Lộc Ninh thực hiện tốt Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ tư - 06/07/2022 22:41 337 0
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là biểu hiện hết sức nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trên cơ sở nội dung Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần quyết định số 99-QĐ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh triển khai lồng ghép trong hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết quý I/2018, đăng toàn bộ nội dung Hướng dẫn trên trang Web Huyện ủy Lộc Ninh để các cơ sở đảng tải về và tổ chức triển khai, phổ biến đến đảng viên. Ban Dân vận Huyện ủy ban hành công văn hướng dẫn triển khai đến khối vận các xã, thị trấn; UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống trực tiếp đến Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã triển khai nội dung văn bản đến ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ công chức, các chi bộ trực thuộc, Ban Điều hành, Ban Công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội về nội dung Quy định số 99-QĐ/TW của Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU của BTV Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh, được lồng ghép tại buổi hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98%; tại hội nghị quán triệt các cấp ủy Đảng tập trung nhấn mạnh phải thường xuyên quán triệt và thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 02-HD/TU, xem đây là một phần của nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng các ngành tăng cường công tác trực tiếp công dân theo lịch phân công, thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân hàng năm, giải quyết đơn thư, trong đó chú trọng đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng lâu dài ở địa phương.

Cấp ủy cơ sở đảng đã chỉ đạo công khai các nội dung trong Quyết định số 99-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TU cụ thể là: Về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hoá, cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Các Kết luận, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.

Thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể từ huyện đến cơ sở và khu dân cư trong việc tổ chức thực hiện phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nâng lên. Giúp cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 02-HD/TU về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ coi đây là nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, do đó kết quả đạt được đáng kích lệ. Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm trú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Từ những kết quả đạt được và bài học rút ra từ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian tới cụ thể, như sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác Dân vận; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể và đến khu dân cư đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về công tác vận động quần chúng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, dân chủ sẽ giúp cho nhiệm vụ phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng bộ, chính quyền được tốt hơn.

Ba là, mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phải làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận về chính trị và tư tưởng trong xã hội; thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện đi đôi với động viên, khen thưởng kịp thời.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,420
  • Tổng lượt truy cập1,263,409
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây