Kết quả việc thực hiện công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Thứ hai - 27/03/2023 17:31 373 0
Thực hiện Hướng dẫn số 169 - HD/BDVTW ngày 11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 94 - KH/BDVTU ngày 23/5/2017 về việc “phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc triển khai các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh”. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ - UBND ngày 28/7/2021 về quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận; thống kê, kiểm kê đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ - UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Bình Phước). Trong đó tại Mục 3 của Quy chế gồm 10 điều từ Điều 14 đến Điều 23 quy định trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và công tác phối hợp tuyên truyền trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng măt bằng thu hồi đất, tái định cư.
Trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy đã phối hợp với chính quyền cùng cấp cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân trong triển khai các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở. Nổi bật có: Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú ban hành Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 19/6/2017 về tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc triển khai các dự án kinh tế, xã hội trọng điểm của huyện, tỉnh. Theo đó, UBND huyện thành lập các tổ tuyên tuyền, tổ chức các cuộc họp đối thoại với người dân có đất nơi thực hiện dự án; Thành ủy Đồng Xoài thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động GPMB các dự án của thành phố (Ban Dân vận làm cơ quan Thường trực BCĐ), thành lập 06 Nhóm để trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa đồng thuận trong các dự án; Ban Dân vận Thị ủy Bình Long ban hành Kế hoạch số 05-KH/BDV ngày 07/8/2017; Ban Dân vận Huyện ủy Bù Đốp ban hành Kế hoạch số 14-KH/BDVHU để phối hợp với UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện công tác dân vận trong việc triển khai các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện…

Phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân phát sinh trong quá trình triển khai các dự án về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, góp phần ngăn ngừa và hạn chế xảy ra những điểm nóng; phối hợp tốt với các đoàn thể, hội quần chúng trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm và thực hiện công tác dân vận có nhiều chuyển biến hơn, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác Dân vận gắn bó hơn, chặt chẽ hơn. Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, Hội quần chúng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường. Qua thực tiễn ngày càng xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm mới. Đặc biệt các địa phương, các ngành đã chủ động đề xuất được các chủ trương, giải pháp phù hợp hơn; chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần làm tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước ta.
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các cơ quan có chuyên môn được giao nhiệm vụ luôn chủ động tham mưu và xác định công tác quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nên trong quá trình thực hiện luôn bám sát, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân; các quy định liên quan đến đất đai, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đảm bảo quyền lợi cũng như nắm bắt, phản ánh và đề xuất, giải pháp giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân khi bị thu hồi đất.

Kết quả cụ thể triển khai 03 bước của công tác dân vận trong quy hoạch xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư tại địa phương:

Công tác dân vận trong giai đoạn chuẩn bị quy hoạch, xây dựng dự án, triển khai dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội: Công tác dân vận trong giai đoạn này cơ bản đảm bảo theo các bước như: khi dự thảo quy hoạch dự án, phương án thu hồi đất, giá cả đền bù và phương án tổ chức thực hiện dự án, các cấp chính quyền  tổ chức họp dân, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến dự án để bổ sung, hoàn thiện dự án. Cụ thể: Công tác dân vận trong giai đoạn chuẩn bị quy hoạch, xây dựng dự án, triển khai dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tập trung vào tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư như Công văn số 2732/UBND-TH ngày 27/9/2022, số 2978/UBND-KT ngày 13/10/2022. Trong kỳ báo cáo, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các đồ án quy hoạch được UBND tỉnh giao thực hiện như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040, quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2), quy hoạch phân khu phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài ...

 Sau khi dự thảo phương án quy hoạch, Sở Xây dựng (cơ quan được giao chủ trì tổ chức lập quy hoạch) phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức họp dân, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến đồ án quy hoạch để bổ sung, hoàn thiện đồ án.

Theo đó, chính quyền cấp huyện giao phòng chuyên môn lập đồ án quy hoạch xây dựng. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ luôn phối hợp với đơn vị tư vấn lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và đại diện cộng đồng dân cư; Tham mưu UBND thị xã trước khi xem xét, phê duyệt quy hoạch dự án; tùy theo tính chất, mức độ ảnh hưởng của dự án, tổ chức làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã về quy mô dự án, diện tích đất bị thu hồi, số hộ bị ảnh hưởng và phương án bồi thường, giải tỏa, tái định cư; tổng hợp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện đồ án. Các nội dung góp ý phải được phân tích, giải trình đầy đủ, làm cơ sở hoàn chỉnh các phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt, UBND các cấp của tỉnh chỉ đạo bộ phân chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức phù hợp theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch để Nhân dân trong vùng dự án được biết và phối hợp thực hiện, cụ thể như: Họp dân phổ biến, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phát huy hệ thống truyền thanh ở cơ sở hoặc phát tài liệu có liên quan, niêm yết văn bản, công khai bằng panô, bản vẽ tại nơi thực hiện dự án để mọi người thực hiện và tham gia giám sát; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và của địa phương về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để Nhân dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện dự án. Điển hình ở Đồng Phú, cụ thể Dự án 05 tuyến đường kết nối từ đường ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú có 620 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng diện tích là 108,42 ha, trong đó có: 123 thửa thuộc đất công và các tổ chức với diện tích là 21,105 ha, 487 thửa đất của cá nhân, hộ gia đình với diện tích là 87,320 ha. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2405 thành lập Tổ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện dự án Dự án 05 tuyến đường kết nối từ đường ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú (gọi là Tổ tuyên truyền 2405).

Công tác dân vận trong trong giai đoạn thực hiện: Tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tham mưu UBND cấp huyện thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án có cơ cấu các thành phần đại diện của các tổ chức trong hệ thống chính trị (Như tại thị xã Chơn Thành, đứng đầu là Chủ tịch UBND thị xã làm Chủ tịch Hội đồng, đồng thời bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư, địa phương có đất thu hồi, mời đại diện tham gia ủy viên Hội đồng gồm Mặt trận Tổ quốc, đại diện các hộ dân), trong Quyết định nêu rõ nguyên tắc, tổ chức hoạt động và nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng.

Trước khi phê duyệt phương án bồi thường dự án, phải công khai với người dân về nội dung liên quan của dự án bằng nhiều hình thức sinh hoạt như: mời họp dân, trực tiếp phổ biến, công khai trên phương tiện thông tin của địa phương, cung cấp tài liệu có liên quan, phát phiếu lấy ý kiến, niêm yết văn bản. Phối hợp tổ chức khảo sát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức lấy ý kiến người bị thu hồi đất tham gia, tổng hợp tiếp thu để xây dựng phương án cụ thể bao gồm cả phương án kiểm đếm, thanh toán và phương án tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân có liên quan.

Xây dựng phương án đền bù cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân; chủ động tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, nghiên cứu tiếp thu, giải quyết ý kiến thắc mắc kiến nghị đến từng hộ dân có liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Công khai phương án tại địa điểm nơi có đất thu hồi bởi dự án, tại các văn phòng ấp, khu phố, tại trụ sở UBND xã phường, thị trấn, thị trấn để người dân được biết.

Tham gia giải quyết thỏa đáng những thắc mắc, khiếu nại của Nhân dân khi có sự chỉ đạo, phân công của lãnh đạo thị xã, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách về đất đai, về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo đời sống, quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đồng thời bảo đảm cho dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ quy định.

 Tổ chức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu của Nhân dân trong quá trình thực hiện dự án: Chính quyền các cấp trên địa bàn đã tập trung đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết khiếu nại, tố cáo, yêu cầu chính đáng của người dân, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện, tham mưu công tác giải phóng, bồi thường thường xuyên theo dõi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tổng hợp những thắc mắc, yêu cầu của Nhân dân để kịp thời giải thích rõ và giải quyết những yêu cầu chính đáng, hợp pháp của Nhân dân trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Khi có đơn khiếu kiện hoặc kiến nghị của Nhân dân, UBND các cấp đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động lắng nghe, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đối thoại trực tiếp với Nhân dân; nắm bắt tình hình, bàn giải pháp và thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân; không để tình hình diễn biến phức tạp, khiến kiện, khiếu nại vượt cấp.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay796
  • Tháng hiện tại47,671
  • Tổng lượt truy cập1,451,894
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây