BÌNH PHƯỚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ sáu - 17/09/2021 23:38 430 0
Trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác dân vận. Kết quả, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới; hiệu quả hoạt động được nâng cao. Công tác dân vận của chính quyền và công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Công tác tôn giáo và dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời nhiều việc mới, việc khó, phức tạp về tôn giáo; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Việc phối hợp công tác dân vận ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
 Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;  tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 01 – CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy “Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch hành động số 36-KH/BDVTU ngày 17/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh, nhất là người đứng đầu, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Hai là, triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh; Chương Trình số 31-KH/TU ngày 06/9/2013 “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng dầu cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận; phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo các chủ trương, chính sách phải hợp lòng dân, phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ba là, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh theo tinh thần Kết luận 114 – KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, trong đó tập trung củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh thực sự là chính quyền “của nhân dân, vì nhân dân”, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bốn là, tổ chức đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng tham mưu và làm nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội; Thực hiện tốt vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân của các cơ quan có thẩm quyền. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp trong cộng đồng dân cư. Phối hợp kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 13/12/2013 của Bộ Chính trị. Tham mưu cấp ủy kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao năng lc hot đng và kh năng tp hp qun chúng ca Mặt trn Tổ quc và các đoàn th xã, phưng, th trn trên đa bàn tnh trong tình hình mi” giai đoạn 2021 – 2025.

Sáu là, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bảy là, Phối hợp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách công tác dân vận các cấp theo đề án vị trí việc làm; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có trình độ, nhất là cán bộ trẻ, nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận đối với lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban ngành; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ dân vận hằng năm.

Tám là, tăng cường phối hợp nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết việc thực  hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đạt kết quả, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,707
  • Tổng lượt truy cập1,381,770
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây