MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG QUÝ I NĂM 2023

Thứ sáu - 24/03/2023 19:23 354 0
Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh
Trong đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân  tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2023, tập trung chỉ đạo thực hiện  giải ngân nguồn vốn năm 2022, phân bổ kế hoạch nguồn vốn năm 2023 của Chương  trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương  trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2023; triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội  nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ - CP ngày 15/6/2016 của  Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2022 và  sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ - TTg ngày  10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu  phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững  sau năm 2015. UBND tỉnh ban hành: Các Quyết định: số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 ban hành Quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước; số 2316/QĐ - UBND  ngày 15/12/2023 giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023; số 50/QĐ - UBND ngày 10/01/2023 phê duyệt danh  sách già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027; số 51/QĐ - UBND ngày  10/01/2023 phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027;  số 212/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng  DTTS&MN năm 2023; số 339/QĐ - UBND ngày 06/3/2023 phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2023 (đợt 1); Các Kế hoạch: số 10/KH - UBND ngày  05/01/2023 thăm và chúc tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; số 32/KH - UBND ngày 02/02/2023 tổ chức Hội  nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ - CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy  mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022; Kế hoạch số 42/KH - UBND ngày 10/02/2023 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN  trên địa bàn tỉnh năm 2023; Các Công văn: số 17/UBND - KGVX ngày 03/01/2023 tổ chức Hội nghị sơ kết  và bàn giao Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS; số 61/UBND - KGVX ngày 09/01/2023 giao rà soát,  báo cáo số liệu của Tiểu dự án thuộc Quyết định số 1719/QĐ - TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng  Chính phủ; số 62/UBND - KGVX ngày 09/01/2023 triển khai kế hoạch giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh năm 2023; số 75/UBND - TH ngày 09/01/2023 giao chi tiết kế hoạch vôn đầu tư công năm 2023; số 167/UBND - KGVX ngày 16/01/2023 triển khai tham mưu Quyết định số 01/QĐ - TTg ngày 03/01/2023 của  Thủ tướng Chính phủ; số 319/UBN - KGVX ngày 03/02/2023 phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Ban  Dân tộc; số 330/UBND - KGVX ngày 03/02/2023 góp ý dự thảo Kết luận thanh tra; số 347/UBND - KGVX ngày  06/02/2023 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 419/UBND - TH ngày 13/02/2023 kết quả 03 chương trình MTQG năm  2022 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện năm 2023; số 425/UBND - KGVX ngày 13/02/2023 thực hiện  rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023; số 437/UBND - KGVX ngày 14/02/2023 tham  mưu UBND tỉnh góp ý chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi; Công  văn số 464/UBND - KGVX ngày 15/02/2023 về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của huyện Bù Đăng về Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo; số 514/UBND - KGVX ngày 20/02/2023 hướng dẫn, tháo  gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện một số nội dung, dự án thuộc Chương trình MTQG; số 619/UBND - KGVX ngày 28/02/2023 triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN  trên địa bàn tỉnh; số 624/UBND - KGVX ngày 28/02/2023 tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong  thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN; số 670/UBND - TH ngày 03/3/2023 phân  bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh; số 786/UBND - KGVX ngày 10/3/2023 rà soát thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù; Chương trình số 379/CTr - UBND ngày 30/12/2022 Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2023; Thông  báo số 17/TB - UBND ngày 12/01/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS (2019 - 2022).  

Nhằm quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện họp trực tuyến từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện định kỳ 01 lần/tuần vào sáng thứ hai hàng tuần do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; từ tháng 3/2023, định kỳ họp 02 tuần/lần, đã tổ chức phiên họp trực tuyến thứ 5. HĐND tỉnh, tham gia góp ý kế hoạch triển khai năm 2023 và ban hành kế hoạch  giám sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng  bào DTTS&MN tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.   

Tổ chức thăm, tặng quà già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào  DTTS; vận động mạnh thường quân quà, kinh phí để hỗ trợ người DTTS có hoàn cảnh  khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán 2023; Tổng kinh phí thực hiện khoảng 300  triệu đồng (NS tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, nguồn vận động tài trợ 250 triệu đồng). Ban Dân tộc đã vận động các mạnh thường quân được 550 phần quà, tổng kinh phí 240 triệu đồng và  500 kg gạo, 200 thùng mì gói để hỗ trợ người DTTS có hoàn cảnh khó khăn, vui xuân đón Tết Nguyên đán  Quý Mão năm 2023. Cụ thể: xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản 150 phần - 60 triệu đồng; xã Đồng Nai, huyện  Bù Đăng 100 phần - 30 triệu đồng; xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 100 phần - 50 triệu đồng; xã Đa Kia,  huyện Bù Gia Mập 500kg gạo, 200 thùng mì gói; xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập 50 phần - 25 triệu đồng;  xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp 50 phần - 25 triệu đồng; xã Lộc An, huyện Lộc Ninh 80 phần - 40 triệu đồng;  xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú 20 phần - 10 triệu đồng. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã tổ chức đoàn thăm, tặng 100 phần quà cho 70  người có uy tín, 30 già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Tham mưu xây dựng kế hoạch nhu cầu triển khai thực hiện Chương trình giảm  1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hỗ trợ hơn 4.000 lượt nhu cầu: nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, điện, nhà vệ sinh, chuyển đổi nghề, sinh kế tạo việc làm tăng thu nhập, nông cụ phát triển sản xuất, với kinh phí hơn 117.000 triệu đồng. Tổng số đối tượng cần hỗ trợ: 28.852 đối tượng. Trong đó: Hộ nghèo: 3.230 hộ; Hộ cận nghèo: 3.198 hộ;  Đối tượng bảo trợ xã hội: 21.975 đối tượng; Đối tượng là người Việt Nam di cư từ Campuchia về nước gặp  khó khăn mà chưa nhập quốc tịch, chưa đăng ký hộ khẩu: 449 hộ/14.426 triệu đồng; mỗi phần quà hỗ trợ trị giá từ 0,5 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 920 hộ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch

Trình Uỷ ban UBMTTQVN tỉnh nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở  Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2022, năm 2023. Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo “Mô hình làng thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh  Bình Phước” nhằm xác định rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn khi thực hiện mô hình. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực  hiện Nghị quyết số 52/NQ - CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển  nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022 và sơ kết, đánh giá  việc triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ - TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối  với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; trình Chủ tịch  UBND tỉnh khen thưởng 05 tập thể, 07 cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện  Nghị quyết số 52/NQ - CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ. Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng  DTTS&MN: triển khai thực hiện nguồn vốn phân bổ năm 2022 do Ban Dân tộc làm  chủ đầu tư; phân khai nguồn vốn kế hoạch năm 2023; đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu  tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong triển khai thực hiện giải ngân vốn theo quy định. Triển khai thực hiện bình xét 50 người DTTS tiêu biểu năm 2022, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tặng thưởng Bằng khen. Tham mưu ban hành quyết định công nhận 96 già làng tiêu biểu và 345 người  có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2023 - 2027; đồng thời triển khai, hướng dẫn  thực hiện các chính sách theo quy định. Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành: Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên  dương người có uy tín, già làng, trưởng thôn, cán bộ nòng cốt, nhân sĩ trí thức, học  sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người DTTS lần thứ I năm 2023; Quyết định phê  duyệt kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu DTTS đi tham quan, học tập kinh nghiệm.

Nhìn chung, tình hình đời sống vùng DTTS cơ bản ổn định, công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho đồng DTTS nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh được chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp chăm lo đầy đủ, đảm bảo người dân có điều kiện vui xuân, đón tết. Về tình hình sản xuất: bà con nông dân tiếp tục hoạt động sản xuất nông nghiệp,  thu hoạch mùa vụ cây nông sản (tiêu, điều), cây nông sản chủ yếu vùng DTTS và tăng  cường chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi khác theo vụ mùa, góp phần phát triển  kinh tế, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa,  nắng nóng kéo dài trong thời kỳ ra hoa của cây điều và cây ăn trái đã ảnh hưởng đến  năng suất, sản lượng cây trồng, đặc biệt là cây điều; giá cả một số mặt hàng nông sản  chủ yếu (điều, tiêu, cao su,…) giảm, trong khi giá vật tư nông nghiệp tăng; giá cả các  mặt hàng thiết yếu trong và sau Tết vẫn còn cao ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của  người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa. Tình hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân; công tác giữ gìn và phát huy di sản văn hóa DTTS luôn được  quan tâm thực hiện; các lễ hội truyền thống của các DTTS được tổ chức trang trọng  như: Lễ cầu mưa, Mừng lúa mới của dân tộc S’Tiêng; Lễ phá bàu của dân tộc Khmer  xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.

Công tác giáo dục: Bình Phước có hệ thống trường dân tộc nội trú đáp ứng nhu  cầu đào tạo cho con em đồng bào DTTS trên địa bàn; với 07 trường (01 trường cấp  tỉnh, 6 trường cấp huyện; gồm: 04 trường THCS, 01 trường THPT, 02 trường  THCS&THPT); đa số trường được đầu tư xây dựng đầy đủ phòng học, phòng bộ môn,  ký túc xá cho học sinh, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; Công tác khám, chữa bệnh vùng DTTS được đảm bảo; các chương trình mục  tiêu y tế - dân số vẫn duy trì hoạt động theo kế hoạch; hộ nghèo, cận nghèo vùng DTTS  được cấp thẻ BHYT theo quy định; công tác tiêm chủng, chăm sóc sức khoẻ trẻ em  được triển khai đầy đủ. Tình hình các loại dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đã chủ
động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Về an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng DTTS cơ bản ổn định, đồng bào các  DTTS trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của  Nhà nước; vai trò của già làng, người có uy tín tiếp tục được củng cố và phát huy với  tinh thần trách nhiệm cao trong công tác vận động, tuyên tuyền trên địa bàn. Tuy nhiên,  một số nơi có đồng bào DTTS đời sống còn nhiều khó khăn, bị tác động bởi những phần tử cực đoan nên còn trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp hoặc cung cấp  thông tin một chiều, thông tin chưa đầy đủ cho báo chí.

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2023 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tham  mưu ban hành Công văn số 319/UBN - KGVX ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về việc  phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân tộc; trong quý I/2023, Ban Dân  tộc đã tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo tiến độ quy định. Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN: Tham mưu ban hành  Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2023; tham mưu phân bổ vốn thực hiện chương  trình năm 2023; triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn năm 2022 đã được phân  bổ; triển khai thực hiện họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện định kỳ 02 tuần/lần nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình; tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ - HĐND của HĐND tỉnh về định mức  phân bổ vốn thực hiện Chương trình, trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội  dung nghị quyết đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương. Kết quả đã triển khai  thực hiện như sau: Kế hoạch nguồn vốn năm 2022: ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh đã thực  hiện phân bổ 195.713 triệu đồng (vốn ĐTPT 156.060 triệu đồng; vốn SN 39.653 triệu  đồng). Kết quả giải ngân đến ngày 17/03/2023 là 86.461,32 triệu đồng, đạt 39,92% kế hoạch; trong đó, vốn ĐTPT giải ngân 83.812,39 triệu đồng, đạt 48,71% kế hoạch. Kế hoạch nguồn vốn năm 2023: ngân sách Trung ương hỗ trợ 300.881 triệu  đồng (vốn ĐTPT 201.962 triệu đồng; vốn SN 98.919 triệu đồng). Kết quả, tỉnh đã phân  bổ (đợt 1) 231.449 triệu đồng (vốn ĐTPT 177.554 triệu đồng/221.962 triệu đồng; vốn  SN 53.895 triệu/108.811 triệu đồng), bao gồm 10% vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh; hiện  nay, các địa phương đang triển khai các bước để thực hiện phân bổ nguồn vốn theo quy  định và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định  phê duyệt danh sách 345 người có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2023-2027; triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. 

Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành các kế hoạch: (1) Tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023; (2) Công tác năm 2023 của Ban Dân tộc; (3) Tổ chức đoàn thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ, tết truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2023; (4) Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng kiến thức cho già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS; (5) Tổ thức thực hiện công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách, pháp luật về dân tộc năm 2023; (6) Triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022; (7) Tổ chức Đoàn  đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại  các tỉnh phía Bắc; (8) Tổ chức Đoàn đại biểu già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Nam bộ; (9) Thực hiện công tác  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lĩnh vực công tác dân tộc năm 2023; (10) Theo dõi, thi hành pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc năm 2023.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước; hiện nay, Ban Dân  tộc đang triển thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND  tỉnh, giảm từ 05 phòng xuống còn 03 phòng, gồm: Văn phòng, Phòng Chính sách Dân  tộc, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn. Tham mưu thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh qua Báo cáo giám sát việc ban  hành văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu  trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh trả lời các kiến nghị của già làng, người có uy  tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Tổng hợp báo cáo: (1) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; (2) Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; (3) Sơ kết thực hiện Quyết định số 1557/QĐ - TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; (4) Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 52/NQ - CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2022; (5) Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ - TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; (6) Số liệu đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023; (7) Kết quả kiểm tra về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT - UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh và chính sách đối với  người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS tại huyện Bù Đăng và huyện  Bù Gia Mập; (8) Báo cáo về tổ chức, hoạt động thanh tra Ban Dân tộc; (9) Thống kê  công tác dân tộc theo Thông tư số 02/2018/TT - UBDt ngày 05/11/2018 của Ủy ban Dân  tộc; (10) Kết quả triển khai đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hợp  tác xã nông nghiệp sản xuất, chế biến sâu và xuất khẩu sản phẩm chủ lực có quy mô  lớn theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2022; (11) Tổng kết 35  năm thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Đôn đốc triển khai thực hiện: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS; Chiến lược  công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về tổ chức, triển khai thực  hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, theo dõi các nội dung của chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc  và các Sở, ban ngành, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS. Kết  quả, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận vùng DTTS năm 2023; phối hợp BTT. UBMTTQNV tỉnh lựa chon 100 già làng, người  có uy tín tiêu biểu dự họp mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh năm 2023.

Tham mưu góp ý chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật  Đất đai sửa đổi theo đề nghị của Hội đồng Dân tộc Quốc hội; phối hợp tham mưu thực  hiện việc ký kết hợp đồng liên doanh trồng cao su trên đất Chương trình 134 của huyện  Phú Riềng với Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh.

Tham mưu chỉ đạo triển khai, thực hiện: Kết luận Thanh tra Ủy ban Dân  tộc về kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh  vực công tác dân tộc tại tỉnh Bình Phước; Xử lý kết quả sau thanh tra kết quả thực  hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với Trường Phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh.

Dự Hội thảo xây dựng cuốn cẩm nang về kỹ năng thanh tra, kiểm tra Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN. Tiếp 03 lượt công dân kiến nghị: Đòi lại đất do bị thu hồi trước đây; chủ thầu  xây dựng nhà không trả tiền công; hỗ trợ chính sách cho thôn còn nhiều khó khăn. Kết quả, Ban hướng dẫn và trả lời cho công dân đảm bảo đúng theo quy định. Không có  đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến Ban Dân tộc.

Công tác tuyên truyền, vận động vùng DTTS: Biên tập, xuất bản, phát hành  Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi số 01/2023; biên tập đăng tải 85 tin, bài tuyên  truyền trên Trang Website, Fanpage Ban Dân tộc; tuyên truyền Chương trình Mục tiêu  quốc gia trong đồng bào DTTS, thực hiện các chính sách đối với người có uy tín, già  làng tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Ngoài ra, thông qua các hoạt động thăm, tặng  quà, chúc tết, lễ, các hoạt động kiểm tra trong vùng DTTS đã lồng ghép tuyên truyền  về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để người  DTTS an tâm tư tưởng, phấn đấu lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay1,737
  • Tháng hiện tại79,192
  • Tổng lượt truy cập1,257,181
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây