Kết quả công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

Thứ hai - 22/06/2020 23:04 274 0
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực, đặc biệt tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả; thực hiện công tác dân vận chính quyền được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với nhiều giải pháp tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh đã tạo chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên.
Đồng chí Trần Tuệ Hiền- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu triển khai, thực hiện  nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2020
Đồng chí Trần Tuệ Hiền- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2020
Ngay từ những tháng đầu năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ban hành Kế hoạch phối hợp số 21-KH/BCSĐ-BDVTU ngày 06/3/2020 về phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020; Công văn số 982/UBND-NC ngày 09/4/2020 và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/4/2020 về việc triển khai thực hiện công tác “Dân vận khéo” năm 2020 để chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã tiến hành tông kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Tổng kết, đánh giá vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020; Tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo; Tổng kết, đánh giá Chương trình 135 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đề xuất giai đoạn 2021-2025.
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, những tháng đầu năm 2020 chủ yếu tập trung phòng chống dịch Covid-19, song với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã đề ra; đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Nhờ vậy, trên từng ngành, lĩnh vực đã đạt được những kết quả quan trọng: Về kinh tế chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,35% so với cùng kỳ. Tài chính, ngân hàng: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 3.042,8 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 44% dự toán Bộ Tài chính và đạt 30% dự toán HĐND tỉnh thông qua. Giải ngân vốn đầu tư công: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giao là 4.475 tỷ đồng, đã giải ngân 639 tỷ 400 triệu đồng, đạt 14,3% so với kế hoạch năm tỉnh giao và đạt 23,9% so với kế hoạch Trung ương giao. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới bình quân số tiêu chí đạt được của 90 xã là 16,55 tiêu chí, có 48/90 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 12 xã phấn đấu về đích trong năm 2020 bình quân số tiêu chí là 15,39 tiêu chí. Về lao động, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội: đã tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 2.618 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 2.062 lao động; hỗ trợ học nghề cho 39 lao động. Đặc biệt trong công tác dân vận của chính quyền gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã rất tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó tỉnh đã chủ động chuẩn bị các khu cách ly y tế  (169 giường, có thể nâng lên 423 giường điều trị khi cần thiết), cách ly tập trung (khoảng 7.000 giường), đảm bảo chăm lo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm...phục vụ tốt việc cách ly; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, rà soát, khoanh vùng nhanh chóng các đối tượng F1, F2, F3. Về thực hiện giãn cách xã hội, đạt được những kết quả quan trọng, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành tốt việc đóng cửa, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, có 13 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, 27 người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã được tổ chức cách ly theo quy định; tại các chốt kiểm dịch đã vận động 1.094 trường hợp đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch quay về. Thực hiện giãn cách xã hội đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động, người nghèo, người cận nghèo. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1200/UBND-TH ngày 27/4/2020 về kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội (thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP) với nguồn kinh phí bổ sung là 65 tỷ đồng, hỗ trợ 6.691 hộ nghèo, 19.782 đối tượng bảo trợ xã hội; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Ngoài ra, công tác dân vận của chính quyền gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền, các ngành, các cấp chú trọng. 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiếp 1.150 lượt với 568 lượt người tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Tiếp công dân thường xuyên được 820 lượt với 333 lượt người; tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 330 lượt với 255 người (có 03 lượt đoàn đông người). Các cấp, các ngành đã tiếp nhận và xử lý 247 đơn thư các loại. Qua phân loại đơn có 78 đơn khiếu nại; 33 đơn tố cáo và 136 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: Số đơn thuộc thẩm quyền là 91 đơn (38 đơn khiếu nại; 15 đơn tố cáo; 38 đơn kiến nghị); số đơn không thuộc thẩm quyền 156 đơn đã được lưu, hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Với những kết quả đạt được, thời gian tới chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, đặc biệt đẩy mạnh triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 với những mô hình, điển hình dân vận khéo trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Nguồn tin: Lê Toàn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay552
  • Tháng hiện tại6,435
  • Tổng lượt truy cập386,937
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 188 | lượt tải:68

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 360 | lượt tải:124

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 715 | lượt tải:113

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 663 | lượt tải:126

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 372 | lượt tải:291
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây