TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chủ nhật - 10/07/2022 17:58 210 0
Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là việc tuân thủ thời hạn giải quyết. Bộ thủ tục hành chính của các ngành được rà soát, công bố kịp thời, thời hạn giải quyết được rút ngắn rất nhiều so với quy định của trung ương. Chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến được tăng cường, đẩy mạnh, đặc biệt là sau ngày 19/5/2021 khi tỉnh triển khai “chiến dịch” kết nối cổng dịch vụ công quốc gia.
Tuy nhiên, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Tình trạng hồ sơ trễ hạn vẫn còn diễn ra phổ biến; một số nơi có biểu hiện không trung thực, có tình trạng kết thúc hồ sơ khi thực tế chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân với cơ quan nhà nước; việc tiếp nhận thông tin và chất lượng phản hồi đối với phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn hình thức; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) còn thấp, nhất là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm gần đây luôn ở mức thấp so với các tỉnh thành trong cả nước.
Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; thiếu những giải pháp tích cực để triển khai thực hiện; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, chưa đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Để phát huy những mặt tích cực, khắc phục các hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương một cách thực chất, ngày 25/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16 – CT/TU về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị của Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất và có hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung, trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Có các giải pháp cụ thể, thực chất phát huy vai trò, hiệu quả các hoạt động của trung tâm điều hành thông minh nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiện đại; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, về trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính; kết quả thực hiện, cách làm hay, sáng kiến của tổ chức, cá nhân và những nỗ lực của chính quyền các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; truyên truyền rộng rãi trong nhân dân để tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội cùng chung tay tham gia thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ – CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính để tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả, trong dó cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Rà soát, xây dựng bộ thủ tục hành chính thực sự đơn giản, dễ thực hiện; quy trình, cách giải quyết phải tinh gọn; sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính phải chặt chẽ, hiệu quả, loại bỏ các khâu trung gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian cũng như chi phí gia nhập thị trường cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, công bằng, minh bách; loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ các giấy phép con. Đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.
- Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao tình thần trách nhiệm, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp quan liêu, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm cấm các hành vi không trung thực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận và trả kết quả phải được số hóa và xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và những hồ sơ chưa thể số hóa). Tăng cường triển khai thanh toán trực tuyến, đến hết năm 2022, đạt 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Đến năm 2025, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên.
- Thiết lập các kênh thông tin hiệu quả để theo dõi, tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định, thủ tục và công tác giải quyết thủ tục hành chính. Mọi thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến thủ tục hành chính đều phải được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời theo đúng quy định. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục, giải quyết thủ tục hành chính hàng năm đạt tối thiểu 95% trở lên, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.
5. Định kỳ và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; đánh giá hiệu quả, kết quả cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng công tác kiểm soát, đơn giải hóa thủ tục hành chính, việc công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
6. Tổ chức thực hiện:
Các cấp ủy đảng chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nội dung chỉ thị này đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, định hướng của chỉ thị này vào các nghị quyết liên quan của HĐND tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của chỉ thị.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chỉ thị; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và nhân dân đối với các chủ trương cải cách thủ tục hành chính.
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, hoặc khó khăn, vướng mắc trong qúa trình thực hiện.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn việc tuyên truyền và quán triệt thực hiện chỉ thị.
Văn phòng tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban chủ nhiệm thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính và  các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,834
  • Tháng hiện tại79,289
  • Tổng lượt truy cập1,257,278
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây