Huyện ủy Bù Đăng:Kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW về công tác phụ nữ

Thứ tư - 12/04/2023 04:17 692 0
Xác định: Kết luận số 55 - KL/TW và Kế hoạch số 119 - KH/TU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ để phụ nữ tham gia đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước, cộng đồng, gia đình và thực hiện bình đẳng giới. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 55 - KL/TW, Kế hoạch số 119 - KH/TU và Kế hoạch của Huyện ủy được 17 lớp, trong đó 01 lớp cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp huyện, 02 lớp cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan huyện, 14 lớp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức khối xã, thị trấn. Kết quả có 1.656 đảng viên và 968 cán bộ tham gia học tập, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở được 07 lớp tập huấn lồng ghép triển khai nội dung Kết luận số 55 - KL/TW, có 446 chị cán bộ hội tham dự; ngoài ra, Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi hội được 418 buổi với 19.328 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ tham dự.
Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW,  Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia  đình rộng khắp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân,  góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức đối với công tác phụ nữ trong cả hệ thống  chính trị. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn xây  dựng kế hoạch, phối hợp, quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN  các cấp tham gia các hoạt động có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính  đáng của phụ nữ, tham gia thảo luận, góp ý xây dựng theo tinh thần Nghị định số 56/2012/NĐ - CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của bộ,  ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý  Nhà nước.

Hàng năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám  sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết của Đảng, trong đó có nội dung kiểm tra việc  triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác phụ nữ. Trong 10 năm, Đảng ủy các xã,  thị trấn đã tổ chức được 32 cuộc kiểm tra, giám sát; qua kiểm tra đã phát hiện những  vướng mắc, khó khăn trong việc xây dựng, quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán  bộ nữ, từ đó kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục. Công tác sơ kết, tổng kết đánh  giá rút kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Ban  Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy kịp  thời chỉ đạo về công tác phụ nữ; kiểm tra, giám sát đánh giá các chương trình chuyên  đề về công tác phụ nữ của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó tham mưu  với cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ …

Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phụ nữ và bình đẳng giới đối với  sự phát triển chung của huyện, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền,  Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quan điểm,  chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của phụ nữ trong phát  triển kinh tế - xã hội của địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã tham mưu UBND huyện triển khai  có trọng tâm, trọng điểm Luật Bình đẳng giới; phối hợp với các phòng, ban ngành  chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản về bình đẳng giới lồng ghép với  các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn của Hội LHPN huyện được 09 lớp, với  khoảng 750 cán bộ, hội viên tham gia; ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện  nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và  Nhân dân; triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội,  tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần  vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, của địa phương.

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và  bình đăng giới, Hội LHPN các cấp đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các  chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên và các  tầng lớp Nhân dân được hàng chục đợt với hàng trăm người tham dự; làm tốt công tác  tham mưu, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tập trung triển khai Luật  bình đẳng giới, phấn đấu thực hiện có hiệu quản công tác bình đẳng giới. Ban Tổ chức  huyện ủy phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, Hội LHPN huyện tổ chức  hội nghị về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH. Đến nay, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có sự trưởng  thành cả về số lượng và chất lượng; hiện nay có khoảng gần 2.000 lượt cán bộ nữ được  đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, có 249 cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng về lý  luận chính trị (trong đó có 22/82 cao cấp LLCT; 229/467 trung cấp LLCT).

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW và Kế hoạch số 119- - KH/TU, nhận thức các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể về công  tác phụ nữ và bình đẳng giới có chuyển biến tích cực và nâng lên rõ rệt. Nhiều chế độ,  chính sách, chương trình, kế hoạch chăm lo, phát triển phụ nữ, thực hiện bình đẳng  giới được chú trọng triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia các  hoạt động xã hội, phát triển và cống hiến. Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng  định; đời sống vất chất, tinh thần của chị em ngày càng được nâng cao. Công tác cán  bộ nữ được cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo, xây dựng và phát triển; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng lên, số cán bộ tham gia lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội  ngày càng tăng. Hội LHPN các cấp trong huyện đã thể hiện được vai trò đại diện,  chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; qua đó đã tạo được niềm tin,  đoàn kết, tập hợp được các tầng lớp phụ nữ trong huyện. Nội dung, phương thức hoạt  động của Hội từng bước được đổi mới gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa  phương; phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc  vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng  năm có trên 90% hội viên phụ nữ đạt phong trào Hai giỏi. Phong trào phụ nữ và mục  tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ từng bước được thực hiện  và đi vào cuộc sống.

Thực hiện pháp luật, các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho  sự phát triển của phụ nữ, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ
UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng  cường phối hợp với Hội LHPN thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, phong trào  thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc  vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc này đã  được Hội LHPN từ huyện đến cơ sở thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với điều  kiện thực tế của địa phương với những việc làm thiết thực, tổ chức được 23 buổi với  hàng trăm lượt chị, em tham gia; 10 buổi khám sức khỏe định kỳ cho 1.300 lượt phụ nữ; phối hợp tổ chức 08 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 640  lượt hội viên tham dự. Chỉ đạo các ngành chức năng thực iện đầy đủ chế độ, chính  sách, pháp luật đối với phụ nữ; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội  dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ theo đúng quy  định của pháp luật. Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng  buôn bán, bạo hành, ngược đãi phụ nữ và trẻ em gái. Các chính sách an sinh xã hội,  chính sách đối với người có công, nữ kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo  đơn được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức  hưởng thụ văn hóa, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện, nhiều phụ nữ đã  được tiếp cận nhiều nguồn vốn vay ưu đãi như: Vốn ủy thác xóa đói giảm nghèo, nước  sạch vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh, sản xuất chăn nuôi mở rộng trang trại…

đã có 100% hội viện được vay, đạt 100%, với tổng nguồn vốn hàng chục tỷ đồng. Đặc  biệt với các phong trào, các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN  huyện như: Mỗi cơ sở hội xây dựng một mái ấm tình thương; mỗi chi hội nuôi một con  heo đất, mỗi hội viên một hũ gạo tiết kiệm, tiết kiệm điện, thu gom phế liệu,… đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, ổn  định đời sống. Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao mức sống của phụ nữ, thu  hẹp khoảng cách giàu – nghèo, giúp phụ nữ bình đẳng giới trong xã hội.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ; các chương trình y tế quốc gia, dân số - kế hoạch  hóa gia đình, chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch  hóa gia đình được triển khai thực hiện rộng khắp trong toàn huyện. Chất lượng khám,  chữa bệnh được nâng lên; phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ đối với  người bệnh trong công tác khám, chữa bệnh đã có chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế được củng cố, thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã, thị trấn; đến nay 16/16 trạm y tế có nữ hộ sinh, y sỹ sản  khoa, có 4,5 bác sỹ/01 vạn dân, có 15/16 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y  tế. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế luôn được đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh  của trạm y tế xã, thị trấn ngày càng được nâng lên, phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc  sức khỏe cho phụ nữ nói riêng và Nhân dân nói chung được tốt hơn.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia  về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020  và tầm nhìn 2030
Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW, Kế hoạch số 119 - KH/TU của  Tỉnh ủy; thực hiện các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai  đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành,  MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về quan điểm, mục tiêu,  nhiệm vụ trong kết luận của Trung ương, trong kế hoạch của Tỉnh ủy, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chín trị,  trong xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về công tác phụ nữ trong thời kỳ công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng lao  động nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng đối với sự phát triển của xã hội từng bước  được khẳng định. Xác định công tác phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống  chính trị nên cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa các văn bản để quán triệt, triển  khai chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước về công tác phụ nữ. Đặc biệt, cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh  đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nữ, xác định là nội dung quan trọng trong công  tác cán bộ hiện nay và lâu dài. Việc quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ tham gia lãnh  đạo quản lý các cấp, các cơ quan, đơn vị được xác định là một yêu cầu quan trọng  giúp việc thực hiện mục tiêu bình đảng giới, là điều kiện phát huy vai trò, trí tuệ nâng  cao vị thế xã hội của phụ nữ. Đến nay toàn huyện có 91/233 cán bộ nữ giữ các chức  vụ trưởng, phó của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban ngành, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến xã.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình phối hợp với Hội  LHPN tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia  đình, Luật buôn bán phụ nữ, trẻ em gái. Phối hợp thành lập các câu lạc bộ, các mô  hình làm kinh tế giỏi, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình  đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Toàn huyện có 06 câu lạc bộ, tổ chức hoạt động văn hóa,  văn nghệ - TDTT tạo mọi điều kiện cho phụ nữ được tham gia.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Xây dựng  người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có  lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu
Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các  ngành phối hợp với Hội LHPN tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên  đề và kết luận, chỉ thị liên quan đến công tác phụ nữ; chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và các ngành chức năng phối hợp với Hội LHPN tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo  dục cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về Luật bình đẳng giới, tuyên  truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, KHHGĐ, kiến  thức về giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật được 35 buổi với khoảng 2.800 lượt cán bộ, hội viên tham dự; tổ chức 30 buổi  hội nghị truyền thông về kiến thức xã hội cho hơn 2.400 lượt cán bộ, hội viên và chị em phụ nữ trong độ tuổi tham dự. Tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận kiến thức về các  lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp phụ nữ có kỹ năng sống. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đã tạo sự chuyển nhận thức của phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về kiến thức xã hội, từng  bước bảo đảm cho phụ nữ có địa vị, góp phần bình đẳng giới và tiến bộ xã hội. 

MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội LHPN tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; tuyên truyền, vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân  cư”; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; xây dựng nhà đại đoàn kết,  mái ấm tình thương cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, trong đó có phụ nữ được  quan tâm thường xuyên, hằng năm, đều có các đợt thăm, khám, cấp thuốc miễn phí;  khám, chữa bệnh phụ khoa cho hàng trăm lượt phụ nữ, trị giá hàng trăm triệu đồng.  Tỷ lệ phụ nữ tiếp cận với dịch vụ y tế đạt 99,5%, phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh  thai đạt 81,2%. Các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình phụ nữ khó khăn,  tàn tật, cô đơn không nơi nương tựa được quan tâm thực hiện đầy đủ, góp phần ổn  định tư tưởng, đời sống của phụ nữ.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW, Kế hoạch số 119 - KH/TU, cấp  ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện cho phụ nữ xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, kết quả bình  xét hàng năm đạt 97% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí.

Xây dựng, củng cố Hội LHPN các cấp thật sự vững mạnh, phát huy vai  trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ
Xác định Hội LHPN có vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của  Đảng, 10 năm qua công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được cấp ủy quan tâm lãnh  đạo, chỉ đạo toàn diện. BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW, Kế hoạch số 119 - KH của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ, với các mục tiêu,  nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ “Tăng  cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phụ nữ và công tác Hội LHPN”. Phân công đồng  chí UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phụ trách theo dõi hoạt động của Khối  MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN; định kỳ giao ban Khối  MTTQ, các đoàn thể mỗi quý một lần để nắm bắt kết quả hoạt động. Chỉ đạo UBND  huyện xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và  Hội LHPN theo quy định của Nghị định 19/NĐ - CP của Chính phủ về “Quy định trách  nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội  LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”; trực tiếp dự các hội nghị sơ kết, tổng  kết công tác của Hội LHPN 6 tháng, 01 năm. 

Cấp ủy đã chỉ đạo Hội LHPN hướng dẫn kiện toàn chi hội theo số chi bộ thôn,  đến nay có 117 chi hội phụ nữ, 100% cán bộ chi hội trưởng được hỗ trợ phụ cấp hàng  tháng. Ngoài ra cấp ủy quan tâm bố trí công việc lồng ghép với các chức danh có phụ cấp như cộng tác viên dân số, y tế thôn bản,...Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò đại diện tầng lớp phụ nữ, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện  theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Huyện ủy; đề xuất những việc cụ thể liên quan đến công tác cán bộ nữ, công tác kết nạp đảng viên nữ và bố trí công  việc lồng ghép đối với các chức danh có phụ cấp; đề xuất với chính quyền quan tâm  đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngân sách phục vụ cho Hội hoạt động, đến nay  100% Hội LHPN có phòng làm việc. Đội ngũ BCH Hội LHPN huyện, xã, thị trấn  được trẻ hoá, trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đựợc nâng lên so với  những năm trước; 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội ở cơ sở có trình độ học vấn  THPT; 100% cán bộ chủ chốt của Hội đạt chuẩn các chức danh theo quy định. Bộ máy cán bộ Hội được sắp xếp hợp lý, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhiệm kỳ mới được  nâng cao về trình độ và năng lực, có sự kế thừa; tổ chức hội từ huyện đến cơ sở đã  xây dựng quy chế hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương  thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị.

Hội LHPN đã bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, nghị quyết chuyên  đề của Huyện ủy về công tác phụ nữ, chủ động xây dựng nội dung chương trình công  tác hàng năm, hàng quý, ký kết liên tịch với các ban, ngành, xây dựng các mô hình  tập hợp thu hút hội viên. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động, vận động hội  viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động  sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 06 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.  Trong chỉ đạo tổ chức các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần của hội viên và các tầng lớp phụ nữ, sáng tạo vận dụng  có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, nghị quyết của Hội LHPN cấp  trên, nghị quyết của cấp ủy địa phương để bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất,  đồng thời phát huy tính chủ động của Hội LHPN. Sự đa dạng về phương pháp, cách  thức sinh hoạt của Hội LHPN đã góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chuyển tải  chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các nội dung tuyên truyền đến với các tầng lớp phụ nữ.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ xây dựng được nhiều mô hình làm theo tấm gương của  Bác. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng  chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; 16/16  cơ sở Hội làm tốt công tác động viên tuyển quân góp phần thực hiện hoàn thành  100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các  hoạt động cộng đồng, hoạt động nhân đạo từ thiện, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người  nghèo”, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết,  phối hợp với MTTQ hỗ trợ xây dựng 44 căn nhà mái ấm tình thương, sửa chữa 15 nhà  tạm, tặng 722 sổ tiết kiệm trị giá 76.200.000đ; ngoài ra Hội LHPN huyện còn phát động phong trào “thu gom phế liệu” được 10.007 kg, trị giá 109.556.000 đồng. Thông qua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhiều mô hình điển  hình hoạt động có hiệu quả đã nâng cao sự hiểu biết của xã hội về vai trò, vị trí và  hoạt động của Hội LHPN, đã tạo được uy tín và niềm tin đối với cấp ủy, chính  quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của chính hội viên phụ nữ đối với tổ chức Hội.  Đến nay, toàn huyện có 19.697 hội viên phụ nữ; tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào hội đạt  64,5% so với năm 2015. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng  vững mạnh, vị thế của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định, góp phần thực hiện  thắng lợi nghị quyết đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW, Kế hoạch số 119 - KH/TU, công  tác phụ nữ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhận thức và hành động về công  tác phụ nữ và bình đẳng giới của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể có  sự chuyển biến tích cực, đã có lồng ghép yếu tố giới vào chương trình, kế hoạch hoạt  động của địa phương, đơn vị, quan tâm, tạo điều kiện cho phong trào phụ nữ và hoạt  động Hội LHPN phát triển. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán  bộ nữ được quan tâm hơn; địa vị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ được nâng lên, đội ngũ cán bộ nữ được bổ nhiệm, đề bạt, đảm nhận vai trò lãnh đạo,  quản lý quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã  hội ngày càng tăng. Đời sống vật chất, tinh thần, vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia  đình và ngoài xã hội từng bước được nâng lên, phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều  trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hội LHPN huyện và cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động,  tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác  phụ nữ. Vận động phụ nữ thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm  sóc sức khỏe, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc,  đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ ngày càng được cải thiện về nhiều mặt.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu -DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,285
  • Tháng hiện tại69,190
  • Tổng lượt truy cập1,552,432
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây