PHƯỚC LONG: Một số kết quả nổi bật trong hoạt động Công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể

Thứ tư - 12/04/2023 04:29 207 0
Ban Dân vận thị ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy về các chương trình, kế hoạch, báo cáo sơ, tổng kết liên quan đến công tác dân vận, công tác Dân tộc, Tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở; tham mưu giải quyết các Tờ trình của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội. Phối hợp với các thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng ở địa phương: Triển khai chương trình hoạt động năm 2023 của BDV thị ủy; Tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm của các Ban chỉ đạo như: BCĐ công tác tôn giáo, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023; Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” cấp thị xã năm 2023; Phối hợp với UBND thị xã xây dựng Kế hoạch phối thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023; Tham mưu Thường trực Thị ủy giải quyết các Tờ trình liên quan đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thị xã và hoàn chỉnh báo cáo tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gửi về Ban Dân vận tỉnh; Tham mưu theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch của BTV thị ủy về việc thực hiện các Kết luận của BTV tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh: Ban Dân vận Thị ủy đã bàn hành Công văn số 40 - CV/BDV ngày 07/12/2022 về việc đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị xây dựng kế hoạch của tổ chức mình để triển khai thực hiện. Đến nay 100% các đơn vị đã hoàn thành xong, (các kế hoạch từ Kế hoạch số 101, 102, 103, 104, 105, 106 của Ban Thường vụ Thị ủy). Bên cạnh đó MTTQ và các đoàn thể thị xã và Đảng ủy các xã, phường cũng đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch của mình phù hợp với đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện. Nắm tình hình cơ sở về việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, các chỉ thị, nghị quyết của Thị ủy liên quan đến công tác Dân vận, công tác tôn giáo; nắm tình hình nhân dân những tháng đầu năm 2023.
Khối vận cơ sở tổ chức tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm 2023; phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; Tiếp tục phối hợp với UBND cấp xã, phường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Thị ủy, của Ban Dân vận Thị ủy phù hợp với từng địa phương, đơn vị, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện. Tổ dân vận các khu dân cư tập trung triển khai nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hướng giải quyết kịp thời, hợp lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngay từ cơ sở.
Phối hợp với MTTQ VN Thị xã và các tổ chức Chính trị - xã hội cùng cấp lãnh đạo, định hướng hoạt động của ngành mình; phối hợp trong công tác xây dựng nội dung giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các Đoàn thể thị xã trong năm 2023 khi xin ý kiến thông qua Thường trực Thị ủy; Phối hợp với UBND thị xã xây dựng bổ sung các nội dung thực hiện Công tác dân vận chính quyền trong năm 2023; tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các công trình xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã, phường; Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã trong công tác tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ và giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao; tuyên truyền vận động các hộ gia đình có công dân nhập ngũ yên tâm, vững vàng, chấp hành đúng chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Công tác dân vận của chính quyền các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Nhìn chung, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được thực hiện hiệu quả, đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chú trọng đối thoại tiếp dân, giải quyết kiến nghị của dân, phối hợp đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện thường xuyên, và định kỳ (Thứ tư hàng tuần có lịch tiếp Công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã). Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lấy và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước. Các ý kiến góp ý thuộc cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, tiếp thu, giải trình thông qua tiếp xúc, đối thoại hoặc bằng văn bản thông qua MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các ý kiến chưa thể giải đáp được ngay thì ghi nhận, tiếp thu, xem xét và hẹn thời gian trả lời theo đúng quy định. Việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cũng được thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt công tác dân vận về chương trình xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Long Giang và xã Phước Tín. Ban hành Chương trình số 10/CTr - UBND-BDVTU ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2022 – 2026; Thực hiện nắm chắc tình hình địa phương, quản lý tốt số đối tượng chính trị trên địa bàn, kịp thời phát hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến công tác an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phức tạp có liên quan. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và sửa đổi lề lối làm việc. Tích cực xây dựng lực lượng nòng cốt và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến.
Ban CHQS thị xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định 1238 - QĐ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Thị ủy, Kế hoạch của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, chiến sĩ DQTT cơ quan, Ban CHQS xã, phường trong LLVT thị xã. Đảng ủy - Ban CHQS thị xã đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt và triển khai đến từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong LLVT thị xã; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiến hành công tác vận động quần chúng trên địa bàn. Công tác quân sự - quốc phòng thường xuyên được tăng cường và giữ vững, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Công tác giao quân đạt 100% kế hoạch. Xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt. Phối hợp với xã – phường tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra trên địa bàn. Tiếp nhận phụng dưỡng hàng tháng 04 Mẹ Việt Nam anh hùng.
MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của ngành mình, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Quy định ngày giải quyết vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần và trả CCCD vào thứ hai; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào thứ bảy hang tuần.
Tổ chức thực hiện công tác dân vận tham gia xây dựng Nông thôn mới; phối hợp vận động nhân dân việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của thị xã; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các phong trào từ thiện, nhân đạo, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai thực hiện rộng rãi, đạt kết quả rõ nét trên các lĩnh vực trong hoạt động của phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên. Phong trào thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn thị xã.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay704
  • Tháng hiện tại47,579
  • Tổng lượt truy cập1,451,802
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây