Bình Phước: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Thứ sáu - 28/10/2022 03:57 317 0
Qua 7 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 236 KH/TU ngày 16/8/ 2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - Xã hội và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, quan tâm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin. Nhiều phong trào, cuộc vận động được các cấp, các ngành phát động với những việc làm thiết thực, cụ thể góp phần hỗ trợ, động viên, xoa dịu nỗi đau Da cam của Nạn nhân.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang  trao quà tặng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nguồn Báo Bình Phước
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và UV.BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang trao quà tặng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nguồn Báo Bình Phước
Để triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 43-CT/TW Ban Bí thư. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 236 KH/TU ngày 16/8/ 2015 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và tổ chức Hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố; Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 236-KH/TU của Tỉnh ủy bằng Kế hoạch số 204-KH/UBND ngày 16/8/2016 về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học Dioxin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị về thảm họa chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước và hệ thống truyền thanh các huyện, thị, thành phố, đã dành thời lượng phát sóng các chuyên mục, tuyên truyền về thảm họa Dacam/Dioxin và nêu bật các phong trào, các cuộc vận động chăm sóc giúp đỡ Nạn nhân, nêu lên những điển hình, tấm gương tiên tiến là Nạn nhân chất độc Da cam.

Thông qua công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 236-KT/TU của Tỉnh ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về thảm họa chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học và chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân Da cam.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- Xã hội, quốc phòng - An ninh của từng địa phương hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tỉnh tiếp tục hướng dẫn, có định hướng chuyên đề về công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ thảm họa chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động giúp đỡ Nạn nhân chất độc Da cam và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho Nạn nhân chất độc Da cam; các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nạn nhân chất độc Da cam; Một số cấp ủy ở cơ sở còn cho chủ trương xây dựng quỹ Hội từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân với mức mỗi hộ 10.000 đ/năm như xã Bình Thắng - huyện Bù Gia Mập, xã Tân Lập - huyện Đồng Phú. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội như huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, Phước Long, Chơn Thành, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.

Trên cơ sở đề xuất của Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin tỉnh về việc xin cho Nạn nhân Da cam lớn tuổi sức khỏe yếu và Nạn nhân có tỷ lệ sức khỏe 61% trở lên được khám bệnh tại Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy đã có Thông báo số 2956-TB/TU ngày 07/8/2019  đồng ý giao cho Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển toàn bộ danh sách số Nạn nhân được về khám tại Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Theo đó, chất lượng khám, chữa bệnh cho Nạn nhân chất độc Da cam được nâng lên rõ rệt, thủ tục được tinh gọn, thuận lợi cho các Nạn nhân, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nạn nhân Da cam.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo các ngành liên quan quan tâm chăm lo Nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học với những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, tổ chức giám định cho các trường hợp đầy đủ các điều kiện để hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, chủ động phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chính sách; chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với Cách mạng nói chung và Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin nói riêng. Chỉ đạo và trực tiếp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có liên quan đến thực hiện chế độ chính sách đối với Nạn nhân chất độc Da cam, tích cực giải quyết hồ sơ tồn đọng, tổ chức rà soát kiểm tra hồ sơ đối tượng hưởng sai, đình chỉ hưởng chế độ chính sách xử lý thu hồi tiền đã cấp.

Chính quyền các cấp tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nạn nhân chất độc Da cam, quan tâm xây dựng Nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn sản xuất, thăm tặng quà nhân ngày lễ, tết cổ truyền dân tộc, tạo điều kiện cho Nạn nhân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, thực hiện các chương trình dự án sản xuất kinh doanh để thoát nghèo. Chính quyền các cấp tạo điều kiện kinh phí cơ sở vật chất cho Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin các cấp hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao từ tỉnh đến cơ sở.

Sau 7 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 236 KH/TU của Tỉnh ủy. Các cấp Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin trong tỉnh đã vận động nguồn lực từ các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo tạo  nguồn kinh phí và phương tiện góp phần quan trọng cùng với Đảng và Nhà nước chăm sóc tốt hơn cho Nạn nhân Da cam trong tỉnh. Cụ thể, Hội đã vận động được 31.840 phần quà với tổng trị giá 13.682.235.000 đồng, xây dựng 42 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 2.200.000.000 đ, khoan 18 giếng nước trị giá 216.000.000 đ, hỗ trợ vay vốn sản xuất 19 trường hợp trị giá 365.000.000 đ. Tính đến nay, Nạn nhân Da cam trên địa bàn toàn tỉnh không có hộ nghèo, không còn nhà tạm. Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng nguồn quỹ để có điều kiện giúp đỡ nạn nhân khi gặp khó khăn hoạn nạn, và Nạn nhân mất sức trên 81% sức khỏe. Đến nay, cấp tỉnh Hội đã xây dựng được nguồn quỹ là 1.030.000.000 đ, các huyện thị, thành phố xây dựng được nguồn quỹ là  2.700.000.000 đ. Tất cả quỹ Hội từ tỉnh đến cơ sở đều gửi tại các Ngân hàng Thương mại. Việc thu chi quỹ rõ ràng, minh bạch, công khai theo đúng quy định của cơ quan Tài chính.

Có thể nói, qua 7 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 236 KH/TU của Tỉnh ủy. Với vai trò tham mưu nòng cốt của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, cùng với sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh. Công tác chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân đã được toàn xã hội quan tâm, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, hiệu quả thiết thực. Cuộc sống của Nạn nhân chất độc da cam/dioxin được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, Nạn nhân Da cam trên địa bàn toàn tỉnh không có hộ nghèo, không còn nhà tạm. Những kết quả đó, đã đóng góp tích cực cùng với Đảng bộ, Chính quyền và cả hệ thống chính trị làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nói riêng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - BDV Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,873
  • Tổng lượt truy cập1,381,936
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây