Đồng Xoài thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Thứ năm - 07/12/2023 20:12 74 0
Năm 2023, thành phố Đồng Xoài tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; kịp thời giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, củng cố và tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; động viên Nhân dân đóng góp nguồn lực, tham gia xây dựng đô thị văn minh.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác số 20-CTr/BCĐ ngày 01/2/2023; Kế hoạch số 21-KH/BCĐ ngày 01/2/2023 về thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Đồng Xoài năm 2023 và ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm theo các loại hình cơ sở. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở năm 2023; thường xuyên đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố về thực hiện QCDC ở cơ sở.

UBND thành phố chỉ đạo UBND xã, phường và các phòng, ban, đơn vị thực hiện QCDC theo chức năng nhiệm vụ được giao; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 02/6/2023 về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/02/2023 về truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 134/KHUBND ngày 10/5/2023 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn thành phố. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; Kế hoạch số 21/KHUBND ngày 18/01/2023 về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 06/3/2023 về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước và chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2023 sửa đổi, bổ sung Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Hiện nay 100% các TTHC trên địa bàn thành phố được cập nhật trên Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 100%. Cập nhật dữ liệu trên phần mềm KTXH, hệ thống báo cáo Chính phủ; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các phường-xã; hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm I-Office, chữ ký số, dịch vụ công, chứng thực điện tử, Ecabinet và các phần mềm trên hệ thống IOC...
 
1
Tuyến đường hoa khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài
(Ảnh: Báo Bình Phước online)

Bên cạnh đó, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã được phát huy trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ và những chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trên các lĩnh vực. Kết quả trong năm 2023 đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức được 1.029 cuộc tuyên truyền, có 39.495 lượt người dự, phát thanh được 676 giờ và tuyên truyền qua 700 băng rôn, 2.000 tờ rơi, 42 tin, bài. Ngoài ra, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, xã, phường và các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khoá XII), trong đó lựa chọn những nội dung giám sát theo các lĩnh vực mà Nhân dân và xã hội đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong năm tổ chức giám sát 04 đợt tại 07 cơ quan, đơn vị, bao gồm: giám sát việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu; cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng ủy phường Tân ThiệnTân Thành; giám sát việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại 02 đơn vị Tân Phú và Tân Đồng;  giám sát thực hiện Kết luận số 387-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phụ nữ với Phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ  giai đoạn 2021-2025 tại Hội LHPN thành phố.

Đối với công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với 03 dự thảo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Tân Thành; khu vực Tiến Hưng; Khu vực phường Tiến Thành và phường Tân Bình. Tham dự hội nghị có 68 đại biểu, có 04 đại biểu phát biểu ý kiến trực tiếp tại hội nghị; có 10 cơ quan, đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến bằng văn bản; tổng hợp có 32 nội dung được đóng góp vào 03 dự thảo Đồ án quy hoạch phân khu. Trong năm, MTTQ thành phố phối hợp tổ chức cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội được 03 cuộc, có 580 cử tri tham dự, 31 lượt cử tri phát biểu với 53 nội dung ý kiến. Một số ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo tỉnh, UBND thành phố, các ngành chức năng của thành phố trao đổi, giải trình, trả lời ngay tại các buổi tiếp xúc, còn 43 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành ở Trung ương và của Tỉnh đã được MTTQ thành phố tổng hợp, gửi các ngành chức năng giải quyết cho cử tri theo quy định.

Các xã, phường thực hiện tốt việc giám sát các chế độ chính sách giảm nghèo; các khoản đóng góp của nhân dân như làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa nhà văn hóa, tổ chức họp dân, thông báo cho dân biết những việc nhân dân được biết, được bàn, được tham gia giám sát; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh, tuyến đường “sạch, xanh, sang, đẹp, an toàn”, chuyển đổi nhà văn hóa khu phố thành trung tâm cộng đồng; vận động chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng  nhà tình thương, tình nghĩa, thăm và tặng quà cho 12.206 đối tượng nhân dịp tết Nguyên Đán trị giá 5 tỷ 903 triệu đồng.

Thực hiện tốt QCDC trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, cụ thể một số mô hình tiêu biểu như: mô hình “Ngày thứ bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” trên địa bàn thành phố; mô hình: “Phát huy vai trò phối hợp liên ngành trong công tác vận động các hộ dân nằm trong các Dự án, khu quy hoạch trên địa bàn thành phố”; mô hình “Đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong công tác chuyển đổi số”; mô hình “3 không, 3 biết (Không trễ hẹn; Không gây phiền hà; Không bổ sung hồ sơ quá một lần; Biết chào hỏi, biết xin lỗi, biết cảm ơn); “mô hình thùng rác tại gia”; mô hình “ngày thứ 7 tình nguyện vì cộng đồng”; mô hình “Bếp cơm chay Phước Thiện” của phường Tiến Thành; mô hình “Nuôi bò sinh sản, giúp nhau phát triển kinh tế”; mô hình “Giảm thiểu túi ni long trong đồng bào phật tử” của phường Tân Xuân; mô hình “vận động nhân dân xây dựng khu dân cu không có tội phạm, tệ nạn về ma túy tại ấp 4 xã Tiến Hưng” của Công an thành phố; mô hình “Phụ nữ 2 giỏi chăm sóc con khỏe mạnh, giỏi dạy con học giỏi tại phường Tân Phú” của hội LHPN thành phố; mô hình “Xây dựng gia đình hiếu học” của LĐLĐ thành phố…

Có thể nói, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đã nỗ lực thực hiện tốt QCDC ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được triển khai ngày càng sâu rộng;dân chủ ở cơ sở được mở rộng, giúp nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích trong cuộc sống. Vì vậy, để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, hoạt động hòa giải ở cơ sở và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,224
  • Tổng lượt truy cập1,107,358
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây