.570 cuộc; góp ý thường xuyên 1646 cuộc; góp ý  đột xuất 705 cuộc). 
Nhìn chung, trong thời gian qua, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã đã tham gia thực hiện hiệu quả hoạt động góp ý đối với các cơ quan, tổ chức, chính quyền, đảm bảo truyền tải đầy đủ, trọn vẹn “tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân” đến Chính quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.    

Kết quả trong công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo: Từ năm 2014 đến nay Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức 08 đợt tập huấn công tác Mặt trận hàng năm cho cán bộ MTTQVN cấp xã, cấp huyện và cán bộ cơ sở tại UBMTTQVN tỉnh và tập huấn trực tuyến trong toàn hệ thống MTTQVN các cấp trong tỉnh với hàng ngàn lượt cán bộ, công chức MTTQVN các cấp và khu dân cư. Đối với cấp huyện: hàng năm các huyện, thị xã thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng cấp tập huấn trực tiếp cho hàng chục ngàn cán bộ MTTQVN cấp xã, khu dân cư; các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật…Qua việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giúp cho cán bộ MTTQVN các cấp nắm bắt cơ bản và đầy đủ các nội dung của Kết luận, từ đó cùng với cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức Chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả trên cơ sở sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Bình Phước xác định:
Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện “Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; Kế hoạch số 46/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/8/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai: Tiếp tục phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy chế phối hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, nội lực trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ảnh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở.

Thứ ba: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình theo hướng bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; đa dạng hoá các kênh nắm bắt dư luận xã hội nhất là trên nền tảng mạng xã hội, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thứ tư: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải đi đôi với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc quan tâm giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời mỗi cán bộ Đảng viên phải thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phải gần gũi với nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân.
Thứ năm: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên Trang cộng đồng Fanpage Facebook, Mặt trận Tổ quốc các cấp nhằm truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của tỉnh, những thông tin quốc tế, trong nước thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,691
  • Tổng lượt truy cập1,263,680
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây