CÔNG TY CAO SU BÌNH LONG KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

Chủ nhật - 25/12/2022 18:32 266 0
Đảng bộ Công ty là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Phước với 679 đảng viên; cơ cấu tổ chức gồm 13 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (trong đó có 11 đảng bộ và 02 chi bộ cơ sở); có 54 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty đều là tổ chức cấp trên cơ sở, trực thuộc tỉnh Bình Phước và Công đoàn Cao su Việt Nam. Nhiệm vụ chính của Công ty là tái canh trồng mới, chăm sóc cây cao su, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mủ cao su; ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; làm tốt công tác xã hội; ổn định và giữ vững an ninh chính trị, an toàn trật tự trên địa bàn; xây dựng Công ty phát triển vững mạnh toàn diện.
Nông trường cao su Xa Cam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022
Nông trường cao su Xa Cam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022
Hiện tại CNVC-LĐ trong toàn Công ty đa số là dân tộc kinh, dân tộc Stiêng chiếm 16,4%. Thành phần tôn giáo là đạo Phật, đạo Thiên Chúa và Tin Lành. Công ty thực hiện công tác dân tộc tôn giáo theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển; phát huy những phong tục tập quán truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào dân tộc an tâm làm việc, phát triển kinh tế gia đình cũng như quan tâm, giúp đỡ cho các trường hợp người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.
Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long luôn được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác lãnh đạo, quản của Công ty luôn thực hiện tốt quy trình quản trị doanh nghiệp, bảo đảm sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hệ thống chính trị từ Công ty đến cơ sở luôn đoàn kết, thống nhất, vì mục tiêu chung xây dựng Công ty ổn định phát triển.
Mặc dù tình hình đời sống người lao động ảnh hưởng do giá bán mủ tiếp tục giảm thấp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ Công ty luôn đoàn kết, tin tưởng cùng đồng hành với Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; vì vậy cán bộ, đảng viên, CNVC-đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị nghị quyết hàng năm đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.
Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy nhất là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 thay thế Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/4/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước. Quyết định số 09-QĐ/BCĐ ngày 219/2016 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện QCDC Tỉnh. Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của chính phủ về thực hiện qui chế dân chủ tại nơi làm việc, Công ty đã thành lập Ban đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do Hội nghị người lao động năm 2021 bầu ra.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, cửa quyền và năng lực, phẩm chất yếu kém, vi phạm quy định Công ty pháp luật Nhà nước.
Tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các đơn vị để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Thành lập 03 đoàn công tác tại các đơn vị cơ sở, thực hiện công tác đối thoại và nắm bắt tình hình thực hiện sản lượng mủ; tuyên truyền phát động phong trào thi đua, khen thưởng đột xuất.
Qua đợt đối thoại trực tiếp tại cơ sở đã 250 ý kiến kiến nghị cấp sở và 81 ý kiến kiến nghị cấp Công ty liên quan đến vấn đề tăng đơn giá tiền lương, phòng hộ lao động, các điều kiện ATVS lao động, các thiết chế văn hóa tại cơ sở...đã được người sử dụng lao động các cấp trả lời và giải quyết thỏa đáng.
Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại cũng luôn được Công ty chú trọng quan tâm; Trong năm Công ty nhận được 05 đơn thư Trong đó: 02 đơn khiếu nại; 01 đơn yêu cầu; 02 đơn kiến nghị. Các đơn trên đã được Công ty giải quyết thỏa đáng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty nhận được 04 đơn thư Trong đó: 02 đơn mạo danh; 01 đơn có danh; 01 đơn nặc danh. Các đơn trên đã được Đảng ủy chỉ đạo giải quyết thõa đáng kịp thời.
Thông qua công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng, nhìn chung các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Công ty đến cơ sở đều có quan điểm nhất quán về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đa số cán bộ, đảng viên, CNVC - LĐ trong Công ty đều nhận thức sâu sắc tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển Công ty, phát hiện và ngăn ngừa những hạn chế, tiêu cực như quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật...và các cuộc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Phòng, chống, suy thoái đạo đức chính trị, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa luôn được đông đảo cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ tham gia và nhiệt tình hưởng ứng.
Trong năm 2022, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty luôn cố gắng đảm bảo việc làm, tiền lương và thu nhập cho người lao động, Tiền lương bình quân 9,2 Triệu đồng/người/tháng; Thu nhập binh quân 11 triệu/người/tháng
Công ty đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Tập đoàn về thực hiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi cho người lao động: Trả lương, thưởng công khai, minh bạch và kịp thời cho người lao động; đảm bảo các chế độ chính sách: BHXH, BHYT, BHTN, tổng số tiền chi trả các khoản BHXH cho người lao động trong năm là 5,5 tỷ đồng. Mặc trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca cho người lao động với định mức 22.000 đồng/suất ăn, đảm bảo ổn định cho người lao động, đời sống ngày càng được nâng cao, người lao động ngày càng gắn bó lâu dài với Công ty.
Dự kiến Hoàn thành kế hoạch khai thác 17.100 tấn mủ; phấn đấu vượt 1.881 tấn, đạt tỷ lệ 111%; năng suất bình quân vườn cây đạt 2 tấn/ha; sản lượng thu mua đạt kế hoạch 3.100 tấn; chế biến đạt kế hoạch 22.200 tấn.
Qua kiểm tra các đơn vị cơ sở đều xây dựng nội quy quy chế của đơn vị, quy chế quản lý tài sản, quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với Ban chấp hành Công đoàn...Nhìn chung Ban lãnh đạo các cấp đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. Công đoàn cơ sở đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.
Nhận thức trong hệ thống chính trị từ Công ty đến sở đều có quan điểm nhất quán về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đa số cán bộ, đảng viên, CNVC - trong Công ty đều nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển Công ty, phát hiện và ngăn ngừa những hạn chế, tiêu cực như quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật...tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đông đảo cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ tham gia và nhiệt tình hưởng ứng. Các cấp Công đoàn làm tốt công tác xây dựng Đảng trong 10 tháng đầu năm 2022 đã giới thiệu 31 Đoàn viên ưu tú (Trong đó 08 đoàn viên ưu nữ) cho Đảng được Đảng xem xét kết nạp 31 Đảng viên mới.
Kết quả thực hiện giám sát, phản biện hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217; 18; Quy định 124-QĐ/TW: Ngay sau khi Quyết định 217,218 của Trung ương được ban hành, Ban dân vận đảng ủy Công ty đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định và triển khai đến 13 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; sau khi triển khai thực hiện Quyết định các chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai cho hơn 4.080 lượt cán bộ CNVC-LĐ được biết những quy định và những nội dung mà người lao động được quyền giám sát, được góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền...nhằm tạo mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp cho công ty ổn định phát triển, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay do giá bán mủ giảm thấp, dưới mức giá thành đã ảnh hưởng không ít đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, đời sống của người lao động. Qua đó tại các cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh cơ sở phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong thời kỳ mới là phải xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Người sử dụng lao động Người lao động để tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu “Công nhân giàu, Công ty mạnh”.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2,097
  • Tháng hiện tại69,002
  • Tổng lượt truy cập1,552,244
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây