PHÚ RIỀNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 43 -KL/TW

Thứ sáu - 25/08/2023 10:22 148 0
Căn cứ Kế hoạch số 140-KH/BDVTU, ngày 07/08/2023 về kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kết luận số 43 -KL/TW. Sáng ngày 24/8/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt nam và các đoàn thể tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp Thường trực Huyện ủy Phú Riềng và Đảng ủy xã Long Tân.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Hòa – TUV – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Soài – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo UBND huyện, một số ban ngành liên quan; lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể của huyện; đại diện Thường trực đảng ủy, UBND xã; khối trưởng, khối phó Khối Vận, MTTQ và các đoàn thể xã Long Tân.

Căn cứ Kế hoạch 168 -KH/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 -KL/TW, ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/BDVTU, ngày 07/08/2023 về kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW và Kết luận số 43 -KL/TW.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW và Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy, được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang huyện Phú Riềng quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của huyện, xã Tân Tiến thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn. Mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kết luận được cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xã. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng được tăng cường ngày càng sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chính quyền và các cơ quan nhà nước đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Các lực lượng vũ trang luôn bám sát địa bàn giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị và các hoạt động dân vận ở cơ sở. Tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố về số lượng và nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu; phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ hiệu quả hơn. Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 
Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch triển khai, sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chậm; Việc giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân của một số phòng, ban chưa cao, chưa kịp thời; Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác giám sát, phản biện của ở cơ sở còn nhiều lúng túng, chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Nguyên nhân: Việc triển khai, sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Thời điểm sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW trùng với thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ nên một số cấp ủy chưa sắp xếp được thời gian. Một số quy định, hướng dẫn thực hiện còn chồng chéo, khó áp dụng, cơ sở dữ liệu thiếu đồng bộ, thiếu liên thông...; một số cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, tác phong lề lối làm việc còn chậm được cải tiến.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trưởng đoàn đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW và Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy, đặc biệt là chuyển biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận. Phú Riềng đã chỉ ra được 17 vấn đề đổi mới, đáp ứng được 4 mục tiêu Nghị quyết 25 đã đề ra, đồng thời cũng rất chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của huyện Phú Riềng trong đó có xã Long Tân. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, cấp ủy và chính quyền huyện, xã cần quan tâm lưu ý một số nội dung đó là:

+ Đối với xã Long Tân là cấp thực hiện cần quan tâm việc cụ thể hóa phải đi vào thực tiễn, rõ ràng hơn, phải chỉ ra được những việc làm thực tiễn trong công tác dân vận, nhất là việc nắm tình hình nhân dân.

+ Phải quan tâm công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Những vấn đề bức xúc của nhân dân phải thống kê và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong vấn đề tiếp dân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân.

+ Đối với Thường trực Huyện ủy trong thời gia tới: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43 -KL/TW, Chương trình hành động số 31 -CTr/TU, Công văn số 2804 -CV/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

+ Triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 19 ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy). Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định... của Đảng về công tác dân vận, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo theo quy định. Tăng cường nắm tình hình nhân dân.

+ Tăng cường đổi mới công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước, làm rõ hơn nội hàm về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát”

+ Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể các cấp vững mạnh có tâm và có tầm. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng thu hút đoàn viên, hội viên; công tác giám sát, phản biện xã hội.

+ Phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện, tập luyện và tham gia tích cực vào Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 9/2023.
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:


 

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay825
  • Tháng hiện tại47,700
  • Tổng lượt truy cập1,451,923
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây