Bình Phước: 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

Chủ nhật - 09/08/2020 22:57 218 0
Xác định công tác Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung làm tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác vận động quần chúng của Đảng, trong đó công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang- UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh  phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019  và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đ/c Lê Thị Xuân Trang- UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC
Thực hiện Kế hoạch số 247-KH/TU ngày 24/9/2015 về việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 01/8/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Công văn số 2536/UBND-NC ngày 01/8/2017 yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/7/2016 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 01/8/2016 về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận. Công văn số 677/UBND-NC ngày 10/3/2017 chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Công văn số 982/UBND-NC ngày 09/4/2020 và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 09/4/2020 về việc triển khai thực hiện công tác “Dân vận khéo” năm 2020.
Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh những năm vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND huyện đã ban hành quyết định phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác chính quyền và phân công cán bộ theo dõi về công tác dân vận chính quyền; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận. Chính quyền các cấp đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nhất là đối thoại để giải quyết xử lý những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu nại, đền bù giải tỏa; UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác dân vận chính quyền; phối hợp tổ chức Hội nghị” về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền với những công việc cụ thể cho từng năm. Kết quả cụ thể: về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,25%. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng, tăng 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng gấp 1,54 lần so với 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 20,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 43%, ngành dịch vụ chiếm 36,5%. Thu ngân sách của tỉnh có bước tiến vượt bậc, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng bình quân đạt 22%, tốc độ chi ngân sách địa phương ước đạt 15%. Ước thu ngân sách năm 2020 đạt 10.000 tỷ đồng, vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra (Nghị quyết đến 2020 thu ngân sách tỉnh 4.850 tỷ đồng).  Đến nay tỉnh đã có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 1 huyện và 1 thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với đó lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 2,55%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị được khống chế ở mức dưới 3%.
Trong công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thành lập đường dây nóng và chính thức hoạt động từ ngày 01/3/2016 để tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị, phản ánh của nhân dân 24/24 giờ các ngày; đồng thời Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 263-QĐ/TU về trách nhiệm xử lý thông tin đường dân nóng, giao trách nhiệm cho Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết, xử lý thông tin. Kết quả tính từ khi thành lập đến tháng 12/2019, đường dây nóng của Tỉnh uỷ đã tiếp nhận trên 5000 thông tin và đã chỉ đạo đến người đứng đầu các ngành, địa phương để kiểm tra, xử lý. Trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử” đã có những chuyển biến tích cực, thông qua việc áp dụng lĩnh vực công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện cho người dân và doanh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại so với trước đây; đã củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau: Thứ nhất, công tác Dân vận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân với động viên nhân dân xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực đổi mới cả về nội dung và phương thức lãnh đạo công tác dân vận cho phù hợp với tình hình mới và thực tế địa phương. Để công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước đạt hiệu quả cao, điều có ý nghĩa quyết định là cán bộ thực thi công vụ phải thể hiện vai trò gương mẫu thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để nhân dân tin tưởng. Chính phong cách làm việc chí công vô tư hết mình vì dân của đội ngũ cán bộ công chức sẽ tác động tích cực đến quần chúng nhân dân, tạo cho dân gần gũi với chính quyền, sẵn sàng góp ý tham gia xây dựng chính quyền. Thứ hai, chủ động quán triệt sâu rộng và thể chế hóa kịp thời, đồng bộ các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về Dân vận thành chính sách, chương trình, kế hoạch cụ thể của nhà nước để thực hiện. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước có kết quả tốt, phải có sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, đồng thời có sự đổi mới nhận thức, tư duy về công tác dân vận hiện nay trong toàn bộ hệ thống chính trị, trước hết là trong các cơ quan chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Thứ ba, việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận phải căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, không rập khuôn máy móc; nội dung thực hiện không được chung chung và phải rõ ràng, có tính khả thi, lựa chọn những việc còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bức xúc để tập trung thực hiện. Thứ tư, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện công tác dân vận; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình trong công tác dân vận phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời.
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Từ tình hình thực tế trên đây, để tăng cường công tác Dân vận của chính quyền xin nêu một số biện pháp chủ yếu sau: Một là, cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện những quan điểm của Đảng về công tác Dân vận; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Theo đó mọi công việc của chính quyền phải gắn chặt với công tác vận động quần chúng của Đảng, thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gương mẫu, tận tụy. Hai là, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giảm các thủ tục hành chính dễ gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Coi trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án nhằm đảm bảo sự phù hợp với thực tế và gắn với lợi ích của nhân dân. Ba là, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và công tác tiếp xúc cử tri; những ý kiến của nhân dân đóng góp qua hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri phải được cơ quan chức năng hoặc người có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý, trả lời kịp thời, cụ thể. Các ý kiến của đại diện Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân phản ánh, kiến nghị phải được chính quyền xem xét, giải đáp kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, Mặt trận, đoàn thể tham gia góp ý xây dựng chính quyền theo quy định, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và công khai hóa các hoạt động của chính quyền theo luật định. UBND các cấp tiếp tục cân đối ngân sách để đảm bảo kinh phí hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở, cơ chế để Mặt trận, đoàn thể tham gia thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội. Bốn là, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước.
Công tác Dân vận trong thời kỳ mới có vị trí hết sức quan trọng, đòi hỏi chính quyền các cấp trong tỉnh phải thực hiện tốt công tác Dân vận theo chỉ dẫn của Bác Hồ: “Dân vận tới mọi người dân không bỏ sót một người nào” để phát huy được sức mạnh toàn dân thực hiện sự nghiệp xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dân của tỉnh nhà đang mong lắm những chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận của chính quyền các cấp.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay702
  • Tháng hiện tại13,045
  • Tổng lượt truy cập338,496
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 141 | lượt tải:57

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 304 | lượt tải:115

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 679 | lượt tải:103

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 628 | lượt tải:115

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 338 | lượt tải:259
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây