BAN CHỈ ĐẠO QUY CHẾ DÂN CHỦ TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2022

Chủ nhật - 04/09/2022 11:36 317 0
Thực hiện Kế hoạch số 15 – KH/BCĐ ngày 01/6/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại huyện Hớn Qủan. Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị có sự chuyển biến tích cực: Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đảng của nhân dân, của người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo không khí dân chủ trong thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân đối với Đảng, chính quyền; việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền; tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước có chuyển biến tốt hơn; việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; bảo đảm lợi ích gắn kết qua lại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và phát triển.
Đồng chí Ma Ly  Phước – TUV, Phó ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hớn Quản
Đồng chí Ma Ly Phước – TUV, Phó ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hớn Quản
Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn được triển khai nghiêm túc. Việc tổ chức công khai cho nhân dân biết 11 nội dung theo quy định của Pháp lệnh 34 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện luôn coi trọng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, coi trọng tính công khai, dân chủ nên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân; có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 39 đợt tiếp xúc theo hình thức trực tuyến hoặc thông qua đầu mối là Bí thư Chi bộ, ban ấp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trước khi diễn ra các đợt tiếp xúc đều tuyên truyền trên Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và chỉ đạo các ấp, khu phố thông báo rộng rãi cho cử tri tham dự. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của các ấp, khu phố được họp công khai, đảm bảo dân chủ, được sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân.
Cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao việc phục vụ nhân dân. 13/13 UBND xã, thị trấn thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn đang được triển khai trên ứng dụng giải quyết thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cụ thể: Trong 08 tháng đầu năm 2022, tiếp nhận và trả kết quả cho 14.698 trường hợp: đất đai 12.776 trường hợp; chứng thực, hộ tịch 101 trường hợp; Thương binh xã hội 16 trường hợp; Tài chính – Kế hoạch 450 trường hợp; Kinh tế - Hạ tầng 87 trường hợp; Tài nguyên và Môi trường 1.268 trường hợp.
Toàn huyện đã triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trao 11.724 phần trị giá hơn 4 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, NNCĐDC, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động và phối hợp với các tổ chức xây 35 căn nhà; sửa chữa 4 căn nhà; hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ nghèo; trao tặng 14.822 phần quà và 14.700 kg gạo. Tổng giá trị vận động là 11.720.500.000đ. Thực hiện chi trả trợ cấp cho 1.924 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT ngày 28/02/2022 về phúc tra hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2022. Tiến hành phúc tra 171 hộ, trong đó có 63 hộ đủ điều kiện, 84 hộ không đủ điều kiện, thời gian phúc tra từ ngày 03/03/2022 đến ngày 17/03/2022 gồm 9 xã, thị trấn.
Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. 06 tháng đầu năm toàn huyện đã thực hiện được 17,86/19 tiêu chí, đạt 50% so với kế hoạch. Bằng nhiều hình thức khác nhau các xã, thị trấn đã thực hiệt tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Trong 08 tháng đầu năm đã vận động nhân dân cùng đóng góp kinh phí làm 21.510 m đường, lắp đèn chiếu sáng 4.615m đường, kéo 10 km đường dây điện thắp sáng, làm 25 cầu cống các loại, làm 600 m đường hoa, cổng chào, làm 01 nhà văn hóa ấp sóc, hiến 500m đất...tổng số tiền nhân dân đóng góp 2.744.000.000 đ và 650 ngày công lao động. Ban Thanh tra Nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức các đợt giám sát Xã Đồng Nơ tổ chức giám sát 02 công trình năm 2021 với 2.622 m đường; xã Tân Hiệp giám sát 01 đợt 530m đường bê tông xi măng; xã Tân Quan giám sát 6 buổi việc thu chi các ấp, công an xã, hội khuyến học xã; xã An Phú giám sát 470m đường bê tông xi măng, 2,2km đường nhựa. Trên địa bàn huyện đã thành lập củng cố, kiện toàn 102 tổ hòa giải cơ sở tương ứng với 102 khu dân cư với 612 thành viên, trong đó đa số các Tổ hòa giải ở cơ sở đều có sự tham gia của Ban công tác MT và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư.
UBND huyện đã quán triệt, triển khai các nội dung theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Tất cả các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; trong công tác cán bộ, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức đều công khai, minh bạch; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ đúng quy định.
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 về cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện, theo đó các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã căn cứ xây dựng và triển khai thực hiện. Đã và đang khắc phục những tiêu chí đạt điểm thấp trong chỉ số cải cách hành chính năm 2020, 2021, tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của huyện trong năm 2022. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh, UBND huyện đã khẩn trương ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 06/6/2022 về việc triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số” trên địa bàn huyện.
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được đẩy mạnh, Bộ TTHC được đăng tải trên trang Website của huyện. Duy trì chuyên mục “Cải cách hành chính nhà nước” trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện. Việc rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị trực thuộc được thực hiện thường xuyên. UBND huyện đã ký kết với VNPT tỉnh Bình Phước trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện đến năm 2025, đồng thời thống nhất các nội dung xây dựng kế hoạch chuyển đổi số huyện Hớn Quản đến năm 2025 với nhiều chỉ tiêu cụ thể, các lĩnh vực trọng tâm như lĩnh vực y tế, Tài nguyên – Môi trường, Giáo dục, Giao thông – vận tải và các mô hình điểm.
Công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được triển khai thực hiện tốt, kết quả 100% các cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022. Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển của cơ quan, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Hàng năm, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến và bỏ phiếu để nhận xét, đánh giá dân chủ, khách quan để đánh giá phân loại cuối năm cho từng cá nhân và tập thể.
            Thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp
Việc thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 8/11 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Các doanh nghiệp đã bám sát quy định về nội dung, quy trình để tổ chức hội nghị, linh động trong hình thức tổ chức phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia thương lượng, đàm phán với doanh nghiệp trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Hiện có 8/11 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn còn 02 doanh nghiệp LĐLĐ đang đôn đốc thực hiện và nộp về LĐLĐ huyện trong quý 3/2022. Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” gắn với “Tháng công nhân năm 2022” với chủ đề công nhân Việt Nam “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,697
  • Tổng lượt truy cập1,381,760
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây