Vai trò của MTTQVN các cấp trong tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ nhật - 25/12/2022 18:25 251 0
Thực hiện Chương trình phối hợp của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2021 - 2023”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào sát với thực tế. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong năm 2022. Nội dung các phong trào phù hợp, cụ thể, sát với tình hình thực tế, được nhân dân hưởng ứng thực hiện.
Tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân xã biên giới Hưng Phước, huyện Bù Đốp
Tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân xã biên giới Hưng Phước, huyện Bù Đốp
Trong năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai trong hệ thống MTTQVN các cấp trong tỉnh; trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho cơ sở, khu dân cư tổ chức thực hiện phong trào ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền, vận động ở địa bàn cơ sở được triển khai đồng bộ gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động khảo sát nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình tội phạm, ma túy, củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải được tiến hành đồng bộ ở khu dân cư. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã duy trì có 244 mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong đó, Có 242 mô hình được triển khai thực hiện ngoài xã hội tại các khu dân cư, 01 mô hình thực hiện trong cơ quan, 01 mô hình thực hiện trong doanh nghiệp, có 03 mô hình vừa thực hiện ngoài xã hội vừa trong các cơ quan và các cơ sở giáo dục. Có 22 mô hình được triển khai trong khu vực người đồng bào dân tộc thiểu số và 09 mô hình được triển khai khu vực dân cư của các tôn giáo khác nhau. Có 189 mô hình hoạt động được đánh giá là hiệu quả. Đến nay được lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đã triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 2.100 mắt và các mô hình Mô hình xây dựng 1.000 km đường nông thôn mới theo cơ chế đặc thù; mô hình tổ an ninh nhân dân; mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, mô hình tuyến đường hoa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện Tuyên truyền về các nội dung“Về phong trào vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm” như Tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/02/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh về “Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và Đề ánVận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội gia đình và cộng đồng dân cư. Gắn nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 với việc tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thiết lập Tổ tuyên truyền, nắm bắt thông tin qua mạng xã hội Zalo từ tỉnh đến các tổ dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vấn đề phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Trong năm, UBMTTQVN các cấp đã đăng tải 1.534 tin, bài hình ảnh đưa tin tuyên truyền trên Zalo, Facebook (có 436 tin, bài về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo an ninh trật tự) và 523 tin, bài đăng trên website của MTTQVN các cấp (có 124 tin, bài về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo an ninh trật tự), cấp phát 10.914 tờ rơi, tờ gấp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào và hướng dẫn cho các khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa năm 2022; toàn tỉnh có 98% khu dân cư cam kết giao ước thi đua đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa; 98% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Kết quả cuối năm 2022: Duy trì 826 khu dân cư bảo vệ môi trường, 604 khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông, ANTT. Duy trì hiệu quả 2.100 mắt camera tại các tuyến đường nông thôn trong toàn tỉnh; duy trì 59 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh và cấp huyện (gồm 11 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh; 48 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp huyện) và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp xã với tổng số 615 “tổ, nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư với hơn 4000 thành viên. Ngoài ra, để các chính sách pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo an ninh trật tự đến từng người dân; trong năm, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông, Sở Tư Pháp, Thanh tra tỉnh, Sở thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 10 xã là địa bàn trọng điểm thu hút gần 100 người/địa điểm.

Từng bước phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng của khối đại đoàn kết toàn dân với ý thức tự quản của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; bảo vệ bí mật quốc gia; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã phối hợp với chính quyền tiến hành xây dựng và củng cố 111 Hội đồng tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường, thị trấn; xây dựng nhiều mô hình ở các xã nông thôn mới. Thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức cho 843/843 khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện “Gia đình văn hoá”, “Gia đình không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”. Kết quả, toàn tỉnh có 97% khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa; 97% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Toàn tỉnh có 335 khu dân cư tiêu biểu, 1.396 gia đình và 1.060 cá nhân tiêu biểu.

Lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực bám dân, bám địa bàn để xây dựng phong trào. Chủ động nắm chắc tình hình diễn biến trong tư tưởng nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; sớm phát hiện, đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả với mọi hoạt động xuyên tạc, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, người có uy tín ở cộng đồng, chức sắc các tôn giáo xây dựng các hình thức tự quản về an ninh trật tự; phân công các lực lượng tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật trở về địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2022, đã giáo dục, cảm hóa 187 người chậm tiến, hỗ trợ 102 người cai nghiện tại địa phương; duy trì 2.384 tổ an ninh tại các khu dân cư, cung cấp cho ngành công an 918 nguồn tin có giá trị trong việc phòng chống tội phạm, hỗ trợ cơ quan chức năng bắt 147 đối tượng vi phạm pháp luật, vận động 36 đối tượng ra đầu thú, bắt và giao cho nộp cho công an 45 đối tượng vi phạm pháp luật, giao nộp 127 vũ khí gây nổ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong Phong trào phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình mới” năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra một số nội dung trọng năm 2023 cụ thể, như sau:

Một là, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm, ma túy và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; mua bán người,... Đổi mới các biện pháp tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng địa bàn, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam các cấp đang tổ chức thực hiện ở các địa phương.

Hai là, Phối hợp với ngành Công an địa phương và các tổ chức thành viên khảo sát nắm chắc các đối tượng vi phạm pháp luật, các đối tượng nghiện ma tuý và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; mở đợt cao điểm vận động toàn dân trên địa bàn dân cư tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm trong sạch địa bàn khu dân cư gắn với xây dựng “Khu dân cư đạt chuẩn văn hoá”.

Ba là, tiếp tục gắn Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh các hoạt động cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ, giúp đỡ các đối tượng mãn hạn tù cư trú ở địa phương có công ăn việc làm ổn định, hòa nhập với cộng đồng; nhân rộng các mô hình khu dân cư điển hình về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy trên địa bàn các địa phương của tỉnh.

Bốn là, phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, mở các đợt tuyên truyền nhân “Tháng hành động phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS” để góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia thực hiện phong trào ở địa phương. Tiếp tục phối hợp với ngành Công an, tổ chức các đợt tuyên truyền chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ma túy ở các xã nông thôn mới.

Năm là, phối hợp xây dựng, củng cố lực lượng làm nòng cốt trong vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm cùng với các lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,344
  • Tổng lượt truy cập1,398,407
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây