Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền

Thứ sáu - 18/08/2023 19:46 253 0
Ngay từ đầu năm 2023, Sở đã ban hành Kế hoạch số 374/KH-STNMT ngày 23/02/2023 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023, trong đó đã cụ thể các nhiệm vụ về công tác dân vận phù hợp với nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế tại đơn vị.
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở TN&MT, Tập đoàn VNPT và các đơn vị bấm nút khai trương phần mềm TN&MT tỉnh Bình Phước (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở TN&MT, Tập đoàn VNPT và các đơn vị bấm nút khai trương phần mềm TN&MT tỉnh Bình Phước (Ảnh: Báo Bình Phước online)
Sở đã tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng chỉnh phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận các cơ quan nhà nước. Thông qua việc phổ biến các văn bản về công tác dân vận đã giúp cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhận thức và nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh đã được hoàn chỉnh sửa theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 07 dự án; thẩm định và cấp Giấy phép môi trường cho 39 dự án. Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đối với 175 dự án. Thực hiện lắp đặt và đưa vào vận hành 02 hệ thống máy chủ nhận, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục; yêu cầu các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ để giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp. Đến nay, đã có 22 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục; 17 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục của doanh nghiệp được lắp đặt và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Sở cũng đã lắp đặt 03 trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh và 05 trạm quan trắc tự động nước mặt. Thực hiện chương trình quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng các thành phần môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đạt 2,953 tỷ đồng.

Tham mưu UBND tỉnh vị trí đề xuất kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2023; tham mưu UBND tỉnh cấp 02 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 17 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn 07 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; gia hạn 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; phê duyệt 20 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nước Thế giới năm 2023; tổ chức nghiệm thu dự án phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng các đề án: Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025, thực hiện từ năm 2022-2024; Điều tra xác định và công bố danh mục hồ ao, đầm, phá không được san lấp và điều tra, xác định và công bố danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh; Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và đánh giá tác động của việc khai thác nước dưới đất tới sụt lún, ô nhiễm nguồn nước, đề xuất xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Sở đã ban hành  kế hoạch số 101/KH-STNMT ngày 13/01/2023 về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

Ngày 30/6/2023 đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành “Phần mềm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước” với các phân hệ gồm: Quản trị hệ thống; quản lý hồ sơ địa chính; luân chuyển hồ sơ đất đai; hồ sơ quét; thống kê, kiểm kê đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý giá đất.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh hiện đã tham mưu UBND tỉnh công bố 120 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 98 TTHC; cấp huyện: 20 TTHC; cấp xã: 02 TTHC), trong đó: 19 dịch vụ công toàn trình (mức 4) và 71 dịch vụ công một phần (mức 3) đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. 06 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, cụ thể: Cấp tỉnh: đã tiếp nhận: 654 hồ sơ; đã giải quyết 480 hồ sơ, trong đó: 440 hồ sơ trước và đúng hạn (chiếm tỷ lệ 91,67%), 40 hồ sơ trễ hạn (chiếm tỷ lệ 8,33% ); 174 hồ sơ đang giải quyết. Đối với lĩnh vực đất đai ở cấp huyện: đã tiếp nhận: 151.204 hồ sơ, đã giải quyết được 139.577 hồ sơ , trong đó: giải quyết trước và đúng hạn 138.573 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 99,28%); giải quyết trễ hạn 1.004 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,72%), đang giải quyết 11.627 hồ sơ. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 281/STNMT-VP ngày 16/02/2023 về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Qua đó, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã nỗ thực thi đua, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đặt ra. Thực hiện quy chế tiếp công dân; đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với thanh niên; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải. Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương; công tác kiểm tra, đánh giá về môi trường đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhằm duy trì, nâng cao các kết quả đã đạt được đối với môi trường nông thôn.

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, tại hội nghị đã công khai dự toán kinh phí được duyệt thực hiện trong năm; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023 và thực hiện phổ biến Quy chế đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở để biết, thực hiện. Công tác công khai các chính sách pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và các chính sách, pháp luật mà theo quy định phải công khai, minh bạch như: chế độ tiền lượng, nghỉ phép, chế độ ốm đau…được Sở quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức đều được lấy phiếu tín nhiệm tại cơ sở trước khi đưa ra bàn bạc công khai trong cuộc họp Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo đúng quy định; các công việc của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc công khai tại cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng. Sở đã ban hành Công văn số 222/STNMT-VP ngày 09/02/2023 về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; thực hiện niêm yết công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường; quy chế tiếp công dân…..Qua đó, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan; có thái độ tận tụy, nghiêm túc, hướng dẫn tận tình cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ….

Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các dự thảo Luật đất đai Sửa đổi, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, đất đai và các nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành. Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay4,327
  • Tháng hiện tại45,505
  • Tổng lượt truy cập1,449,728
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây