UBMTTQVN TỈNH: Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội Qúy I/2023

Thứ sáu - 24/03/2023 19:18 806 0
Với vai trò trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; trên cơ sở đó, 11/11 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai cho cơ sở, khu dân cư tổ chức thực hiện phong trào ngay từ đầu năm.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (Kế hoạch số 325/KH-MTTQ-BTT ngày 09/02/2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy tệ nạn hội năm 2023. Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/02/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dẫn bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh về “Thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội gia đình và cộng đồng dân cư”, Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng chống buôn bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030). .

Công tác tuyên truyền, vận động ở địa bàn cơ sở được triển khai đồng bộ gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động khảo sát nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình tội phạm, ma túy, củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải được tiến hành đồng bộ ở khu dân cư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền tiếp tục củng cố 111 Hội đồng tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường, thị trấn; phối hợp với ngành Công an và các tổ chức thành viên, tổ chức các đợt tuyên truyền chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần Quyết định số 380/QĐ-BCĐ ngày 4/3/2022 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ma túy ... ở các xã nông thôn mới; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức cho 843/843 khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa và hộ gia đình đăng ký thực hiện “Gia đình văn hoá”, “Gia đình không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng NVQS các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát Lễ giao, nhận quân đảm bảo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo sự an tâm phấn khởi đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động hướng dẫn cho MTTQ Việt Nam các cấp đối với các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2023. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã duy trì hoạt động 327 hình tại các khu dân cư thuộc 111 xã, phường, thị trấn 48 mô hình trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các mô hình đã phát huy tốt tác dụng và hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ An ninh nhân dân tự quản”, Giáo xứ an toàn về ANTT, “Tái hòa nhập cộng đồng”, “Khu dân không tội phạm hoạt động hoặc nếu có thì phát hiện nhanh ngăn chặn kịp thời, Đội xe ôm phòng, chống tội phạm”, “Khu nhà trọ công nhân an toàn về ANTT”, “Nữ chủ nhà trọ tham gia giữ gìn ANTT”... Kết quả: Tuyên truyền được 89 giờ và 2165 băng rôn, ápphich, Inforgraphich; đồng thời còn vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả 2.100 camera an. Đầu năm toàn tỉnh đăng ký xây dựng 95% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ở 68/86 xã. Riêng mô hình “Camera an ninh” được lực lượng Công an triển khai từ năm 2018 đến nay được UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đã triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 2.100 mắt; MTTQVN các cấp tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả 59 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh và cấp huyện (gồm 11 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh, 48 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp huyện) 190 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp xã với tổng số 615 “tổ, nhóm nòng cốt”, “câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư với hơn 4.000 thành viên...

Ban hành Hướng dẫn số 31/HD-MTTQ-BTT ngày 05/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 – Kèm đề cương phụ lục số liệu báo.

Về công tác tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, trong quý, MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức góp ý đối với 55 văn bản dự thảo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các chủ trương, chính sách pháp luật khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính thực thi cao.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Trong quý, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp được 45 lượt công dân đến liên hệ công việc, tiếp nhận 35 đơn kiến nghị của nhân dân. Các tổ hòa giải KDC đã tổ chức tiếp nhận và tiến hành hòa giải thành được 47 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân.

Công tác thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội năm 2023 trong quý 1, năm 2023 đạt được kết quả trên là có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên và ngành Công an từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, các phong trào vẫn còn những mặt hạn chế, đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền chưa được thường xuyên ở địa bàn dân cư, chủ yếu là tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội của tập thể, cá nhân liên quan nên còn mang tính thời vụ. Vai trò của của chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa được phát huy cao nên tình trạng vay nặng lãi, các tệ nạn xã hội còn xảy ra nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay5,797
  • Tháng hiện tại93,994
  • Tổng lượt truy cập1,271,983
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây