SỞ NỘI VỤ LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU CHO UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỂN

Thứ hai - 17/10/2022 04:34 283 0
Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Hàng năm, sau khi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận tỉnh ủy. Sở Nội vụ được giao tham mưu triển khai thực hiện trong hệ thống chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, tập trung vào một số nội dung phối hợp trọng tâm như: Công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; công tác dân vận trong cải cách hành chính công; trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng mô hình, điển hình “dân vạn khéo” trong các lĩnh vực công tác của chính quyền; công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận đối với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND tỉnh.
Hội nghị tọa đàm về công tác dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Hội nghị tọa đàm về công tác dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Năm 2022, sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác dân vận trong cải cách hành chính, hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ UBND tỉnh đến các điểm cầu UBND cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn; phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2022, trực tiếp kiểm tra tại 3 đơn vị là Sở Giao thông vận tải, Thị xã Phước Long và huyện Chơn Thành.  

Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Quán triệt thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao được thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định. Quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và giải pháp quản lý nhà nước của ngành thường xuyên chỉ đạo để nắm bắt và đề xuất kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính.

Phát huy quy chế dân chủ góp phần xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; sở đã triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Phối hợp với công đoàn xây dựng nội dung hướng dẫn tổ chức hội nghị công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; thông qua các quy chế, quy định nội bộ và tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức  và người lao động biết để thực hiện. Thủ trưởng cơ quan thực hiện đúng cam kết với công chức, viên chức, người lao động đã nêu tại nghị quyết hội nghị công chức, viên chức cơ quan. Thực hiện nghiêm túc cam kết giữa thủ trưởng cơ quan và công đoàn trong công tác chuyên môn và phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm. Quy chế dân chủ thực hiện tại sở đã đạt được hiệu quả thiết thực và tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, công chức, viên chức, người lao động phấn khởi, hăng say lao động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Để thực hiện tốt các quy định về công tác dân vận, sở có kế hoạch số 1431/KH – SNV ngày 30/8/2022 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại sở Nội vụ năm 2022 và yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai phù hợp tại đơn vị đảm bảo sự phối hợp, thống nhất công tác dân vận giữa cơ quan, đơn vị với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ – CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2685/QĐ – UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị.

Rà soát, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính đơn vị. Sở và các đơn vị trực thuộc sở ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế làm việc, các quy định nội bộ và có phân công nhiệm vụ theo từng phòng, ban, đơn vị theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, phát huy được trách nhiệm của từng công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc của công chức, viên chức, người lao động cơ quan; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên các mặt, lĩnh vực hoạt động của sở, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

Công tác dân vận đã chú trọng gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội. Các bộ phận liên quan công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Thủ trưởng cơ quan và người đứng đầu đơn vị và công chức, viên chức quan tâm, giành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân; phát hiện và xử lý kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, trách phát sinh  khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; giám đốc sở tiếp công dân 01 ngày/tháng; thanh tra sở tiếp công dân các ngày trong tuần theo quy định; mở sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận, xử lý đơn thư theo đúng quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đúng quy định.

Việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan như: Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; luật khiếu nại, tố cáo; …thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân, của công chưc, viên chức thuộc quyền quản lý.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay861
  • Tháng hiện tại47,736
  • Tổng lượt truy cập1,451,959
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây