LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHỐI HỢP HIỆU QUẢ VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRONG HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN, GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

Thứ tư - 31/08/2022 12:03 314 0
Trong thời gian qua, hoạt động phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên, trong đó có Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã đạt những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước như tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền… Một trong những hoạt động không thể thiếu trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc là sự phối hợp của các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị mà Liên hiệp hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có sự phối hợp tốt thời gian vừa qua.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Để có cơ sở thực hiện công tác phối hợp trong thời gian qua, Liên hiệp hội đã ký kết Chương trình phối hợp số 34-CTPH/MTTQ-LHH ngày 24/01/2017 giai đoạn 2017-2019 và Chương trình phối hợp số 69-CTPH/MTTQ-LHH ngày 6/7/2021 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh giai đoạn 2021-2025; xác định rõ các nội dung do hai bên chủ trì phối hợp, trong đó Liên hiệp hội chủ trì với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 05 nội dung:

Một là, thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong  tỉnh; trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học ở các tỉnh, thành phố và trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài để đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển bền vững. Thường xuyên định hướng và nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ trí thức.

Hai là, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức; cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất; phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đổi mới, sáng tạo, áp dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào đời sống, sản xuất; tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đội ngũ trí thức, hội viên và nhân dân.

Ba là, tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học khi cần thiết để đề xuất các giải pháp phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bốn là, tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, dự án do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, cảnh quan môi trường theo Quyết định số 14/2016/QĐ-TTg ngày 14/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Năm là, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội và xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh nhà, góp phần cùng Mặt trận xây dựng khối đoàn kết công nhân, nông dân, trí thức ngày càng vững mạnh.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện công tác phối hợp trong hoạt động phản biện, giám định xã hội giữa Liên hiệp hội với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp trí thức tham gia phản biện, giám định xã hội:
Liên hiệp hội đã chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tích cực tham gia nhiệm vụ phản biện xã hội Kế hoạch phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong tỉnh; trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học ở các tỉnh, thành phố trong cả nước để tham gia phản biện, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển bền vững. Liên hiệp hội đã xây dựng Ngân hàng chuyên gia gồm 161 chuyên gia, nhà khoa học trên 8 lĩnh vực; trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đã tham gia vào hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận.

Đối với việc định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng đội ngũ trí thức; Liên hiệp hội thường xuyên tuyên truyền, vận động trí thức khoa học và công nghệ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với đối tượng trí thức, nhằm giúp trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với địa phương, đất nước và dân tộc thông qua hoạt động phản biện, giám định xã hội; động viên trí thức phát huy tính sáng tạo và tinh thần hợp tác trong hoạt động phản biện, giám định xã hội.

Thứ hai, về kết quả triển khai công tác phối hợp trong hoạt động phản biện, giám định xã hội:
Liên hiệp hội đã thường xuyên tổ chức kết nối các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, dự án đầu tư và phát triển trọng điểm của tỉnh theo Kế hoạch phản biện xã hội hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hoạt động này là một kênh quan trọng và đáng tin cậy để cung cấp những ý kiến trung thực, khách quan và dựa trên cơ sở khoa học để các bộ, các ngành ở Trung ương và sở, ngành ở địa phương xem xét; để lãnh đạo tỉnh tham khảo trước khi quyết định các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách. Hoạt động này đã được lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phản biện 12 dự thảo dự án Luật của Quốc hội và chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh. Trọng tâm là các dự án Luật liên quan đến giáo dục, đầu tư công, đất đai, khoa học công nghệ…; phản biện các Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; phản biện các Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI; Dự thảo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước, Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050... Qua các hoạt động này nhiều ý kiến tư vấn, phản biện của các trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh đã được cơ quan soạn thảo, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét, triển khai thực hiện.

Thứ ba, về phương pháp tổ chức công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phản biện và giám định xã hội giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên hiệp hội:
Cách thức tổ chức lấy ý kiến phản biện luôn được đổi mới, thông qua nhiều kênh khác nhau như tổ chức hội thảo trực tiếp, hội thảo online, lấy ý kiến phản biện qua email… đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa Liên hiệp hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành liên quan, với trí thức trong, ngoài tỉnh, kể cả trong thời gian diễn biến của tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp. Hoạt động phản biện và giám định xã hội ngày càng đa dạng, chất lượng, hiệu quả.

Có thể khẳng định, sự phối hợp giữa Liên hiệp hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phản biện và giám định xã hội thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc tham mưu chính sách, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện để trí thức phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội với những ý kiến đóng góp khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao. Sự phối hợp giữa Liên hiệp hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phản biện và giám định xã hội ngày càng chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính khả thi, tính khoa học, tính thực tiễn của các chương trình, cơ chế, chính sách của tỉnh, làm cơ sở thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công tác phối hợp trong hoạt động phản biện, giám định xã hội đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cả hai bên; góp phần cùng Mặt trận xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt cho xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - BDV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,573
  • Tổng lượt truy cập1,381,636
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây